serwiszglossie
AKTUALNOŚCI ZOBACZ WSZYSTKIE

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

    Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które uczniowie, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

   Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

·         organizacja zajęć w szkole, 

·         higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 

·         gastronomia, 

·         postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 13 maja 2021r.
Organizacja zajęć lekcyjnych od 17 maja 2021r.

 Harmonogram nauki w systemie hybrydowym dla klas IV-VIII w okresie 17 – 28 maja 2021r. wygląda następująco:

 

 Data
   Klasy
Tryb nauki
 
   
17 – 18 maja 2021r.
    
IV , V, VI
   
zdalnie
 
  
VII , VIII
   
stacjonarnie
 
 
 
19 maja 2021r.
    
IV, V
   
stacjonarnie
 
   
VI, VII, VIII
   
zdalnie
 
 
  
20 – 21 maja 2021r.
   
VI , VIII
  
stacjonarnie
 
  
IV, VII
 
zdalnie
 
 
 
24 maja 2021r.
 
IV, VIII
  
stacjonarnie
 
   
V, VI, VII,
  
zdalnie
 
 
 
28 maja 2021r.
   
IV, V, VI
 
stacjonarnie
 
  
VII, VIII
 
zdalnie
 

 

Klasy  I – III pracują stacjonarnie zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do nauki w systemie stacjonarnym.

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 12 maja 2021r.
Obchody Dnia Ziemi
Klasa IV w odpowiedzi na inicjatywę Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie, przystąpiła do akcji pt. Warmińsko-Mazurski Dzień Ziemi.
Uczniowie wykonali plakaty informujące o korzyściach płynących z ekologii oraz troski o środowisko i zawiesili je na tablicach informacyjnych w okolicznych miejscowościach.
Kolejnym działaniem było sprzątanie odpadów porzuconych na terenach zielonych. Uczniowie, najczęściej  z rodziną, zbierali odpady z miejsc najbliżej położonych miejsca zamieszkania. Były to: przydrożne rowy, pobocza dróg i wokół „ostoi przyrody” w Wiatrowcu. 
Wszyscy byli zadowoleni z miło spędzonego czasu na świeżym powietrzu i z zrobienia  „czegoś”  dla Ziemi.
Zachęcamy wszystkich do codziennej troski o Ziemię.
Dołączamy kilka zdjęć. Uczniowie kl. IV
 
Anna Segieda
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 4 maja 2021r.
Konkurs „Wielkanocne jajko na sportowo”
Bartoszycki Ośrodek  Sportu i Rekreacji zorganizował konkurs 
pt. „Wielkanocne jajko na sportowo”. Łącznie wpłynęło 140 prac. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kl. IV: Zuzia Majsiuk i Zuzia Kowalczyk, które w podziękowaniu za udział otrzymały medale i nagrody rzeczowe. 
 
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 26 kwietnia 2021r.
Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 23 kwietnia 2021r.
List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”

  

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.
Dotychczas w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) grupę docelową programu stanowiły dzieci, które regularnie uczęszczają do klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.
Na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) w przypadku zawieszenia stacjonarnego prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkoły biorącej udział w programie w przypadku dotychczasowej grupy docelowej, uprawnionymi beneficjentami/dziećmi są również dzieci:
 z klas VI-VIII szkół podstawowych,
 z klas III-IV ogólnokształcących szkół baletowych,
 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.
Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją ww. rozporządzenia, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) przewidują możliwość przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW.
Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym może być zrealizowane pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW, na formularzu Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym stanowiącym załącznik nr XII do obowiązujących Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanym na stronach internetowych:
 ARiMR https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html oraz
 KOWR https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu.
Jeżeli Państwa dziecko uczy się w systemie zdalnym i jesteście Państwo zainteresowani odbiorem produktów dla dziecka prosimy o skontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania ww. oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym. W przypadku, gdy szkoła nie korzysta z takiej formy udostępniania produktów dzieciom, prosimy o zwrócenie się do placówki oświatowej z prośbą o podanie przyczyny braku realizacji przez placówkę udostępniania produktów w ramach „Programu dla szkół” dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 22 kwietnia 2021r.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych.

 

Wytyczne zostały podzielone na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 • w Sekcji 1 – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • w Sekcji 2 – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
 • w Sekcji 3 – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
 • w Sekcji 4 – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
 • w Sekcji 5 – wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
 • w Sekcji 6 – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

W dokumencie oznaczono wytyczne, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem, a także informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.W materiale znalazły się także dodatkowe instrukcje związane z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań powiązanych z daną wytyczną. Są to np. szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa. Proszę uczniów oraz rodziców o zapoznanie się z wytycznymi.Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminu ósmoklasisty w linku:

WytyczneCKEMEiNiGISdotyczaceorganizowaniaiprzeprowadzaniaegzaminoww2021r1.docx

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 21 kwietnia 2021r.
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły podjęli wiele działań, które promują zdrowy tryb życia. Motyw przewodni pogadanek związany był z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Najmłodsi poznali prace lekarza, piramidę zdrowia, słuchali piosenek i wierszyków o tematyce zdrowotnej, wykonali zdrowe sałatki i prace plastyczne pt. „Owocowe niebo” oraz gimnastykowali się. Uczniowie starsi układali rymowanki o zdrowiu, robili zdrowe kanapki i sałatki, redagowali przepisy kulinarne i instrukcje.  Na zajęciach dodatkowych wykonali talerze zdrowia. W tym dniu recytowali też fraszkę Jana Kochanowskiego pt. „Na zdrowie”.
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 20 kwietnia 2021r.
Przywrócenie stacjonarnej działalności przedszkola

 

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Dla klas I - VIII zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły do 25 kwietnia br.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 16 kwietnia 2021r.
Światowy Dzień Czytania Tolkiena

25 marca obchodzony jest Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Fani literatury tolkienowskiej zapoczątkowali to święto w 2003 roku. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły: Julita Warmbier, Patrycja Kruki Dominik Warmbier przygotowali wywiad z pisarzem, i zaprezentowali go uczniom kl. IV – VIII. Nie zabrakło zdjęć pisarza, ciekawostek o jego życiu i twórczości. Zaprosiliśmy przewodniczącego Rady Rodziców Pana Grzegorza Warmbiera, który przeczytał fragment powieści J. R. R. Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem” i w ten sposób wprowadził nas w magiczny świat Hobbitów i krasnali.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym spotkaniu.

Renata Pejłachowska

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 13 kwietnia 2021r.
Obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 12 kwietnia 2021r.
Wesołych Świąt Wielkanocnych

 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 kwietnia 2021r.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu
     
       Od 29.03.2021r. do 11.04.2021r. zawieszone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
     W wyżej wskazanym okresie, dla dzieci z oddziału przedszkolnego i ZWP ,,Skowronek”, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, dyrektor zorganizuje zajęcia stacjonarne na terenie szkoły. Warunek - wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (druk wniosku w zakładce dla rodziców).
     W tym okresie rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku  opiekuńczego.
 
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 30 marca 2021r.
Sukces Karola w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Uczeń klasy VII

Karol Byliński

uzyskał tytuł finalisty

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Szkół Podstawowych.

Gratulacje i prosimy o więcej 

Anna Segieda

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 marca 2021r.
Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

 Od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Szanowni Państwo,

z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców (druk wniosku do dyrektora w zakładce dla rodziców).

Rodzice, którzy spełniają powyższe warunki ze względu na organizację opieki, proszeni są o przesłanie w terminie do 22.03.2021r.do godz.12.00 uzupełnionego wniosku na adres szkoły: zswiatrowiec@poczta.fm    

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu (druk wniosku w zakładce dla rodziców)

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Nauczanie zdalne odbywać się będzie na platformie MS Teams, zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym Vulcan.

 

  Z poważaniem

  Zofia Gawryś

 

 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 19 marca 2021r.
Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty

 

Szanowni Państwo, 

         Do 31 marca 2021r. trwa rekrutacja Programu Stypendialnego Horyzonty, realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.

     O stypendium w programie Horyzonty mogą się starać uczniowie klas 8, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej.

     Dla stypendystów będą organizowane i finansowane wyjazdy na wakacje i ferie, jak również nauka języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Fundacje zapewniają opiekę wykwalifikowanych koordynatorów i indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań.  Materiały o programie stypendialnym Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków znajdują się pod linkiem: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

Dzięki wsparciu Fundacji, wielu młodych ludzi może otrzymać możliwość skorzystania z pomocy, co z pewnością zmieni ich życie na lepsze i otworzy drzwi do dalszej edukacji czy kariery zawodowej.

 

 Zofia Gawryś

 

 
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 19 marca 2021r.
Rekrutacja do szkół
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.
·         liceum ogólnokształcącego,
·         technikum,
·         branżowej szkoły I stopnia,
klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych ogłosił   
 
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 17 marca 2021r.
Nowe wytyczne dla klas I-III

 

    Od 15.03.2021r. do 28.03.2021r. na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wprowadza się w klasach I-III  naukę w trybie hybrydowym (tzw. mieszanym). Oznacza to, że część uczniów z klas I-III będzie uczyć się stacjonarnie, a część - zdalnie, zgodnie z załączonym harmonogramem:

 
 
Data
 
Klasy
 
Tryb nauki
15.03.2021r. -  19.03.2021r.
III
stacjonarny
15.03.2021r. - 19.03.2021r.
I-II
zdalny
22.03.2021r. - 26.03.2021r.
III
zdalny
22.03.2021r. - 26.03.2021r.
I - II
stacjonarny
 

 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 10 marca 2021r.
Dzień Języka Ojczystego

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 marca 2021r.
Walentynki

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 marca 2021r.
Podziękowanie

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 marca 2021r.
Światowy Dzień Kota
17.02.2021 w klasie „0” i ZWP „Skowronek” obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji obejrzeliśmy prezentację o zwyczajach kotów, wzięliśmy udział w zabawach ruchowych, logopedycznych, relaksacyjnych i plastycznych. Układaliśmy puzzle, poznaliśmy słowa używane w innych krajach do przywołania kota oraz części ciała tego sympatycznego zwierzaka w języku angielskim. W tym dniu, rozpoczęliśmy również zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska w Sędławkach. Na koniec otrzymaliśmy dyplomy za udział w kocich zabawach.
 
Ewa Nawrot

Olga Bilitiuk 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 marca 2021r.
Próbny Egzamin Ósmoklasistów
Próbny egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach:
17.03.2021r. – język polski       (godz. 9.00 – 11.00)
18.03.2021r. – matematyka       (godz. 9.00 – 10.40)
19.03.2021r. – język angielski   (godz. 9.00 – 10.30)
 
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 •  informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 •  przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 
Przypominam, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki[1]. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 marca 2021r.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania testów ósmoklasisty w 2021r.

 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

 

1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

 
1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych wskazujących na objawy COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel  nie może przyjść na test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • uczniowie
 •  osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj.nauczyciele
 •  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 •  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np.zajęcia uczniów klas I–III
 •  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 
1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 
1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 
1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.
 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 
2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 •  kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
2.4. Nauczyciele podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 
2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 marca 2021r.
Najmłodsi uczniowie wracają czasowo do nauki zdalnej
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 marca 2021r.
KOMUNIKAT PINB ŚNIEG

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 15 lutego 2021r.
Konkurs na najpiękniejszego Anioła bożonarodzeniowego
W grudniu 2020 r. chętni uczniowie z kl. 0-III oraz z ZWP wraz z rodzicami wzięli udział w rodzinnym konkursie plastyczno – technicznym na najpiękniejszego Anioła bożonarodzeniowego. Komisja miała trudny wybór, ponieważ wszystkie prace były bardzo efektowne i precyzyjnie wykonane.
 
