serwiszglossie
AKTUALNOŚCI ZOBACZ WSZYSTKIE

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 czerwca 2020r.
Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
 
Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
dla rodziców i uczniów
 
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
 
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
-     zdający
-     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu
-     niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Zdający wchodząc na teren szkoły musi zdezynfekować ręce.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopisu z czarnym wkładem (niezmazywalnym) , linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 
Środki bezpieczeństwa osobistego
 
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie informuje o tym fakcie dyrektora przed egzaminem.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
-     podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-     wychodzi do toalety
-     kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
 
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
  z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 czerwca 2020r.
Harmonogram

  

 

 

Konsultacje dla uczniów

 

Od 25 maja 2020r. uruchamiamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III, konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca dla uczniów klas IV – VII. 

Na spotkanie z nauczycielem przychodzimy wskazanego dnia o określonej godzinie, po wcześniejszym umówieniu się  poprzez  kontakt: sms, e-mailowy lub telefoniczny.

 

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 Na konsultacje przychodzą głównie uczniowie mający trudności ze zrozumieniem materiału z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, chcący poprawić oceny lub mający trudności w komunikowaniu się zdalnym.

Uczniom zapewniona zostanie  możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Uczeń  musi umówić się na konsultacje z nauczycielem biblioteki  np.  poprzez e-mail, sms, telefonicznie (najpóźniej  na dzień przed spotkaniem).

 

Harmonogram zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1 - 3

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Nauczyciel

poniedziałek

8.00 – 12.00

A. Dębkowski

wtorek

8.00 – 12.00

D. Majcher

środa

8.00 – 12.00

A. Dębkowski

czwartek

8.00 – 12.00

M. Młyńska

piątek

8.00 – 12.00

E. Nawrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas VIII przed egzaminem ósmoklasisty

 

Przedmiot

Dzień

Godzina

Nauczyciel

Nr sali

 

Matematyka

 

środa

 

8.00 – 9.00

 

A. Segieda

 

15

 

Język polski

 

czwartek

 

10.00 – 12.00

 

R. Pejłachowska

 

17

 

Język angielski

 

wtorek

 

10.00 – 11.00

 

O. Bilitiuk

 

17

 

Język niemiecki

 

czwartek

 

9.00 – 10.00

 

D. Dołżycki

 

15

 

Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas IV - VIII

(od 1.06.2020r.)

Przedmioty

Dzień

Godzina

Nauczyciel

Nr sali

 

humanistyczne

 

wtorek

 

10.00 – 12.00

R. Pejłachowska

17

A. Strzedzińska

16

 

matematyczno - przyrodnicze

 

 

środa

 

 

8.00 – 10.00

A. Segieda

15

M. Puciato

18

I. Tetkowska - Morszczyzna

16

 

języki obce

 

 

czwartek

 

10.00 – 12.00

D. Dołżycki

17

O. Bilitiuk

15

 pozostałe

czwartek

9.00 – 11.00

F. Maszota

18

K. Łuszczyk

16

J. Maszota

14

specjalistyczne

(pomoc  psychologiczno- pedagogiczna)

 

piątek

 

10.00 – 11.00

R. Pejłachowska

17

A. Strzedzińska

16

rewalidacyjne

wtorek

10.00 – 12.00

D. Majcher

14

biblioteka

wtorek

czwartek

11.00 - 13.00

B. Gawryś

biblioteka

 

 

Konsultacje

 

Informacje dotyczące zachowania ostrożności

Drogi Uczniu:

 

·        Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś

            na kwarantannie lub w izolacji.

·        Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt

            odpowiednio wcześniej (na dzień przed spotkaniem)

·        Zabierz do szkoły własne podręczniki i przybory. W szkole nie będziesz

            mógł ich pożyczać od innych uczniów.

·        W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans

            społeczny.

·        Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz

            przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj

            ręce.

·        Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

·        Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj

            ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

·        Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

·        Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,             

            w  toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

·        Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi

            zasadami wypożyczania książek – szkoła je zmieniła.

 

Nauczycielu:

 

·        Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i

            dlaczego zostały wprowadzone.

