| modyf: Daniel Dołżycki 2018-03-9, 09:19 | 6240 odsłon
serwiszglossie

   Zarządzenie Nr  4/ 2018

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie 

i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu.

 

W oparciu o art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),  ustawę o systemie oświaty : art. 67a.  oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154)   oraz w porozumieniu  z organem prowadzącym z dnia 20.02.2018r

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek dziennie. Żywienie prowadzi się w okresie, w którym odbywają się zajęcia w szkole.

 

§ 2

 

Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną i wydawanych                     w stołówce szkolnej uprawnieni są:

           a)  dzieci z oddziału przedszkolnego

           b)  uczniowie szkoły,

           c)  pracownicy szkoły.

§ 3

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z dwóch posiłków – śniadania i obiadu

1. Uczniowie mogą korzystać z jednego posiłku – obiadu.

2. Pracownicy szkoły mogą korzystać z jednego posiłku – obiadu.

 

§ 4

 

Posiłki wydawane są w następującym czasie:

            a) śniadanie                -           od godz. 8.20  do godz. 8.45  oddział przedszkolny

a) obiad                      -          od godz. 10.35 do godz.10.5 klasy I - III i  oddział    przedszkolny          

                                            od godz. 11.35 do godz. 11.50  klasy  IV - VII

§ 5

1. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne.

2. Finansowanie wyżywienia może odbywać się z różnych źródeł:

            a) wpłat rodziców dzieci korzystających z wyżywienia,

            b) wpłat pracowników korzystających z wyżywienia,

            c) ze środków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków wydawanych na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli

     zaistnieje konieczność zmiany po przeanalizowaniu kosztów i po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

4. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego

     miesiąca.

 

§ 6

1. Ustala się  dzienną stawkę żywieniową dla uczniów uczęszczających:

       a)  do oddziału przedszkolnego: 1,70 zł za korzystanie ze śniadania; 

                                                     3.00 zł za korzystanie z obiadu

       b)  do szkoły:                           3,00 zł  za korzystanie z obiadu jednodaniowego

2. Stawka żywieniowa obejmuje koszt produktów wykorzystywanych do przygotowania

     posiłków.

 

§ 7

1.      Ustala się  dzienną opłatę za korzystanie z wyżywienia przez pracowników szkoły 

w wysokości:  4,50 zł zupa,  5,50 zł drugie danie.  

2.      Opłata, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszego zarządzenia, składa się z dziennej stawki żywieniowej za obiad w wysokości 4,00 zł lub 5,00 zł, oraz z kosztu przygotowania   i wydawania posiłku w wysokości 1,00 złotych.

 

§ 8

Na obiady uczniowie i pracownicy zapisują się na dany miesiąc. Należy zgłosić chęć korzystania z posiłków do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, a w miesiącu wrześniu do 15 września.  Dzieci korzystające z obiadów finansowanych przez M-GOPS objęte są dożywaniem w okresie zgodnym z  decyzją M-GOPS-u, począwszy od dnia następnego od daty wpływu decyzji do sekretariatu szkoły. Za dostarczenie decyzji do szkoły odpowiedzialni  są rodzice dziecka.

 

Opłaty ustalone w niniejszym zarządzeniu w § 6 oraz w § 7 wnosi się w okresach miesięcznych do dwudziestego dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły. Sekretarka szkoły ponosi odpowiedzialność materialną za wnoszone opłaty, wystawia dowody wpłat dla wpłacających.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, wyłącznie na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoły.

 

§ 9

1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej zgodnej                            

     z listą wpłat za żywienie.

2.      Zasady korzystania i zachowania w stołówce szkolnej określa szczegółowo regulamin

      świetlicy i stołówki szkolnej.

3.      W trakcie wydawania posiłków w części świetlicy przeznaczonej do spożywanie posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z żywienia. Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur oraz wychowawca oddziału przedszkolnego.

4.      Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.

5.      Jadłospis na cały tydzień znajduje się  na tablicy informacyjnej przy wejściu do świetlicy szkolnej. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka zgodnie z zasadami HACAP                   w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6.      Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej przy wejściu do  szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 10

1.      W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego z posiłków          w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności,      z zastrzeżeniem §5 ust. 2a i 2b. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłków przez ucznia lub pracownika szkoły korzystającego z posiłku  w stołówce szkolnej. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic  poinformuje osobiście lub telefonicznie szkołę w pierwszym dniu nieobecności dziecka o czasie przewidywanej nieobecności.

2.      Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku          w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji  z posiłku w przypadku gdy, nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż     w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

3.      Należna kwota zwrotu opłaty, powinna być rozliczona w danym miesiącu. Dopuszcza się uwzględnienie jej rozliczenia w następnym miesiącu za wyjątkiem grudnia i czerwca.

 

§ 11

1.      Środki, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszego zarządzenia, w części dotyczącej kosztu przygotowania i wydawania posiłków, stanowią dochody szkoły i wpłacane są na konto dochodów własnych w sposób określony w obowiązujących przepisach finansowych.

2.      Środki pozyskane za przygotowanie i wydawanie posiłków dla pracowników szkoły można przeznaczyć na zakup środków czystości do kuchni, drobne wyposażenie kuchni, drobne roboty remontowe, zakup materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniu kuchni lub drobnych napraw wyposażenia kuchni.

 

§ 12

Zmiany do niniejszego zarządzenia wymagają formy pisemnej, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.03.2018r.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Wiatrowcu Zofia Gawryś

 

projekt i wykonanie: INFOBART w technologii GutiCMS
===================== 7014