 
 
I miejsce Rodzina Lizaków, a także Rodzina Piórkowskich
II Rodzina Kruków
III Rodzina Marcinkiewiczów
Wyróżnienia: Rodzina Błaszczyków oraz Rodzina Motyków.
 
Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
 
Małgorzata Młyńska
Ewa Nawrot 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 lutego 2021r.
Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klasy VIII

 Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klasy VIII

 
Przedmiot
Dzień
Godzina
Nauczyciel
Nr sali
 
Matematyka
 
poniedziałek
 
14.00 – 15.00
 
A. Segieda
 
15
lub online
 
Język polski
 
piątek
 
13.00 – 14.00
 
R. Pejłachowska
 
17
lub online
 
Język angielski
 
wtorek
 
14.00 – 15.00
 
O. Bilitiuk
 
17
lub online
 
Na konsultacje ósmoklasiści przychodzą po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. Wymagane jest przestrzeganie zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 18 stycznia 2021r.
Dowożenie

 W związku z powrotem klas I-III do nauki stacjonarnej informuję, iż od dnia 18.01.2021r. dowozy uczniów obowiązywać będą zgodnie z dotychczsowym harmonogramem, tj:

- 700  Pasławki

- 707  Śmiardowo  

- 713  Kinwągi

- 720  Różyna

 

Godziny powrotów:

I kurs - 1310

II kurs - 1550

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 14 stycznia 2021r.
Powrót uczniów klas I - III do szkoły

Wytyczne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych  w związku z powrotem po feriach do nauki stacjonarnej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 13 stycznia 2021r.
Ferie po Królewsku online
Ferie po Królewsku online,
w siedmiu Rezydencjach Królewskich
 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Zamkiem Lubelskim – Muzeum Narodowym w Lublinie zapraszają na wirtualne spotkania w sieci dla dzieci i młodzieży.
Codziennie, przez 14 dni, od 4 do 17 stycznia 2021 na stronach internetowych i kanałach mediów społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, będą publikowane aktywności dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, od przedszkola do szkół średnich.
Rezydencje zapraszają do zwiedzania z Idą Nowakowską w cyklu „Muzeum oczami dziecka”, a znani youtuberzy na „Zamkowe Trendy”. Na „Muzyczny spacer po Rezydencjach Królewskich” oraz warsztaty zabierze wszystkich chętnych Piotr Rubik, a w świat baśni i legend przeniosą najmłodszych Joanna Moro i Agata Załęcka – lekturą „Królewskich bajek”. Każdego dnia dodatkowe atrakcje, warsztaty i konkursy - aktualne informacje online na stronach Rezydencji.
 
Znajdź nas #feriepokrólewsku, polub, subskrybuj – bądź na bieżąco! Ferie online nie mają granic – możesz być wszędzie!
 
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski na Wawelu
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Zamkowe w Malborku
Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim w Sandomierzu
Zamek Królewski w Lublinie
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 
Organizatorem projektu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt jest zrealizowany w 7 rezydencjach królewskich: Zamku Królewskim w Warszawie, Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Zamku Lubelskim – Muzeum Narodowe w Lublinie.
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 stycznia 2021r.
Wesołych Świąt

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 grudnia 2020r.
Konkurs plastyczny „Jesień dłonią malowana”

 
W listopadzie 2020 r. w klasie „0” i I (zdalnie) odbył się konkurs plastyczny „Jesień dłonią malowana”. Konkurs polegał na namalowaniu, pokolorowaniu obrazka paluszkami maczanymi w farbkach.
 
I miejsce przypadło Dominikowi Piórkowskiemu, II Dorocie Fredo,
III Oli Burczyk, natomiast wyróżnienie otrzymali: Staś Stankiewicz i Lena Cybul z kl. '0'.
 
Gratulujemy!

 
Ewa Nawrot
Dorota Majcher
 

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 grudnia 2020r.
Dzień Pluszowego Misia w klasie IV
Z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniowie kl. IV mieli okazję do zabawy z ulubioną  maskotką. W tym dniu na lekcji języka polskiego każdemu towarzyszył miś. Uczniowie opowiadali o swoich przytulankach, obejrzeli prezentację multimedialną, czytali wiersze, rozwiązywali krzyżówki, układali rymy i wierszyki o misiach. Wzięli też udział w klasowym konkursie literacko-plastycznym pt. „Mój przyjaciel – miś”, który polegał na zredagowaniu opisu misia i wykonaniu pracy plastycznej. Niektórzy uczniowie piekli nawet ciasta w kształcie misia.
 Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Zuzia Majsiuk,
II miejsce: Maciej Nawrot,
III miejsce: Zuzia Kowalczyk.
Wyróżnienia: Antoni Smyk, Filip Pilipiec.

Wszyscy uczestnicy otrzymali odznaki: „Przyjaciel Misia” oraz oceny celujące lub bardzo dobre z języka polskiego.
Dziękuję za wspaniałą zabawę.
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 grudnia 2020r.
Zabawy andrzejkowe w Zerówce
30.11.2020 r. wzięliśmy udział w zabawach andrzejkowych. Dzięki wróżbom mogliśmy dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Poznaliśmy imiona naszych przyszłych ukochanych,  zawody wykonywane w dorosłym życiu, a także kto z nas pierwszy weźmie ślub oraz co oznaczają kolory i przedmioty (obrączka, różaniec, chusteczka). Następnie rzucając monetą do „studni” dowiedzieliśmy się, kto przeżyje wielką przygodę.
Wszystkie wróżby traktowaliśmy jako żarty i dobrą zabawę.

Ewa Nawrot
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 30 listopada 2020r.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
16 listopada obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji uczniowie kl. VII – VIII redagowali rozprawkę: Czy warto być tolerancyjnym? Najlepsze prace napisali: Dominik Warmbier, Patrycja Kruk, Kajetan Lisowski (kl. VIII) oraz Karol Byliński, Dawid Honcarewicz i Patryk Lewkowicz (kl. VII).

Uczniowie kl. IV – VI przystąpili do konkursu plastycznego i  wykonali plakaty pt. „Ja i tolerancja”. Komisja przyznała:

I miejsce: Zuzanna Kowalczyk – kl. IV,

II miejsce: Grzegorz Daliga – kl. VI,

III miejsce:  Oliwier Marcinkiewicz – kl. VI.

Wyróżnienia: Kalina Wierzbicka – kl. V, Nikola Prokop – kl. VI, Antoni Smyk – kl. IV.

Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali dyplomy i oceny celujące z plastyki.

Gratulujemy!

 

Agnieszka Strzedzińska

Renata Pejłachowska

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 30 listopada 2020r.
Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 listopada 2020r.
Dzień Pluszowego Misia w zerówce
25.11.2020 obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji obejrzeliśmy prezentację o tym, jak powstał pierwszy miś. Poznaliśmy jego historię oraz imię i nazwisko jego twórcy. Nie mogliśmy przynieść swoich ulubieńców do przedszkola, ale dzięki zdjęciom przesłanym przez rodziców, mieliśmy możliwość opowiedzieć o swoich misiach kolegom.
We wszystkich naszych poczynaniach towarzyszył nam pluszowy miś, który bacznie nam się przyglądał. Pod jego czujnym okiem wykonaliśmy ćwiczenia gimnastyczne, uczyliśmy się rymowanki, słuchaliśmy piosenek. Następnie malowaliśmy farbami, układaliśmy misia z papierowych pasków oraz wspólnymi siłami zmagaliśmy się z misiowymi puzzlami. Na koniec wysłuchaliśmy opowiadania o „Misiu Marudku”, a także uczyliśmy się rozpoznawać emocje prezentowane przez niedźwiadka z filmiku edukacyjnego.
Ten dzień upłynął nam w miłej atmosferze oraz przybliżył wszystkim wartości i korzyści z posiadania tej sympatycznej maskotki.

Ewa Nawrot

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 listopada 2020r.
ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 18 listopada 2020r.
Harmonogram zebrań z rodzicami

 Zdalne zebrania z rodzicami klas I – VIII oraz oddziału przedszkolnego
i ZWP w dniu 16.11.2020 r. na platformie 
MS Teams, zgodnie z harmonogramem:

 
Lp.
Klasa
Wychowawca
Godzina
1.
ZWP
Małgorzata Młyńska
17.00
2.
oddział przedszkolny
Ewa Nawrot
15.00
3.
I
Dorota Majcher
16.00
4.
II
Bożena Gawryś
16.00
5.
III
Małgorzata Młyńska
18.00
6.
IV
Anna Segieda
17.00
7.
V
Antoni Dębkowski
17.00
8.
VI
Renata Pejłachowska
17.00
9.
VII
Agnieszka Strzedzińska
17.00
10.
VIII
Daniel Dołżycki
17.00
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 12 listopada 2020r.
Święto Niepodległości

 

 

Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka.
11 listopada 1918 roku, po 123. latach zaborów, Polska ponownie stała się niezależnym państwem.
Jędrzej Moraczewski opisał tamte wydarzenia następującymi słowami:


"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)"

Ten dzień przypomina nam, że wolność i niepodległość nie są dane nam na zawsze. Nieustannie należy dbać o te wartości i je pielęgnować. 11. listopada wspominamy wszystkich, którzy walczyli za ojczyznę. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy dla nas poświęcili swoje życie . To dzięki nim żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada.
Tym co zmarli za ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.

„Jedenasty listopada” L. Wiszniewski

Jak wyglądała polska droga do wolności? Jakie pieśni i piosenki towarzyszyły bohaterom tamtych czasów? Zapraszamy na krótką lekcję historii i wspomnień:

https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk

https://www.youtube.com/watch?v=7LcScgkYSws

Agnieszka Strzedzińska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 listopada 2020r.
Komunikat MEN

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 5 listopada 2020r.
9 i 10 listopada 2020r.

 9 i 10 listopada 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. w przypadku braku zapewnienia opieki dzieciom przez rodziców istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w szkole. Potrzebę zorganizowania w/w zajęć dla dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III należy zgłosić na piśmie mailowo( skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego pisma) lub w sekretariacie szkoły do 5.11.2020r. do godz. 12:00

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 3 listopada 2020r.
Nauczanie zdalne w klasach I - III

W dniach 2 – 6 listopada w klasach I – III obowiązuje nauczanie zdalne. Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy klas. 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 1 listopada 2020r.
XX Dzień Papieski
W tym roku również pamiętaliśmy o papieżu Polaku. W szkole odbyły się 2 konkursy:
Wiedzy o Św. Janie Pawle II - wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII
wyróżnieni uczniowie to – I m. M. Łuszczyk, II m. K. Byliński, III m. Daria Honcarewicz, wyr. M. Młyński
 
Plastyczny pt.: "Karol Wojtyła - zanim został papieżem"- wzięli w nim udział uczniowie klas II – IV. Wyróżnieni to – I m. B. Młyński, II m. A. Smyk,
III m. M. Strzedziński.
 
Gratulujemy!
 
D. Łuszczyk
 

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 października 2020r.
Kształcenie na odległość
WAŻNE!
Nauczanie stacjonarne dla ZWP, oddziału przedszkolnego,
klas I – III
i zdalne dla klas IV – VIII
w dniach od 26.10.2020r. do 06.11.2020r.
 

