serwiszglossie
AKTUALNOŚCI ZOBACZ WSZYSTKIE

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

    Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które uczniowie, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

   Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

·         organizacja zajęć w szkole, 

·         higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 

·         gastronomia, 

·         postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 13 maja 2021r.
Organizacja zajęć lekcyjnych od 17 maja 2021r.

 Harmonogram nauki w systemie hybrydowym dla klas IV-VIII w okresie 17 – 28 maja 2021r. wygląda następująco:

 

 Data
   Klasy
Tryb nauki
 
   
17 – 18 maja 2021r.
    
IV , V, VI
   
zdalnie
 
  
VII , VIII
   
stacjonarnie
 
 
 
19 maja 2021r.
    
IV, V
   
stacjonarnie
 
   
VI, VII, VIII
   
zdalnie
 
 
  
20 – 21 maja 2021r.
   
VI , VIII
  
stacjonarnie
 
  
IV, VII
 
zdalnie
 
 
 
24 maja 2021r.
 
IV, VIII
  
stacjonarnie
 
   
V, VI, VII,
  
zdalnie
 
 
 
28 maja 2021r.
   
IV, V, VI
 
stacjonarnie
 
  
VII, VIII
 
zdalnie
 

 

Klasy  I – III pracują stacjonarnie zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do nauki w systemie stacjonarnym.

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 12 maja 2021r.
Obchody Dnia Ziemi
Klasa IV w odpowiedzi na inicjatywę Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie, przystąpiła do akcji pt. Warmińsko-Mazurski Dzień Ziemi.
Uczniowie wykonali plakaty informujące o korzyściach płynących z ekologii oraz troski o środowisko i zawiesili je na tablicach informacyjnych w okolicznych miejscowościach.
Kolejnym działaniem było sprzątanie odpadów porzuconych na terenach zielonych. Uczniowie, najczęściej  z rodziną, zbierali odpady z miejsc najbliżej położonych miejsca zamieszkania. Były to: przydrożne rowy, pobocza dróg i wokół „ostoi przyrody” w Wiatrowcu. 
Wszyscy byli zadowoleni z miło spędzonego czasu na świeżym powietrzu i z zrobienia  „czegoś”  dla Ziemi.
Zachęcamy wszystkich do codziennej troski o Ziemię.
Dołączamy kilka zdjęć. Uczniowie kl. IV
 
Anna Segieda
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 4 maja 2021r.
Konkurs „Wielkanocne jajko na sportowo”
Bartoszycki Ośrodek  Sportu i Rekreacji zorganizował konkurs 
pt. „Wielkanocne jajko na sportowo”. Łącznie wpłynęło 140 prac. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kl. IV: Zuzia Majsiuk i Zuzia Kowalczyk, które w podziękowaniu za udział otrzymały medale i nagrody rzeczowe. 
 
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 26 kwietnia 2021r.
Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 23 kwietnia 2021r.
List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”

  

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.
Dotychczas w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) grupę docelową programu stanowiły dzieci, które regularnie uczęszczają do klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.
Na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) w przypadku zawieszenia stacjonarnego prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkoły biorącej udział w programie w przypadku dotychczasowej grupy docelowej, uprawnionymi beneficjentami/dziećmi są również dzieci:
 z klas VI-VIII szkół podstawowych,
 z klas III-IV ogólnokształcących szkół baletowych,
 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.
Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją ww. rozporządzenia, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) przewidują możliwość przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW.
Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym może być zrealizowane pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW, na formularzu Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym stanowiącym załącznik nr XII do obowiązujących Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanym na stronach internetowych:
 ARiMR https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html oraz
 KOWR https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu.
Jeżeli Państwa dziecko uczy się w systemie zdalnym i jesteście Państwo zainteresowani odbiorem produktów dla dziecka prosimy o skontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania ww. oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym. W przypadku, gdy szkoła nie korzysta z takiej formy udostępniania produktów dzieciom, prosimy o zwrócenie się do placówki oświatowej z prośbą o podanie przyczyny braku realizacji przez placówkę udostępniania produktów w ramach „Programu dla szkół” dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 22 kwietnia 2021r.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych.

 

Wytyczne zostały podzielone na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

  • w Sekcji 1 – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów;
  • w Sekcji 2 – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • w Sekcji 3 – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
  • w Sekcji 4 – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
  • w Sekcji 5 – wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
  • w Sekcji 6 – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

W dokumencie oznaczono wytyczne, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem, a także informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.W materiale znalazły się także dodatkowe instrukcje związane z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań powiązanych z daną wytyczną. Są to np. szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa. Proszę uczniów oraz rodziców o zapoznanie się z wytycznymi.Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminu ósmoklasisty w linku:

WytyczneCKEMEiNiGISdotyczaceorganizowaniaiprzeprowadzaniaegzaminoww2021r1.docx

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 21 kwietnia 2021r.
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły podjęli wiele działań, które promują zdrowy tryb życia. Motyw przewodni pogadanek związany był z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Najmłodsi poznali prace lekarza, piramidę zdrowia, słuchali piosenek i wierszyków o tematyce zdrowotnej, wykonali zdrowe sałatki i prace plastyczne pt. „Owocowe niebo” oraz gimnastykowali się. Uczniowie starsi układali rymowanki o zdrowiu, robili zdrowe kanapki i sałatki, redagowali przepisy kulinarne i instrukcje.  Na zajęciach dodatkowych wykonali talerze zdrowia. W tym dniu recytowali też fraszkę Jana Kochanowskiego pt. „Na zdrowie”.
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 20 kwietnia 2021r.
Przywrócenie stacjonarnej działalności przedszkola

 

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Dla klas I - VIII zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły do 25 kwietnia br.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 16 kwietnia 2021r.
===================== 5581