·        Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości

            pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

·        Dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

·        Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

·        Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  w ty            ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć

 

 

Informacja

W porozumieniu z organem prowadzącym, od 25 maja 2020r. uruchamiamy oddział przedszkolny dla dzieci rodziców obojga pracujących. Dowóz dzieci we własnym zakresie.

 

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 25 maja 2020r.
Kalendarz zmian w szkołach i placówkach - komunikat Ministerstwa Edukacji
Kalendarz zmian w szkołach i placówkach  - komunikat Ministerstwa Edukacji
Co ze szkołami do wakacji?
13.05.2020
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne
W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.
Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.
Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 18 maja 2020r.
DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
„Biblioteka jest instytucją , która całym
swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”
Jan Paweł II
 
8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. W Polsce pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 roku, przy udziale i inspiracji ze strony Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) we Wrocławiu. Uroczystość ta daje możliwość zaprezentowania sukcesów zawodowych bibliotekarek i bibliotekarzy. Jest także doskonałą okazją, by zaakcentować rolę bibliotek w edukacji i kulturze.
Dla nas szczególnym miejscem są biblioteki szkolne, gdzie wypożyczamy lektury, uczymy się, spędzamy czas po lekcjach, poznajemy różne ciekawostki na temat otaczającego świata.
Ze względu na obecną sytuację nie możemy spotkać się razem w bibliotece szkolnej. Pamiętamy jednak o naszej bibliotekarce – pani Bożence oraz innych bibliotekarzach, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Na zajęciach koła dziennikarskiego postanowiliśmy podziękować wszystkim osobom, które na co dzień szerzą ideę czytelnictwa. Oto efekty naszej pracy:
 
Droga Pani Bożeno!
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzę Pani wszystkiego najlepszego, dużej rzeszy czytelników, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech biblioteka będzie zawsze pełna osób, które czytają książki.
Dawid Honcarewicz kl.VI 
 
Kochani Pracownicy Bibliotek!
Z okazji Państwa święta składam najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia w tym trudnym czasie, radości, siły przy porządkowaniu księgozbioru, uśmiechu i wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu.
Marysia Łuszczyk kl.VI
 
Każdy o tym dobrze wie, że bibliotekarz musi znać pisarzy
i wiedzieć, gdzie stoją poszczególne literatury skarby.
Kochanowski, Mickiewicz i Szymborska
mają swoje miejsce w książkach.
A bibliotekarze polecają, opowiadają,
do czytania w ciszy szeptem namawiają.
Zamiłowanie do książek mają od kołyski
dlatego, gdy młodzież je czyta,
uśmiech na ich twarzy końca nie jest bliski.
W dniu dzisiejszym chcemy złożyć najszczersze życzenia,
by w bibliotece jak najwięcej książek było do wypożyczenia.
Bibliotekarzom uściski przesyłamy,
za ogromny wkład pracy, dobrą pamięć i doświadczenie
bardzo Państwa doceniamy.
w imieniu Samorządu Uczniowskiego

    Milena Rogozińska kl. VIII 

 

 

 

 

 

Agnieszka Strzedzińska

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 maja 2020r.
Pierwszy Online Konkurs Języka Niemieckiego
W czwartek 30 kwietnia miał miejsce „historyczny”, bo pierwszy online Konkurs Języka Niemieckiego. Adresowany był do uczniów klas VI-VIII. Otrzymali oni online test, w którym musieli zmierzyć się z wieloma niełatwymi zadaniami. Wszystkim uczestnikom należy się pochwała za znalezienie czasu i chęci do udziału w konkursie, pomimo dużej ilości pracy związanej z nauczaniem na odległość. Oto zwycięzcy:
  
I miejsce Ex aequo: Julita Warmbier i Karolina Bąk z klasy VII.
III miejsce: Milena Rogozińska z klasy VIII.
Wyróżnienia: Malwina Jaworska, Paweł Strzedziński i Mateusz Bąk z klasy VIII
 
Laureaci otrzymują oceny celujące, natomiast wyróżnieni oceny bardzo dobre z języka niemieckiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
 
Daniel Dołżycki

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 7 maja 2020r.
Rekrutacja

 Informuję, że wszystkie dzieci zgłoszone do Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Skowronek" , oddziału przedszkolnego oraz I klasy szkoły podstawowej zostały zakwalifikowane. Rodziców proszę o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka, druk dostępny jest w zakładce "rekrutacja" oraz w sekretariacie szkoły ( do 7.05 ) 

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 6 maja 2020r.
Godziny funkcjonowania sekretariatu.