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 27 października 2020r.
Narodowe Czytanie 2020
23 października w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej.
Uczniowie kl. VIII zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Odczytali z podziałem na role wybrany akt dramatu. Opowiedzieli również o początkach tej akcji, przybliżyli tematykę prezentowanego dzieła oraz sylwetkę wieszcza narodowego – Juliusza Słowackiego.
Odbiorcami byli uczniowie z klasy V, VI i VII oraz nauczyciele.
 

Renata Pejłachowska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 26 października 2020r.
Dzień Edukacji Narodowej
 
 
 
14 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji DEN. Wierszem i piosenką Samorząd Uczniowski podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, wyrozumiałość i okazywane na co dzień serce.
 
 
 
Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą Nagrodę Burmistrza otrzymały:
 
- p. dyrektor Zofia Gawryś oraz p. Anna Segieda.
 
Nagrodę Dyrektora otrzymali:
 
- nauczyciele: p. Agnieszka Strzedzińska, p. Dorota Majcher, p. Małgorzata Młyńska, p. Renata Pejłachowska i p. Daniel Dołżycki
- pracownicy obsługi i administracji: p. Karolina Balińska, p. Barbara Dobrzyńska,
p. Joanna Motyka i p. Edward Kucharski.
 
Gratulujemy!
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 15 października 2020r.
Dzień Edukacji Narodowej

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 13 października 2020r.
Ślubujemy...
9 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.
 
Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po pasowaniu oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty przygotowane przez rodziców.
 
Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!
 
Dorota Majcher
 
 
Zdjęcia z uroczystości do obejrzenia w galerii foto.
Link do filmu z uroczystości tutaj

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 13 października 2020r.
Konkurs plastyczny Cittaslow
TYDZIEŃ CITTASLOW
 
Z okazji tygodnia Cittaslow, niektórzy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym. Podzielony on został na 2 kategorie, klasy I – III wykonywały ślimaka – symbol Cittaslow, a klasy starsze przedstawiały swoją wizję ewentualnych zmian na terenie naszego miasta.
Prace wykonali:
*        Ola Burczyk, Zosia Lizak i Wiktor Koniuszy z kl. I
*        Małgosia Warmbier, Wiktoria Lewkowicz, Bartłomiej Młyński i Szymon Motyka z kl. II
*        Ala Łagodzka z kl. III
*        Zuzia Majsiuk z kl. IV
*        Ewa Jusiak z kl. V
*        Marysia Łuszczyk z kl. VII
 
W kategorii klas I-III Ola Burczyk zajęła I miejsce.
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do galerii foto.                                                                                                      
 
Dorota Łuszczyk
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 12 października 2020r.
Zmiana dowozu porannego

 Od 12.10.2020r. (poniedziałek) do odwołania w związku z ograniczeniem miejsc dla podróżujących komunikacją autobusową następuje zmiana dowozu porannego do szkoły w Wiatrowcu:

6:50 Kinwągi

6:55 Śmiardowo

7:00 Pasławki

ok. 7:15- 7:20 Różyna

 

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 9 października 2020r.
Akcja Sprzątania Świata

Pod zamieszczonym poniżej linkiem znajduje się prezentacja dotycząca Akcji Sprzątania Świata. Wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej planety prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w prezentacji.

view.genial.ly/5f62600e51337070914e06fc/presentation-sprzatanie-swiata

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 18 września 2020r.
Plan lekcji

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 10 września 2020r.
Organizacja 01.09.2020r.

 Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu 1 września 2020r.

 • autobus szkolny godz.  8:15 z Pasławek
 • powrót z Wiatrowca godz. 10:00

Oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się o godz. 9:00 na boisku szkolnym. W przypadku złych warunków atmosferycznych spotkanie inauguracyjne zostanie przeniesione na górny korytarz. Po uroczystości ogólnej odbędzie się krótkie spotkanie w klasach z wychowawcami, bez udziału rodziców ( wyjątek stanowią rodzice oddziału przedszkolnego i uczniów klasy pierwszej). Ze względu bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych wszyscy uczestnicy po wejściu na teren szkoły proszeni są o założenie maseczek i zdezynfekowanie rąk. W związku z podwyższonym reżimem prosimy, aby z uczniem oddziału przedszkolnego i klasy pierszej przyszedł nie więcej niż jeden rodzic. 

 

 

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 31 sierpnia 2020r.
Wakacje czas zacząć...

 

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
 
Ten rok szkolny na długo pozostanie w naszej pamięci, ponieważ był inny niż poprzednie lata. Od 25 marca szkoły w całej Polsce realizowały nauczanie na odległość.
Mimo to, 26 czerwca, na świeżym powietrzu, podzieleni na grupy i z zachowaniem wszelkich ostrożności, spotkaliśmy się, by podsumować ten rok nauki szkolnej.
Po raz ostatni Pani Dyrektor Zofia Gawryś wręczyła świadectwa uczniom kl. VIII. Oto nasi tegoroczni absolwenci:
 
Mateusz Bąk
Malwina Jaworska
Paulina Jaworska
Mateusz Lenard
Kacper Pawłowski
Kamil Palejewski
Wiktoria Prokop
Milena Rogozińska
Roksana Rogozińska
Paweł Strzedziński
Szymon Warianko
 
Drodzy Absolwenci! Będzie nam brakowało Waszych pięknych recytacji, występów artystycznych i sukcesów matematycznych, spotkań, rozmów, zabaw, wspólnych wycieczek, dyskotek… Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Już za Wami tęsknimy i życzymy powodzenia w życiu osobistym i szkolnym!
Chcemy podziękować wszystkim, którzy wspierali naszą pracę w tym trudnym czasie. Jesteśmy wdzięczni, że razem stworzyliśmy „nową” szkołę. Jednocześnie przepełnia nas duma z osiągniętych przez Was wyników w nauce. Wasze zaangażowanie, pracowitość i sumienność są godne podziwu.
Przed nami lato – mamy nadzieję, że będzie upalne i bezpieczne. Odpocznijmy i zbierzmy siły na podejmowanie kolejnych wyzwań.
 
Życzymy wszystkim udanego odpoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 czerwca 2020r.
List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI
 
 
 
Warszawa, 24 czerwca 2020 r.
 
 
 
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Uczniowie i Rodzice,
 
 
wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.
 
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.
 
Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.
 
Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 
 
Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.
 
Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.
 
Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 
 
Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.
 
Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.
 
Spokojnych i bezpiecznych wakacji!
 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 czerwca 2020r.
Kangur Matematyczny 2020
Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Kangur Matematyczny”. W tym roku reprezentowało nas 22 uczniów w 4 kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet. Konkurs został przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
    Najlepsze wyniki uzyskali:
 
W kategorii Beniamin:
Wyróżnienie - Karol Byliński kl. VI
W kategorii Maluch:
Wyróżnienie - Ewa Jusiak kl. IV, Dorian Frączek kl. IV,
  Maciej Nawrot kl. III, Kuba Kruk kl. III
 
Od organizatora wyróżnieni otrzymają książkę i dyplom.
 
Wszystkim gratulujemy wyników i prosimy o więcej!!!
Anna Segieda
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 czerwca 2020r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 22 czerwca 2020r.
Zwrot podręczników i lektur

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 20 czerwca 2020r.
Dowóz uczniów klasy 8 na egzamin ósmoklasisty

 ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW KLASY 8 NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

ok.   7:30 Pasławki

        7:50 Różyna


Powrót ze szkoły ok. 12:30

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 10 czerwca 2020r.
Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

W zakładce „INFORMACJE DLA RODZICÓW” znajduje się plik pdf ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi terminów i zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Aby pobrać plik kliknij tutaj

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 czerwca 2020r.
Rodzinny konkurs plastyczny
 
Dni rodziny w naszej szkole obchodzone były zawsze bardzo uroczyście.
W tym roku szkolnym nie było to możliwe, ze względu na obowiązek nauczania zdalnego. Dlatego też został zorganizowany zdalny konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina”.
Łącznie wpłynęły 22 prace plastyczne. Komisja przyznała:
 
 - w kategorii klas 0- III:
 
I miejsce – Zofia Lizak,  kl. 0
II miejsce – Małgorzata Warmbier kl. I 
Wyróżnienie – Hubert Daliga, kl. II
 
- w kategorii klas IV – VII:
 
I miejsce – Dominik Warmbier, kl. VII
 
II miejsce – Maja Gudz, kl. V
 
III miejsce – Julita Warmbier, kl. VII
 
Wyróżnienia: Patrycja Kruk, kl. VII, Maciej Młyński, kl. V
 
Gratulujemy!!!!
 

Renata Pejłachowska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 czerwca 2020r.
Kształcenie na odległość do 26 czerwca br.

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 5 czerwca 2020r.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 czerwca 2020r.
Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
 
Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
dla rodziców i uczniów
 
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
 
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
-     zdający
-     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu
-     niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Zdający wchodząc na teren szkoły musi zdezynfekować ręce.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopisu z czarnym wkładem (niezmazywalnym) , linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 
Środki bezpieczeństwa osobistego
 
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie informuje o tym fakcie dyrektora przed egzaminem.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
-     podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-     wychodzi do toalety
-     kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
 
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
  z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 czerwca 2020r.
Harmonogram

  

 

 

Konsultacje dla uczniów

 

Od 25 maja 2020r. uruchamiamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III, konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca dla uczniów klas IV – VII. 

Na spotkanie z nauczycielem przychodzimy wskazanego dnia o określonej godzinie, po wcześniejszym umówieniu się  poprzez  kontakt: sms, e-mailowy lub telefoniczny.

 

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 Na konsultacje przychodzą głównie uczniowie mający trudności ze zrozumieniem materiału z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, chcący poprawić oceny lub mający trudności w komunikowaniu się zdalnym.

Uczniom zapewniona zostanie  możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Uczeń  musi umówić się na konsultacje z nauczycielem biblioteki  np.  poprzez e-mail, sms, telefonicznie (najpóźniej  na dzień przed spotkaniem).

 

Harmonogram zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1 - 3

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Nauczyciel

poniedziałek

8.00 – 12.00

A. Dębkowski

wtorek

8.00 – 12.00

D. Majcher

środa

8.00 – 12.00

A. Dębkowski

czwartek

8.00 – 12.00

M. Młyńska

piątek

8.00 – 12.00

E. Nawrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas VIII przed egzaminem ósmoklasisty

 

Przedmiot

Dzień

Godzina

Nauczyciel

Nr sali

 

Matematyka

 

środa

 

8.00 – 9.00

 

A. Segieda

 

15

 

Język polski

 

czwartek

 

10.00 – 12.00

 

R. Pejłachowska

 

17

 

Język angielski

 

wtorek

 

10.00 – 11.00

 

O. Bilitiuk

 

17

 

Język niemiecki

 

czwartek

 

9.00 – 10.00

 

D. Dołżycki

 

15

 

Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas IV - VIII

(od 1.06.2020r.)

Przedmioty

Dzień

Godzina

Nauczyciel

Nr sali

 

humanistyczne

 

wtorek

 

10.00 – 12.00

R. Pejłachowska

17

A. Strzedzińska

16

 

matematyczno - przyrodnicze

 

 

środa

 

 

8.00 – 10.00

A. Segieda

15

M. Puciato

18

I. Tetkowska - Morszczyzna

16

 

języki obce

 

 

czwartek

 

10.00 – 12.00

D. Dołżycki

17

O. Bilitiuk

15

 pozostałe

czwartek

9.00 – 11.00

F. Maszota

18

K. Łuszczyk

16

J. Maszota

14

specjalistyczne

(pomoc  psychologiczno- pedagogiczna)

 

piątek

 

10.00 – 11.00

R. Pejłachowska

17

A. Strzedzińska

16

rewalidacyjne

wtorek

10.00 – 12.00

D. Majcher

14

biblioteka

wtorek

czwartek

11.00 - 13.00

B. Gawryś

biblioteka

 

 

Konsultacje

 

Informacje dotyczące zachowania ostrożności

Drogi Uczniu:

 

·        Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś

            na kwarantannie lub w izolacji.

·        Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt

            odpowiednio wcześniej (na dzień przed spotkaniem)

·        Zabierz do szkoły własne podręczniki i przybory. W szkole nie będziesz

            mógł ich pożyczać od innych uczniów.

·        W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans

            społeczny.

·        Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz

            przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj

            ręce.

·        Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

·        Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj

            ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

·        Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

·        Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,             

            w  toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

·        Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi

            zasadami wypożyczania książek – szkoła je zmieniła.

 

Nauczycielu:

 

·        Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i

            dlaczego zostały wprowadzone.

·        Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości

            pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

·        Dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

·        Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

·        Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  w ty            ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć

 

 

Informacja

W porozumieniu z organem prowadzącym, od 25 maja 2020r. uruchamiamy oddział przedszkolny dla dzieci rodziców obojga pracujących. Dowóz dzieci we własnym zakresie.

 

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 25 maja 2020r.
Kalendarz zmian w szkołach i placówkach - komunikat Ministerstwa Edukacji
Kalendarz zmian w szkołach i placówkach  - komunikat Ministerstwa Edukacji
Co ze szkołami do wakacji?
13.05.2020
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne
W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.
Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.
Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 18 maja 2020r.
DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
„Biblioteka jest instytucją , która całym
swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”
Jan Paweł II
 
8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. W Polsce pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 roku, przy udziale i inspiracji ze strony Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) we Wrocławiu. Uroczystość ta daje możliwość zaprezentowania sukcesów zawodowych bibliotekarek i bibliotekarzy. Jest także doskonałą okazją, by zaakcentować rolę bibliotek w edukacji i kulturze.
Dla nas szczególnym miejscem są biblioteki szkolne, gdzie wypożyczamy lektury, uczymy się, spędzamy czas po lekcjach, poznajemy różne ciekawostki na temat otaczającego świata.
Ze względu na obecną sytuację nie możemy spotkać się razem w bibliotece szkolnej. Pamiętamy jednak o naszej bibliotekarce – pani Bożence oraz innych bibliotekarzach, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Na zajęciach koła dziennikarskiego postanowiliśmy podziękować wszystkim osobom, które na co dzień szerzą ideę czytelnictwa. Oto efekty naszej pracy:
 
Droga Pani Bożeno!
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzę Pani wszystkiego najlepszego, dużej rzeszy czytelników, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech biblioteka będzie zawsze pełna osób, które czytają książki.
Dawid Honcarewicz kl.VI 
 
Kochani Pracownicy Bibliotek!
Z okazji Państwa święta składam najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia w tym trudnym czasie, radości, siły przy porządkowaniu księgozbioru, uśmiechu i wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu.
Marysia Łuszczyk kl.VI
 
Każdy o tym dobrze wie, że bibliotekarz musi znać pisarzy
i wiedzieć, gdzie stoją poszczególne literatury skarby.
Kochanowski, Mickiewicz i Szymborska
mają swoje miejsce w książkach.
A bibliotekarze polecają, opowiadają,
do czytania w ciszy szeptem namawiają.
Zamiłowanie do książek mają od kołyski
dlatego, gdy młodzież je czyta,
uśmiech na ich twarzy końca nie jest bliski.
W dniu dzisiejszym chcemy złożyć najszczersze życzenia,
by w bibliotece jak najwięcej książek było do wypożyczenia.
Bibliotekarzom uściski przesyłamy,
za ogromny wkład pracy, dobrą pamięć i doświadczenie
bardzo Państwa doceniamy.
w imieniu Samorządu Uczniowskiego

    Milena Rogozińska kl. VIII 

 

 

 

 

 

Agnieszka Strzedzińska

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 maja 2020r.
Pierwszy Online Konkurs Języka Niemieckiego
W czwartek 30 kwietnia miał miejsce „historyczny”, bo pierwszy online Konkurs Języka Niemieckiego. Adresowany był do uczniów klas VI-VIII. Otrzymali oni online test, w którym musieli zmierzyć się z wieloma niełatwymi zadaniami. Wszystkim uczestnikom należy się pochwała za znalezienie czasu i chęci do udziału w konkursie, pomimo dużej ilości pracy związanej z nauczaniem na odległość. Oto zwycięzcy:
  
I miejsce Ex aequo: Julita Warmbier i Karolina Bąk z klasy VII.
III miejsce: Milena Rogozińska z klasy VIII.
Wyróżnienia: Malwina Jaworska, Paweł Strzedziński i Mateusz Bąk z klasy VIII
 
Laureaci otrzymują oceny celujące, natomiast wyróżnieni oceny bardzo dobre z języka niemieckiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
 
Daniel Dołżycki

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 7 maja 2020r.
Rekrutacja

 Informuję, że wszystkie dzieci zgłoszone do Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Skowronek" , oddziału przedszkolnego oraz I klasy szkoły podstawowej zostały zakwalifikowane. Rodziców proszę o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka, druk dostępny jest w zakładce "rekrutacja" oraz w sekretariacie szkoły ( do 7.05 ) 

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 6 maja 2020r.
Godziny funkcjonowania sekretariatu.

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu od 04.05.2020r. czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 14.00

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 30 kwietnia 2020r.
UCZCIJMY MAJOWE ŚWIĘTA!

1 maja w Polsce i na świecie obchodzone jestMiędzynarodowe Święto Pracy.Ustanowiono je na pamiątkę zamieszek w Chicago, gdzie pod koniec XIX wieku, strajkujący robotnicy tamtejszych fabryk, walczyli o godne warunki swojej pracy. W Polsce funkcjonuje ono już od 1890r. Do szczególnej rangi urosło w czasach PRL, stając się wielką akcją propagandową władzy komunistycznej. Dziś jest obchodzone mniej hucznie. Tego dnia organizowane są marsze, pochody, happeningi. Od 2004 roku 1 maja zbiega się także z datą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 majaobchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.Jest to najmłodsze święto państwowe, które celebrujemy od 2004 roku. Flaga to jeden z naszych symboli narodowych, który łączy Polaków w kraju i za granicą. Powiewa wszędzie tam, gdzie są lub byli Polacy. Według ustawy jest to prostokąt o barwach biało – czerwonych ułożonych w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie pionowej. Wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie.
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel – serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste!
Są dwa powody, dla których świątecznym dniem jest właśnie drugi maja. To właśnie wtedy żołnierze 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, zdobywając Berlin, zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa. Po drugie, w czasach PRL, drugiego maja obywatele mieli obowiązek zdejmowania flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze Święta Konstytucji 3 Maja.
 
3 maja to Narodowe Święto Konstytucji, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Była ona najstarszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jej autorami byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Stanisław Małachowski i bracia Potoccy. W latach (1946 – 1990) obchodzenie tego święta było zabronione.
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Ucieszymy cię piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, trzeci Maj,
U Polaków błogi raj!
 
W jakich okolicznościach doszło do uchwalenia Konstytucji 3 Maja? Zapraszamy na krótki seans:

Agnieszka Strzedzińska   

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 30 kwietnia 2020r.
Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Materiały edukacyjne dotyczące właściwego zachowania w teatrze, spektakle w formie wideo czy wirtualny spacer – to tylko część bogatej oferty Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Może być ona wsparciem w kształceniu na odległość. Zapraszamy do korzystania.

Bon ton w teatrze
Seria krótkich filmów animowanych dla najmłodszych, w której rodzeństwo – Moni i Uszko – uczą zasad prawidłowego zachowania w teatrze. W co się ubrać? Jak trafić na swoje miejsce bez nawigacji? Co robić, gdy na widowni zacznie nam burczeć w brzuchu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć pod adresem: http://vod.teatrwielki.pl/edukacja/.
Spektakle
Za pośrednictwem platformy http://vod.teatrwielki.pl/ można skorzystać z repertuaru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W zamieszczonych tam nagraniach spektakli znajdują się propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.
Wirtualny spacer po teatrze
Podczas wirtualnego spaceru, za pomocą filmów i materiałów interaktywnych, możemy zapoznać się z dziejami Teatru Wielkiego w Warszawie. Dowiadujemy się jaki jest wygląd i znaczenie pomieszczeń znajdujących się w Teatrze i jak funkcjonują w nim liczne pracownie.
Galerie Opera w 3D
W trójwymiarowej przestrzeni zaprezentowane są wystawy tematyczne przygotowane w ramach projektu Galeria Opera. Opowiadają one o twórczości wybitnych polskich artystów m.in. Stanisława Moniuszki, Rajmunda Ziemskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego.
Cala oferta on-line Teatru Wielkiego - Opery Narodowej znajduje się pod adresem: http://vod.teatrwielki.pl/
Zachęcamy do korzystania! 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 kwietnia 2020r.
Sukcesy w konkursie walentynkowym

 Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach 10 marca zaprosiła naszych uczniów na ogłoszenie wyników literackiego konkursu pt. „Fraszka walentynkowa”. Z naszej placówki w konkursie wzięło udział łącznie 12 uczniów. Oto wyniki:

 
 
 
I miejsce – Maria Łuszczyk
III miejsce – Maja Gudz
Wyróżnienia – Karolina Bąk i Malwina Jaworska
 
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, książki i nagrody rzeczowe. Wzięli również udział w zabawach walentynkowych przygotowanych przez panie bibliotekarki. Malwina Jaworska w „Randce w ciemno” wygrała bon na gofry i gorącą czekoladę do kawiarni „Młynek” w Bartoszycach.
 
Gratulujemy!!!
 
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 29 kwietnia 2020r.
Terminy egzaminów ósmoklasistów

MEN ogłosił nowe terminy egzaminów

 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił nowe terminy tegorocznych egzaminów ósmoklasistów.

Odbędą się one w dniach 16 - 18 czerwca 2020r.

 

Terminy egzaminów 2020.

MEN i CKE publikują harmonogram

 

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 26 kwietnia 2020r.
Kształcenie na odległość

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 kwietnia 2020r.
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

 

23 kwietnia, inaczej niż zwykle – zdalnie, obchodziliśmy święto książki, które zostało ogłoszone przez UNESCO w 1995 roku w celu popularyzacji książki i czytelnictwa. Z tej okazji uczniowie poznali zalety literatury i jej wpływ na osobowość. Dowiedzieli się także, że czytanie jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Następnie zorganizowaliśmy sesje fotograficzne pod hasłem: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zawsze mam na książkę chęć! Razem, a jednak osobno, pokazaliśmy, że czytanie w domu, pod chmurką, w otoczeniu budzącej się do życia przyrody, sprawia ogromną przyjemność. Udowodniliśmy, że „(…) to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Tego dnia książka była naszą prawdziwą bohaterką. Kochajmy i czytajmy książki!

ZAPAMIĘTAJCIE!

Agnieszka Strzedzińska

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 kwietnia 2020r.
ZANURZENI W HISTORII

 Niedawno sala lekcyjna klasy II zamieniła się w małe muzeum. Zaangażowanie uczniów, wychowawczyni p. Małgorzaty Młyńskiej i rodziców zaowocowało wystawką 

pt. „Poznajmy naszą przeszłość”. Inicjatywa drugoklasistów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzający uczniowie chętnie oglądali przedmioty, których używano kiedyś, a rodzice i nauczyciele, patrząc na zgromadzone eksponaty, z sentymentem wracali do wspomnień z dzieciństwa. Rozmowom i pytaniom nie było końca.
Przedsięwzięcie to okazało się wspaniałą lekcją historii i podróżą w przeszłość dla wielu dotychczas nieznaną, ale niezwykle ciekawą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy w GALERII FOTO na stronie naszej szkoły.