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu od 04.05.2020r. czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 14.00

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 30 kwietnia 2020r.
UCZCIJMY MAJOWE ŚWIĘTA!

1 maja w Polsce i na świecie obchodzone jestMiędzynarodowe Święto Pracy.Ustanowiono je na pamiątkę zamieszek w Chicago, gdzie pod koniec XIX wieku, strajkujący robotnicy tamtejszych fabryk, walczyli o godne warunki swojej pracy. W Polsce funkcjonuje ono już od 1890r. Do szczególnej rangi urosło w czasach PRL, stając się wielką akcją propagandową władzy komunistycznej. Dziś jest obchodzone mniej hucznie. Tego dnia organizowane są marsze, pochody, happeningi. Od 2004 roku 1 maja zbiega się także z datą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 majaobchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.Jest to najmłodsze święto państwowe, które celebrujemy od 2004 roku. Flaga to jeden z naszych symboli narodowych, który łączy Polaków w kraju i za granicą. Powiewa wszędzie tam, gdzie są lub byli Polacy. Według ustawy jest to prostokąt o barwach biało – czerwonych ułożonych w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie pionowej. Wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie.
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel – serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste!
Są dwa powody, dla których świątecznym dniem jest właśnie drugi maja. To właśnie wtedy żołnierze 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, zdobywając Berlin, zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa. Po drugie, w czasach PRL, drugiego maja obywatele mieli obowiązek zdejmowania flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze Święta Konstytucji 3 Maja.
 
3 maja to Narodowe Święto Konstytucji, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Była ona najstarszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jej autorami byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Stanisław Małachowski i bracia Potoccy. W latach (1946 – 1990) obchodzenie tego święta było zabronione.
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Ucieszymy cię piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, trzeci Maj,
U Polaków błogi raj!
 
W jakich okolicznościach doszło do uchwalenia Konstytucji 3 Maja? Zapraszamy na krótki seans:

Agnieszka Strzedzińska   

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 30 kwietnia 2020r.
Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Materiały edukacyjne dotyczące właściwego zachowania w teatrze, spektakle w formie wideo czy wirtualny spacer – to tylko część bogatej oferty Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Może być ona wsparciem w kształceniu na odległość. Zapraszamy do korzystania.

Bon ton w teatrze
Seria krótkich filmów animowanych dla najmłodszych, w której rodzeństwo – Moni i Uszko – uczą zasad prawidłowego zachowania w teatrze. W co się ubrać? Jak trafić na swoje miejsce bez nawigacji? Co robić, gdy na widowni zacznie nam burczeć w brzuchu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć pod adresem: http://vod.teatrwielki.pl/edukacja/.
Spektakle
Za pośrednictwem platformy http://vod.teatrwielki.pl/ można skorzystać z repertuaru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W zamieszczonych tam nagraniach spektakli znajdują się propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.
Wirtualny spacer po teatrze
Podczas wirtualnego spaceru, za pomocą filmów i materiałów interaktywnych, możemy zapoznać się z dziejami Teatru Wielkiego w Warszawie. Dowiadujemy się jaki jest wygląd i znaczenie pomieszczeń znajdujących się w Teatrze i jak funkcjonują w nim liczne pracownie.
Galerie Opera w 3D
W trójwymiarowej przestrzeni zaprezentowane są wystawy tematyczne przygotowane w ramach projektu Galeria Opera. Opowiadają one o twórczości wybitnych polskich artystów m.in. Stanisława Moniuszki, Rajmunda Ziemskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego.
Cala oferta on-line Teatru Wielkiego - Opery Narodowej znajduje się pod adresem: http://vod.teatrwielki.pl/
Zachęcamy do korzystania! 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 kwietnia 2020r.
===================== 6704