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 kwietnia 2020r.
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W naszej szkole pamiętaliśmy o „Żołnierzach – Wyklętych”. Na szkolnym korytarzu pojawiły się plakaty i gazetka upamiętniająca bohaterów. Przygotowana została także wystawka czasopism i książek opracowanych przez IPN. Podczas lekcji historii uczniowie kl. IV-VIII zostali zapoznani z genezą tego święta oraz losami Niezłomnych. Odbył się pokaz filmu pt. „Żołnierze – Wyklęci”, a na lekcjach języka polskiego analizowano twórczość poetów, którzy piórem oddali hołd członkom podziemia niepodległościowego.
Ta uroczystość stworzyła okazję nie tylko do poznania ważnej części naszej narodowej historii, ale stała się także pretekstem do dyskusji na temat współczesnych form patriotyzmu.
Agnieszka Strzedzińska
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 kwietnia 2020r.
Dzień Ziemi

 Dzień Ziemi, najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, a jednocześnie zbyt często poświęcone śmieciom, zakazom i nakazom (zakręć kran, zgaś światło, drukuj dwustronnie itp.) i jednorazowym akcjom. Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. W normalnej sytuacji zachęcalibyśmy, żebyście wyszli ze szkoły, wyszli z domu i poszli do przyrody, do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście poświęcili czas na bycie z przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa. Obecnie nie jest to jednak możliwe #zostańwdomu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami i włączenie się do manifestu przyrodniczego ...

l.facebook.com/l.php

 

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – warsztaty on-line

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

 

W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizujemy warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie www.dzienziemiwmk.pl. Za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów i nauczycieli będzie mógł zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce oraz uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów: „Zrozumieć globalne ocieplenie - mechanizm i konsekwencje” (dr Mariusz Gogól) i „OZE. Skąd mamy prąd?” (dr Tomasz Rożek). Wydarzenie zakończą warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?” z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

Jak wziąć udział w warsztatach?

22 kwietnia o godz. 11:40 kliknij w link www.dzienziemiwmk.pl. Na tej stronie znajdzie się też instrukcja, jak zalogować się do czatu, aby móc zadawać pytania.


Projekt edukacyjny „Postaw na Słońce” to inicjatywa Fundacji BOŚ. Składa się z dwóch konkursów: badawczego i filmowego. Ideą konkursu jest promowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zachęcanie młodzieży do podejmowania lokalnych aktywności na rzecz zwiększenia znajomości tej tematyki, jak również do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu.

Od 2014 r. w pięciu zakończonych już edycjach projektu wzięło udział ponad 7 tys. uczniów. Więcej informacji o konkursie: www.postawnaslonce.pl

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 22 kwietnia 2020r.
Kształcenie na odległość

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 15 kwietnia 2020r.
Wesołych Świąt

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 kwietnia 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 6 kwietnia 2020r.
Konkurs na filmik

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 6 kwietnia 2020r.
Szkoła z TVP
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 6 kwietnia 2020r.
Próbny egzamin ósmoklasisty
Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja MEN i CKE
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
Arkusze egzaminacyjne
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl  oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
 
Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie:
·       na wydruku – jeśli uczeń ma w domu drukarkę
·       na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania
Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań). Nauczyciele  – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
· informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
· przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
· arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
· arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
· osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
· filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 26 marca 2020r.
Nowe materiały
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 26 marca 2020r.
Kształcenie na odległość

 Link do komunikatu MEN

drive.google.com/open

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 marca 2020r.
Portale wspomagające samodzialną pracę uczniów
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 marca 2020r.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny uczniów Szkoły Podstawowej.

Do etapu szkolnego tego konkursu 16.11.2019r przystąpiło 5 uczniów. Najlepszy wynik należy do Pawła Strzedzińskiego i Mateusza Lenarda 92% ,
(zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego) i Julity Warmbier-72%. Wysokie wyniki uzyskali również Mateusz Bąk i Karol Byliński.
Etap wojewódzki odbył się 12.02.2020r na którym
 
Mateusz Lenard i Paweł Strzedziński uzyskali tytuł
Finalisty Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki.
Gratulacje!
 
Anna Segieda
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 marca 2020r.
Rekrutacja 2020/2021

 W związku z trwającą rekrutacją do zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz I klasy szkoły podstawowej rodziców chcących zapisać dziecko prosi się o pobranie wniosku lub deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego ze strony internetowej szkoły ( w zakładce : Informacje dla rodziców - wnioski, rekrutacja -->  spwiatrowiec.com/ ) , wypełnienie w wersji komputerowej oraz przesłanie na adres mailowy szkoły : zswiatrowiec@poczta.fm. w tytule wiadomości proszę wpisywać : Rekrutacja 2020/2021. 

Wypełnione i podpisane wnioski lub deklaracje w wersji papierowej dostarczą Państwo w terminie późniejszym.

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 18 marca 2020r.
Zdalne lekcje
Drodzy Rodzice i Uczniowie
 
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy naszych uczniów do samodzielnej pracy w domu. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów . Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.
Poza tym dla klas I-VI oferujemy dostęp do serwisu edukacyjnego Eduelo.pl. Aby skorzystać z zasobów tego serwisu konieczny jest kontakt z nauczycielem lub wychowawcą w celu otrzymania loginu oraz hasła.
Mamy nadzieję, że sytuacja ta nie potrwa długo. Zostańcie w domu, dbajcie o swoje zdrowie, pozdrawiamy mocno i do szybkiego zobaczenia w szkole.
Poniżej linki do serwisów edukacyjnych:
 

 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 17 marca 2020r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA SĘPOPOLA

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 12 marca 2020r.
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!!!

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 11 marca 2020r.
Młodzież zapobiega pożarom
26 lutego w Komendzie Straży Pożarnej w Sępopolu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej. W wyniku konkursowej rywalizacji
 
Paweł Strzedziński z kl. VIII zajął II miejsce
Mateusz Lenard z kl. VIII zajął III miejsce.
 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz indywidualną nagrodę rzeczową.
Paweł i Mateusz będą reprezentować naszą szkołę podczas konkursu na szczeblu powiatowym.
 
Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!
 
Antoni Dębkowski
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 11 marca 2020r.
zbiórka charytatywna

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 marca 2020r.
Wycieczka do Olsztyna

24 lutego uczniowie klas 0 – IV wzięli udział w wycieczce do Olsztyna. Dzieci miło spędziły czas w kinie oglądając film ”Kraina Lodu 2”, a następnie w salonie zabaw Warmiolandia, gdzie bawiły się na zjeżdżalniach, trampolinach i w basenie z piłkami. Wszyscy wrócili do szkoły zmęczeni, ale pełni wrażeń.

 
 
Dorota Majcher
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 marca 2020r.
Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
 
 
Prosi się rodziców o nieposyłanie chorych i przeziębionych dzieci do przedszkola lub szkoły.
 
Rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017 poz. 1368).
 
Więcej informacji:
 
 
 
 
              

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 marca 2020r.
DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO
21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość
o jego przetrwanie.
W tym dniu w naszej szkole podjęliśmy szereg działań, których celem było propagowanie mody na język polski.
Na korytarzu szkolnym wyeksponowano plakaty przygotowane przez uczniów z klas IV-VIII, które zachęcały do czytania lektur szkolnych. Nie zabrakło również miejsca na gazetki ścienne poświęcone polskim laureatom literackiej Nagrody Nobla i Mikołajowi Rejowi oraz hasła podkreślające wyjątkowość języka polskiego. Ponadto odbyły się lekcje, na których uczniowie poznawali historię mowy ojczystej, uczyli się dostrzegać jej piękno i wyjątkowość. Inaczej niż zwykle wyglądały też nasze przerwy, którym przyświecało hasło: „Dziś nie biegamy, dzisiaj czytamy”. W atmosferze spokoju, na dywanikach, matach, w objęciach ulubionych poduszeczek, dzieci czytały swoje ulubione książki. Najmłodsi natomiast mieli okazję posłuchać baśni czytanych przez starszych kolegów i koleżanki w ramach akcji „Czytanie na dywanie”. Uczniowie klasy VIII wzięli udział w grze „Potyczki lekturowe”, w której walczyli o nasz skarb narodowy ukryty w bibliotece szkolnej – „Pana Tadeusza”, którego fragmenty przeczytał im sam ksiądz Robak. Punktem kulminacyjnym naszego święta był Zlot Miłośników Języka Polskiego – uczniowie i nauczyciele, przebrani za ulubionych bohaterów lektur – zmagali się z językowym łamaniem głowy. Rozwiązywali rebusy, krzyżówki, zagadki ortograficzne i gramatyczne, popisywali się znajomością terminów literackich. Każde poprawnie wykonane zadanie było nagradzane cukierkiem i drobnymi nagrodami rzeczowymi.
            Dzień Języka Polskiego stał się wspaniałą okazją do utrwalenia wiedzy polonistycznej i kreatywnego poznawania rodzimej tradycji literackiej. Podjęte działania uświadomiły naszym uczniom, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.
 

Agnieszka Strzedzińska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 27 lutego 2020r.
Walentynkowy zawrót głowy
Z okazji walentynek w naszej szkole zorganizowano wiele różnych atrakcji. Królował kolor czerwony. Sale i korytarz przystrojono w serduszka. Nie zabrakło zabaw, zagadek i świetnej muzyki. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się poczta Walentynkowa.
Uczniowie kl. VII i VIII wzięli udział w turnieju wiedzy pt. „Miłość w literaturze”. Wykazali się wiedzą z lektur szkolnych, opowiadali miłosne historie bohaterów literackich, podawali związki frazeologiczne związane z miłością oraz „kocham” w różnych językach. Najlepsi okazali się:
 
I miejsce: Milena Rogozińska i Paulina Jaworska,
II miejsce: Mateusz Lenard i Mateusz Bąk,
III miejsce: Malwina Jaworska i Roksana Rogozińska.
           
Odbył się również konkurs recytatorski pt. „Miłość niejedno ma imię.” W kategorii kl. I – III zwyciężyli:
 
I miejsce: Alan Zadworny,
II miejsce: Małgorzata Warmbier,
III miejsce: Maciej Strzedziński.
           
W kategorii kl. VII – VIII najlepsi okazali się:
 
I miejsce: Milena Rogozińska,
II miejsce: Paulina Jaworska,
III miejsce: Julita Warmbier.
Wyróżnienie: Kacper Pawłowski i Konrad Chrom.
 
Uczniowie wzięli udział w bibliotecznym konkursie plastycznym pt. „Ta książka skradła mi serce”. Oto zwycięzcy:
 
I miejsce: Julita Warmbier,
II miejsce: Ewa Jusiak
III miejsce: Patrycja Kruk.
 
Został również rozstrzygnięty rodzinny konkurs pt. „Najpiękniejsze serce walentynkowe”. Oto wyniki:
 
I miejsce: rodzina Kowalczyków,
II miejsce: rodzina Smyków,
III miejsce: rodzina Gudzów.
Wyróżnienia przyznano rodzinom: Daligów, Jusiaków i Warmbierów.
           
Uczniowie otrzymali dyplomy, lizaczki w kształcie serduszek i nagrody rzeczowe.
Dziękujemy za wspólną zabawę i tak liczny udział w konkursach.
 

Renata Pejłachowska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 lutego 2020r.
Obchody Światowego Dnia Kota
17 lutego 2020 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji naszą szkołę odwiedziła pani Katarzyna Jacyna, założycielka Fundacji Niechcianych Zwierząt. Uczniowie klas 0-III wzięli udział w pogadance na temat opieki nad zwierzętami. Chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z miłością do czworonogów. W tym dniu wykonali także prace plastyczne, przygotowali maski, a co niektórzy przebrali się za koty.
Dziękujemy pani Katarzynie Jacynie za poświęcony nam czas oraz miłą rozmowę.
 

Dorota Majcher 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 lutego 2020r.
Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
11 lutego w Szkole Podstawowej w Sępopolu rozegrany został Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych klas IV - VIII.
W kategorii chłopców udział wzięło 12 uczniów, w kategorii dziewcząt 8 uczennic.
 
 
Naszą szkołę reprezentowali:
Karolina Bąk – kl. VII
Paulina Jaworska – kl. VIII
Mateusz Bąk – kl. VIII
Kamil Palejewski – kl. VIII
W kategorii dziewcząt Karolina Bąk zajęła I miejsce natomiast Paulina Jaworska uplasowała się na III miejscu.
W kategorii chłopców I miejsce zajął Mateusz Bąk. Tuż za nim na II miejscu zawody ukończył Kamil Palejewski.
GRATULUJEMY!!!

Antoni Dębkowski 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 23 lutego 2020r.
Choinka szkolna 2020

Tegoroczna zabawa karnawałowa w naszej szkole odbyła się 17 stycznia. W tym dniu przystrojony w balony korytarz szkolny zamienił się w miejsce pełne bajkowych postaci. Rytmiczna muzyka porwała do tańca nie tylko rycerzy, księżniczki, smoki, ale również rodziców i nauczycieli. W kąciku plastycznym najmłodsi kolorowali maski karnawałowe. Uczestnicy zabawy mogli skosztować przepysznych ciast w przygotowanej przez rodziców kawiarence.    Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy indywidualne i rodzinne:
·                    Sprawnościowy pt. „Wrzuć kuleczki do buteleczki”,
·                    „Karnawałowa fryzura”,
·                    „Świąteczna choinka”,
·                     „Krzyżówka karnawałowa”.
Starsi uczniowie w tym dniu mogli obejrzeć projekcję pięknego filmu pt. „Szkolna miłość”. Ekranizacja z moralnym przesłaniem dostarczyła oglądającym wielu wzruszeń.
Pod koniec zabawy wybrano królową balu. Została nią uczennica kl. III Zuzanna Kowalczyk. Osoby, które najpiękniej, najwytrwalej się bawiły i nie schodziły z parkietu otrzymały dyplomy uznania za „Taneczne wygibasy”.
Jak co roku odwiedził nas również Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.
Składamy serdeczne podziękowania rodzicom i pracownikom szkolnym, którzy pomogli nam zorganizować tegoroczny bal karnawałowy.
Renata Pejłachowska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 lutego 2020r.
Dzień Babci i Dziadka
17.01.2020 r. w klasie „0” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci w tym szczególnym dniu, zaprezentowały wierszyki, piosenki oraz taniec do utworu „Dwóm tańczyć się zachciało”. Następnie wręczyły gościom własnoręcznie wykonane upominki oraz wzięły udział w zabawach specjalnie przygotowanych na tą okoliczność. 
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 
 

Ewa Nawrot 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 lutego 2020r.
Klasowy Konkurs Pięknego Czytania

Uczniowie klasy trzeciej, 14 stycznia 2020 roku, wzięli udział w Klasowym Konkursie Pięknego Czytania. Zaprezentowali wybrany fragment lektury szkolnej opracowany wcześniej w domu. Komisja brała pod uwagę płynność czytania, poprawność językową, dykcję i intonację.

Konkurs wygrali uczniowie, którzy najpiękniej odczytali tekst i zrobili największe artystyczne wrażenie.

Oto oni:

I miejsce - Maciej Nawrot
II miejsceZuzanna Kowalczyk
III miejsce – Zuzanna Majsiuk
wyróżnienie – Antoni Smyk
 
Dorota Majcher
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 lutego 2020r.
Warsztaty ekologiczne „Zrób więcej dla Ziemi – ogranicz zużycie plastiku”

7.01.2020 r. uczennice z L.O im. S. Żeromskiego w Bartoszycach poprowadziły w naszej szkole warsztaty ekologiczne. Dzięki nim, mogliśmy poznać ciekawe sposoby na ograniczenie zużywania plastiku. Dowiedzieliśmy się, że niektóre przedmioty codziennego użytku można zamienić na te, które są ekologiczne i można je stosować wielokrotnie. Była to np. szczoteczka bambusowa do zębów, waciki, woskowana chusteczka do przechowywania kanapek lub talerzyki wyprodukowane z otrębów. Ponadto uczennice zachęcały nas do spożywania ekologicznych produktów i stosowania organicznych kosmetyków. 

Serdecznie dziękujemy za przedstawione informacje i poświęcony czas na promowanie ekologii.
 
Ewa Nawrot
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 lutego 2020r.
Podziel się zabawką
W grudniu 2019 r., w naszej szkole została zorganizowana akcja mająca na celu wzbogacenie sali oddziału przedszkolnego w używane, niezniszczone zabawki. Dzięki ofiarności niektórych uczniów i ich rodziców, w naszej klasie pojawiły się „nowe” klocki, gry planszowe, puzzle, książeczki i inne rzeczy, które umilą nam pobyt w przedszkolu. 

Dziękujemy! 

Ewa Nawrot

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 9 lutego 2020r.
Wesołych Świąt

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 grudnia 2019r.
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…
Tradycją naszej szkoły jest coroczne spotkanie bożonarodzeniowe. Jest to okazja do zatrzymania się w przedświątecznej krzątaninie i spędzenia miłych chwil w towarzystwie przyjaciół, przy muzyce.  Nie inaczej było w tym roku. Dla uczniów, rodziców, nauczycieli
i wszystkich przyjaciół szkoły, piątek 20 grudnia był dniem szczególnym. Właśnie wtedy po raz pierwszy, w otoczeniu przepięknej scenografii, przy zapalonych świecach,  rozbrzmiały kolędy w wykonaniu naszych uczniów i ich najbliższych. Była to wspaniała uczta dla ucha oraz chwila refleksji nad cudem i magią tych niezwykłych świąt. Nie zabrakło wspólnych życzeń i oczywiście upominków, bo przecież Boże Narodzenie to czas obdarowywania prezentami.
Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że tego dnia mogliśmy poczuć się jedną, wielką rodziną, a szczególnie osobom, które śpiewały, przygotowały stroiki świąteczne i przepyszne pierniczki.
 

Agnieszka Strzedzińska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 grudnia 2019r.
Mam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają
Obchody Praw Dziecka w naszej szkole rozpoczęliśmy już 9 grudnia. W tym dniu miała miejsce lekcja otwarta w klasie V, na którą zostali zaproszeni nauczyciele i rodzice. Uczniowie na języku polskim poznali sylwetkę prekursora praw dziecka – Janusza Korczaka. To specjalnie zaproszony gość, św. Mikołaj, opowiadał uczniom o tym wielkim Polaku. Następnie wręczył dzieciom upominki – książki pt. „Król Maciuś pierwszy”, autorstwa Janusza Korczaka. Pod czujnym okiem pani Renaty Pejłachowskiej uczniowie rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle i komiksy związane z życiem i twórczością tego pisarza.
W czwartek, 12 grudnia, odbył się turniej wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka. Trzy drużyny uczniów z klas IV - VI zmagały się z różnymi konkurencjami. Doskonale poradzili sobie z takimi zagadnieniami jak: Konwencja Genewska, Deklaracja Praw Dziecka, życie i twórczość Janusza Korczaka, obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Najbardziej podobały się kalambury przedstawiane przez naszych nauczycieli. Po wszystkich konkurencjach komisja wyłoniła:
I miejsce: Grzegorz Daliga, Ewa Jusiak, Patryk Lewkowicz.
II miejsce: Rafał Pasiecznik, Karol Byliński, Daria Honcarewicz.
III miejsce: Maciej Młyński, Dawid Honcarewicz, Dorian Fraczek.
 
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Publiczność miała również okazję wziąć udział w mini konkursach. Najmłodsi kolorowali obrazki, starsi rozwiązywali testy i rebusy.
 
Renata Pejłachowska

    

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 17 grudnia 2019r.
Pomagamy bezdomnym zwierzętom
Uczniowie klasy III, wrażliwi na krzywdę i cierpienie czworonożnych przyjaciół, z ogromnym zaangażowaniem zorganizowali w szkole zbiórkę dla bezdomnych zwierząt. Dzięki dobremu sercu wielu osób udało się zabrać ok. 100 kilogramów karmy, koce i zabawki oraz 210 zł. Zebrane dary przekazaliśmy Fundacji Niechcianych Zwierząt.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję.

 

Dorota Majcher 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 17 grudnia 2019r.
Andrzejkowe zabawy
29.11.2019 r. w naszej szkole odbyły się andrzejki. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i „przymrużeniem oka” brali udział w zabawie. Dzięki wróżbom mogli poznać zawód, jaki będą wykonywać w przyszłości, imiona współmałżonków, znaczenie ulubionej liczby, co oznaczają dla nich wylosowane symbole i kolory oraz czy spotkają przyjaciela na całe życie. Podczas muzycznej zabawy w kole dowiedzieliśmy się, kto z naszej społeczności pierwszy stanie na ślubnym kobiercu. Natomiast rzucając monetą do „studni” liczyliśmy na spełnienie marzeń. Na koniec zatańczyliśmy do rytmicznych utworów zaprezentowanych przez kl. II.
 
Ewa Nawrot
Małgorzata Młyńska
Dorota Majcher 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 grudnia 2019r.
Konkurs recytatorski „Dorota Gellner dzieciom”
27.11. 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski pt. „Dorota Gellner dzieciom”, w którym udział wzięły dzieci z kl. ‘0” i z kl. I. Uczniowie zaprezentowali humorystyczne wiersze o różnorodnej tematyce, a następnie, aby jeszcze lepiej poznać twórczość autorki wysłuchali utworów czytanych przez p. Jadwigę Zadworną.
Komisja w składzie: p. Dyrektor Zofia Gawryś i p. Agnieszka Strzedzińska nagrodziła następujące osoby:
 
I miejsce – Zofia Lizak
II m. – Małgorzata Warmbier
III m. – Bartłomiej Młyński
Wyróżnienie – Kuba Skałecki
Wyróżnienie – Alan Zadworny
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

Ewa Nawrot 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 grudnia 2019r.
Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych
22 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu odbył się VI Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Nie daj się zniewolić”, który był przejmującym apelem maszerujących w czarnym pochodzie dzieci, dorosłych, żon, matek, rodzin – ofiar zniewalającego alkoholu. Wymowne teksty oraz piosenki zwróciły uwagę na podstępność i tragizm tego nałogu. Pokazały również, że człowiek ma tyle możliwości zdrowego i ciekawego spędzania wolnego czasu, że żadne używki nie są mu potrzebne.
Pamiętajmy, że świat bez nałogów i przemocy jest piękniejszy!
 

Agnieszka Strzedzińska 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 28 listopada 2019r.
ŚPIEWAMY NIEPODLEGŁEJ
19 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach odbył się VI Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem: „ŚPIEWAMY NIEPODLEGŁEJ ”
Naszą szkołę śpiewająco reprezentowali uczniowie: - Marysia Łuszczyk w utworze „Legiony to żołnierska nuta” oraz Zuzanna Kowalczyk i Bartłomiej Młyński w piosence „ Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Udział w VI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej stał się dla uczniów szansą pokazania, w jaki sposób młodzi Polacy mogą popularyzować wśród społeczeństwa twórczość muzyczną o tematyce patriotycznej.
Gratulujemy!
 
Małgorzata Młyńska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 listopada 2019r.
Wycieczka do BDK
Uczniowie klas 0-III 19 listopada 2019 roku uczestniczyli w wycieczce do Bartoszyckiego Domu Kultury na spektakl pt. „Pokahontas – indiańska księżniczka” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji. Dzieci z zapartym tchem śledziły pełne przygód losy córki wodza. Po krótkiej przerwie uczniowie udali się do Biblioteki Pedagogicznej na spotkanie z magicznym teatrem Kamishibai, gdzie wysłuchali pięknej baśń braci Grimm pt. „Pani Zamieć”. 
 
Dorota Majcher
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 listopada 2019r.
GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE

14 listopada w Szkole Podstawowej w Ponikach rozegrany zostały gminny turniej w sztafetowych biegach przełajowych. Nasza szkołę reprezentowali: Milena Rogozińska, Maria Łuszczyk, Nikola Prokop, Aleksandra Stec, Zuzanna Kowalczyk, Alicja Łagodzka, Szymon Warianko, Kajetan Lisowski, Patryk Lewkowicz, Grzegorz Daliga, Dorian Frączek, Maciej Strzedziński i Oliwier Frączek.

W wyniku rywalizacji drużyna sztafetowa dziewcząt zajęła I miejsce. Drużynie chłopców przypadła III lokata.

Po zakończonych zawodach każdy uczestnik odebrał słodki upominek. Otrzymaliśmy również pamiątkowe puchary dla szkoły.

 
 
Antoni Dębkowski
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 25 listopada 2019r.
Narodowe Święto Niepodległości

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w piątek 8 listopada uczniowie i pracownicy naszej szkoły o godzinie 11.11, symbolizującej świąteczną datę, odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego, angażując się w ten sposób w akcję "Szkoła do hymnu". W środę 13 listopada odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to rozpoczęło przemówienie pani dyrektor, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii. Uczniowie przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenie do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć piękne utwory muzyczne o tematyce patriotycznej.

Dorota Majcher

Uczniowie SP w Wiatrowcu śpiewają Mazurka Dąbrowskiego

youtu.be/LlWzWtjb_rA

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 14 listopada 2019r.
Na straganie… klasy drugiej

We wtorek 29 października uczniowie klasy II zabrali nas w cudowny świat literatury dziecięcej. Razem z wychowawczynią - p. Małgorzatą Młyńską - przygotowali i odegrali scenkę pt. „Na straganie”. Wiersz Jana Brzechwy okazał się także wspaniałą okazją do zaakcentowania postaw prozdrowotnych. W myśl zasady „Jesteś tym, co jesz” drugoklasiści przypomnieli, że warzywa i owoce są niezbędnym składnikiem naszej diety.

Dopełnieniem występu był wspólny „taniec dla zdrowia” małych aktorów i publiczności.

Agnieszka Strzedzińska

 

Link do filmu z przedstawienia:

youtu.be/SlZEwzjZhIs

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 31 października 2019r.
Dzień Edukacji Narodowej

14 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez p. Agnieszkę Strzedzińską.

Po przemówieniach pani Dyrektor oraz zaproszonych gości czas umilił nam występ uczniów klas VI-VIII. Przedstawienie dostarczyło nam dużą dawkę dobrego humoru. Uczniowie kl. VIII, jako modele i modelki prezentując kreacje dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wcielili się w swoje role wręcz mistrzowsko!
Po apelu spotkaliśmy się z wychowawcami obdarowując ich kwiatami.
 
Tego szczególnego dnia nagrody z rąk Pani Dyrektor za wyróżniającą pracę otrzymali: p. Agnieszka Strzedzińska, p. Renata Pejłachowska, p. Dorota Narkun, p. Dorota Majcher i p. Anna Segieda oraz pracownicy obsługi: p. Karolina Balińska, p. Barbara Dobrzyńska, p. Joanna Motyka i p. Edward Kucharski. Natomiast Pani Dyrektor Zofia Gawryś otrzymała nagrodę Burmistrza.
Gratulujemy !!!
 
Ewa Nawrot
 
Link do filmu z przedstawienia:
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 19 października 2019r.
Warsztaty rodzinne „Dary Jesieni”

3 października 2019 r. odbyły się jesienne warsztaty plastyczno – techniczne zorganizowane przez p. Annę Kędzior i p. Ewę Nawrot dla dzieci z ZWP i kl. 0 oraz ich rodziców.

Z materiałów przyrodniczych dzieci wraz z rodzicami wykonały przepiękne jesienne stroiki, wianki, obrazki, a także lampiony. Prace te ozdobiły salę kl. 0.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i ciekawe wykonanie ozdób.

 

Ewa Nawrot, Anna Kędzior

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 19 października 2019r.
Konkurs Recytatorski Pamięci św. Jana Pawła II

10 października odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Pamięci św. Jana Pawła II -  Wstańcie, chodźmy, który okazał się naszym kolejnym sukcesem.

W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zajęła Paulina Jaworska, a drugie – Milena Rogozińska. Naszą szkołę godnie reprezentowały także Maria Łuszczyk i Karolina Bąk.
 
Nagrodzonym gratulujemy i czekamy na kolejne laury.
 
 
 
Agnieszka Strzedzińska
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 15 października 2019r.
Mistrz tabliczki mnożenia
Szkolny konkurs matematyczny klas IV-VIII zorganizowany w SP Wiatrowiec
 
„Mistrz tabliczki mnożenia klas IV-VIII”
Jesień 2019
 
W piątek 11 października 2019 r. zakończył się szkolny konkurs tabliczki mnożenia i dzielenia uczniów klas IV-VIII w ramach jesiennych zmagań matematycznych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV -VIII. Wyłoniono mistrza szkoły i mistrzów poszczególnych klas.
Oto wyniki:
 
Mistrz szkoły – Karol Byliński uczeń klasy VI.
 Wicemistrz szkoły – Paweł Strzedziński uczeń klasy VIII.
„Mistrz klasy IV” – Dorian Frączek.
„Mistrz klasy VI” - Julia Motyka i Karol Byliński.
„Mistrz klasy VII” -  Karolina Bąk.
„Mistrz klasy VIII” - Paweł Strzedziński.
                                                 
 Gratulacje. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.

Anna Segieda 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 14 października 2019r.
Ślubuję...

4 października 2019 roku był dla naszej szkoły dniem odświętnym i wyjątkowym.
Na uroczystym apelu dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności recytatorsko - wokalne. Pani dyrektor stwierdziła, że pierwszacy są gotowi do sumiennej pracy w szkole. Dzieci złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.

W poczet społeczności szkolnej przyjęci zostali:  Mateusz Joć, Wiktoria Lewkowicz, Bartłomiej Młyński, Szymon Motyka, Kuba Skałecki, Małgorzata Warmbier i Alan Stanisław Zadworny.
Każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki.
Życzymy Wam, drodzy Pierwszacy, wielu sukcesów w nauce i wspaniałych zabaw.
 
Dorota Narkun
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 10 października 2019r.
Święto Pieczonego Ziemniaka i Dzień Chłopaka

 27 września 2019 roku obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z Dniem Chłopaka. W tym dniu miało miejsce wiele atrakcji i wrażeń. Po życzeniach udaliśmy się na degustację potraw przyrządzonych przez wybrane mamy z klas 0 – VIII. Następnie szukaliśmy porozrzucanych ziemniaków na terenie szkoły. Najwięcej zebrały kl. VII i VIII.

 Później dopingowaliśmy panu Danielowi i panu Edkowi w tarkowaniu ziemniaków na czas.

W tym dniu korzystaliśmy z ziemniaczanych pieczątek, jedliśmy gorące pieczone ziemniaki z ogniska oraz pyszne placki pani Basi.

Dużym zadowoleniem cieszyły się konkurencje, w których udział brali chłopcy z kl. O – VIII (bieg w worku, slalom z ziemniakami na łyżce, rzut ziemniakiem do koszyka).

Tego dnia nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu na ziemniaczanego Stworka – Potworka. Wpłynęło 40 prac, dlatego też komisja przyznała dwa pierwsze miejsca, dwa drugie, dwa trzecie oraz trzy wyróżnienia:

 

I – Rodzina Warmbier

I – Rodzina Teklak

II – Wiktor Koniuszy

II – Laura Kruk

III – Mateusz Joć

III – Ireneusz Czyżewski

Wyróżnienia: Zosia Lizak, Gosia Warmbier, Szymon Motyka.

 

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Organizatorzy:

Dorota Majcher

Małgorzata Młyńska

Dorota Narkun

Ewa Nawrot

 

Ewa Nawrot

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 października 2019r.
Oko w oko z historią

W piątek 27 września odbył się pokaz historyczny pt. „Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”. Uczniowie poznali przebieg kampanii wrześniowej, umundurowanie żołnierzy oraz broń z tamtego okresu. Przedstawienie wywarło duże wrażenie, głównie ze względu na możliwość bezpośredniego udziału w przygotowanych rekonstrukcjach.

To był wspaniała lekcja historii. Mamy nadzieję, że grupa „Rekonstrukto” jeszcze nas odwiedzi.

 

Agnieszka Strzedzińska

 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 października 2019r.
Narodowe Czytanie 2019
 
 NARODOWE CZYTANIE -  polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie ”. Podczas tegorocznej akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Był to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Zaproponowane utwory reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne – ale łączy je to, co najważniejsze: ,,są na trwale wpisane w historię polskiej literatury”.
Nasza szkoła aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która została przeprowadzona w bibliotece szkolnej w dniu 25 września 2019r. W ramach akcji, w bibliotece szkolnej opracowano gazetkę ścienną oraz wystawę książek autorstwa M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego, W. Reymonta, H. Sienkiewicza, Bolesława Prusa.
Wybrane fragmenty polskich nowel czytała Pani Magdalena Gutkowska – dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu. Uczniowie klas IV - VIII z dużym zainteresowaniem słuchali czytanych fragmentów nowel: E. Orzeszkowej ,,Dobra Pani’ oraz H. Sienkiewicza ,,Sachem” 
Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz doskonałą promocją wybitnych dzieł polskiej literatury. 
 
 Akcję przygotowała p. Bożena Gawryś
 

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 8 października 2019r.
Organizacja 02.09.2019r.

 Organizacja Pierwszego Dnia Szkoły (02.09.2019r.)

- przywóz według rozkładu (7.00 z Pasławek)

- 7.40 wyjazd do kościoła na Mszę Św.

- 8.00 Msza Św.

- po powrocie z kościoła apel i spotkanie w wychowawcami

- odjazd 11.05

Dodał: Karolina Balińska
kiedy: 30 sierpnia 2019r.
Wakacje!!!
    Piękny, słoneczny dzień 19 czerwca rozpoczęliśmy Mszą dziękczynną w parafialnym kościele, a następnie zabrzmiał ostatni dzwonek w naszej szkole. Uczniowie w doskonałych humorach i perspektywie 2 miesięcy wolnych od nauki, wraz z licznie zgromadzonymi rodzicami, wzięli udział w apelu przygotowanym przez P. Agnieszkę Strzedzińską.
Najbardziej pracowici i pilni uczniowie zostali wyróżnieni, nagrodzeni także stypendiami. Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe i docenienie całorocznej pracy naszych uczniów.
 
Po raz pierwszy od wielu lat pożegnaliśmy uczniów kl. VIII.
 
Oto nasi absolwenci:
             wychowawca - P. Antoni Dębkowski
Gabriela Bąk
Dominika Rawińska
Mateusz Mikulski
Bartosz Stec
Nataniel Zyśk
             Dla nich coś się kończy, a coś się zaczyna...
 
Wszystkim współpracującym z naszą szkołą, rodzicom, osobom prywatnym, instytucjom, organowi prowadzącemu serdecznie dziękujemy za współpracę, wsparcie i wszelką pomoc.
Polecamy się na przyszłość!
 

 

Uczniom i wszystkim korzystającym z letniego wypoczynku życzymy słonecznych wakacji, miłego i bezpiecznego wypoczynku.   

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 czerwca 2019r.
Sportowcy czytają dzieciom
     "Wychowanie przez czytanie" - 13 i 17 czerwca zaproszeni sportowcy maratończycy -
Pan Daniel Dołżycki (n-l j. niemieckiego) i Pan Paweł Bąk (rodzic ucznia kl. VII) opowiadali uczniom o swojej pasjii, prezentowali zdobyte medale i czytali opowiadania o Kubusiu Puchatku.
Dziękujemy. 

R. Pejłachowska 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 czerwca 2019r.
Oszczędzaj naturę - zbieraj makulaturę
     W konkursie wzięły udział 4 Szkoły Podstawowe z terenu naszej gminy. Łącznie zebrano ponad 14 ton makulatury Konkurs został rozstrzygnięty na 2 poziomach:
- dla klas
- indywidualnie dla uczniów
 
W konkursie dla klas zwyciężyła kl. IV naszej szkoły (wskaźnik 180 kg - przypadający na jednego ucznia) W nagrodę uczniowie z wychowawczynią p. Renatą Pejłachowską wyjechali do ZGOK i papugarni w Olsztynie. Klasa otrzymała również nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł.
 
W konkursie indywidualnym wygrał Maciej Młyński z kl IV, zebrał 1132 kg. makulatury!
 
Wraz z organizatorem serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim biorącym udział w konkursie, także rodzicom, dziękujemy za wielkie zaangażowanie w działania proekologiczne polegające na pozyskiwaniu surowców wtórnych.  
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 czerwca 2019r.
Konkursy matematyczne
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki  2018/19
    Szkolne eliminacje odbyły się 16 listopada 2018r. Do konkursu przystąpiło 4 uczniów.
Najlepiej napisali:
1m. Paweł Strzedziński kl. VII – zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,                 
2m. Mateusz Lenard kl. VII,
3m. Dominika Rawińska kl. VIII.
    Etap wojewódzki odbył się 15 lutego 2019 r. w Olsztynie gdzie uczeń klasy VII
Paweł Strzedziński zdobył tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
 
konkurs „Kangur Matematyczny 2019”
  Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Kangur Matematyczny”. W tym roku  reprezentowało nas 15 uczniów w 4 kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet.
Najlepsze wyniki uzyskali:
Bardzo dobry – Wiktor Cybul kl. III w kategorii Maluch,
Wyróżnienie - Karol Byliński  kl. V w kategorii Beniamin,
WyróżnienieJulita Warmbier  kl. VI w kategorii Beniamin.
 Od organizatora otrzymali książkę i dyplom.
Wszystkim gratulujemy wyników i prosimy o więcej!!!
Anna Segieda

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 czerwca 2019r.
Wyjazd do fabryki Nova Mazur
    4 czerwca ucz. klasy VII i VIII uczestniczyli w wycieczce do Nova Mazur - fabryki mebli tapicerowanych. Młodzeż zwiedziła zakład, zapoznała się z różnymi stanowiskami i etapami produkcji oraz ze specyfiką pracy. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu "Laboratorium".
A. Kędzior - n-l doradztwa zawodowego.

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 czerwca 2019r.
Dzień Dziecka
     Dzieci mniejsze i większe obchodziły swój dzień wesoło i aktywnie.
Zobaczcie zdjęcia w galerii!  
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 czerwca 2019r.
Konkurs recytatorski "Poznaj nasz kraj"
31maja odbył się IX Ogólnopolski konkurs recytatorski „Poznaj nasz kraj”.Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach, pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. 
Wzięło w nim udział 23 uczniów  z klas VII - VIII. Celami konkursu było zainteresowanie uczniów poezją ukraińską, kulturą i tradycją oraz rozwijanie zdolności recytatorskich wśród młodzieży. Każdy uczestnik przygotował jeden wybrany przez siebie utwór ukraińskiego artysty przetłumaczony na język polski. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VII. 
 
Tytuł LAUREATA otrzymała Paulina Jaworska,
 WYRÓŻNIENIE – Milena Rogozińska.
 
Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. GRATULUJEMY!!!
 

                                                            Renata Pejłachowska 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 6 czerwca 2019r.
Powiatowy konkurs polonistyczny
      26 maja w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pt:"Gitarą i piórem"
Uczeń naszej szkoły - Rafał Pasiecznik z kl. IV otrzymał wyróżnienie, odebrał dyplom i nagrodę książkową.
 

Gratulujemy!                                                                                                                       R. Pejłachowska  

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 27 maja 2019r.
Szkolny konkurs rodzinny
       24 maja został rozstrzygnięty konkurs pt:"Zabawka z odpadka".
 
Komisja przyznała:
   I m. - Ewa Jusiak kl. III (gra memory)
   II m. - Dominik Warmbier kl. VI (roboto-kosz)
   III m. - Grzegorz Daliga kl. IV (samolot)
 
Wyróżnienia - Maria Łuszczyk kl.V (rekin)
                  - Piotr Pantelejczuk kl. I (głuchy telefon)
 
Gratulujemy!                                                                            R. Pejłachowska
 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 27 maja 2019r.
Spotkania z poezją
       Szkolny konkurs recytatorski odbył się w naszj szkole 10 maja. Wzięło w nim udział łącznie 27 uczniów.
 
W kategorii klas 0 wyróżniono:
  I m. - Małgorzata Warmbier
  II m. - Zofia Lizak
  III m. - Kuba Skałecki
 
W kategorii klas I-III
  I m. - Piotr Pantelejczuk kl.I
  II m. - Zuzanna Kowalczyk kl. II
  III m. - Aleksandra Stec kl. III
 
W kategorii klas V-VII
  I m. - Paulina Jaworska i Milena Rogozińska kl. VII
  II m. - Karolina Bąk kl.VI
   Wyróżnienia - Maria Łuszczyk kl.V i Julita Warmbier kl.VI
 
                                     GRATULUJEMY!!!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 maja 2019r.
Dzień Zdrowia
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia(7 kwietnia) zorganizowaliśmy następujące akcje:
    - Wykonanie talerzyków zdrowia: kl.0 i IV. (wystawka)
    -  Gazetka tematyczna.
    -  Konkurs plastyczny pt. „Jak moja rodzina dba o zdrowie?
Wyniki:
Kl. 0 - III
I miejsce – Alan Zadworny kl. 0
II miejsce – Marcin Suszko kl. 0
III miejsce – Ewa Jusiak kl. III
Wyróżnienia: Diana kowalewska kl. I, Zuzanna Majsiuk kl. II, Piotr Pantelejczuk kl. I
Kl. IV – VI
I miejsce – Dominik Warmbier kl. VI
II miejsce – Maria Łuszczyk kl. V
III miejsce – Karolina Bąk kl. VI
Wyróżnienia: Maciej Młyński kl. IV, Nikola Prokop kl. IV, Maja Gudz kl. IV
 
     -  Turniej wiedzy o zdrowiu – kl. II, III i IV
Wyniki:
I miejsce – Gabriela Steć kl. II, Ola Stec kl. III, Nikola Prokop kl. IV
II miejsce – Mikołaj Kruk kl. II, Daria Honcarewicz kl. III, Maciej Młyński kl. IV
III miejsce – Antoni Smyk kl. II, Wiktor Cybul kl. III, Maja Gudz kl. IV
    -  Wykonanie zdrowych kanapek, sałatek i szaszłyków owocowych.
    - Ile cukru w produktach? Ważenie, przeliczanie na łyżeczki, gazetka.
 
Dziękujemy sponsorom: Hurtowni Warzyw i Owoców Fresh z Bartoszyc
i Nadleśnictwu Bartoszyce za zasponsorowanie nagród.
Renata Pejłachowska

Małgorzata Młyńska 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 kwietnia 2019r.
21 marca - Światowy Dzień Poezji
Z okazji Światowego Dnia Poezji w naszej szkole uczniowie:
     -  Najmłodsi wzięli udział w akcji czytelniczej przeprowadzonej przez pana Karola Daligę, pracownika Nadleśnictwa Bartoszyce, który oprócz czytania wierszyków opowiedział dzieciom o swojej ciekawej pracy zawodowej.
     -  Wykonali plakaty o poezji – kl. V i VI.
     -  Napisali test z liryki – kl. VII i VIII
 Wyniki:
I miejsce – Paweł Strzedziński kl. VII
II miejsce – Gabriela Bąk kl. VIII
III miejsce – Milena Rogozińska, Paulina Jaworska, Mateusz Lenard, Kacper Pawłowski(kl. VII) i Dominika Rawińska kl. VIII
    -  Wzięli udział w powiatowym konkursie poetyckim pt. „Gitarą i piórem”.
Wyniki z eliminacji szkolnych:
I miejsce – Malwina Jaworska kl. VII
II miejsce – Julita Warmbier kl. VI
III miejsce – Grzegorz Daliga kl. IV
Wyróżnienia: Maja Gudz kl. IV i Rafał Pasiecznik kl. IV             GRATULUJEMY!
Renata Pejłachowska
 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 kwietnia 2019r.
Zakochaj się ...w Bartoszycach
        Z okazji walentynek i urodzin miasta Bartoszyce, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny i poetycki pt: "Zakochaj się ...w Bartoszycach". W konkursie wzięło udział 20 ucz. naszej szkoły.
A oto wyniki:
* w konkursie poetyckim (ułożenie wiersza)
II m. Julita Warmbier kl. VI
III m. Maja Gudz kl. IV
wyróżnienia - Grzegorz Daliga kl.IV, Dominik Warmbier kl. VI, Malwina Jaworska i Milena Rogozińska kl. VII
 
* w konkursie plastycznym
wyróżnienia otrzymały: Liwia Frączek kl. IV, Maria Łuszczyk kl. V, Patrycja Kruk- kl.VI
 
     7 marca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej.         GRATULUJEMY !!!
R. Pejłachowska.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 marca 2019r.
TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO
 
       W dniach 18- 22 lutego obchodziliśmy Tydzień Języka Polskiego. W jego programie przewidziano liczne konkursy i działania, których głównym celem było zachęcenie do pogłębiania wiedzy o języku polskim oraz kulturze i tradycji literackiej naszego kraju.
Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem przewodnim:
 
 Poniedziałek – PRZYBIJ PIĄTKĘ OJCZYSTEMU
Przygodę z naszym językiem ojczystym rozpoczęliśmy od lekcji otwartej poprowadzonej przez panią Renatę Pejłachowską, która wraz z sympatycznym Żartusiem i uczniami klasy IV, pokazała nam kręte drogi polskiej ortografii. Tego dnia odbyły się również zajęcia w bibliotece szkolnej. Uczniowie klasy III dzielnie zmagali się z łamańcami językowymi.
 
Wtorek – KOCHAJ, SZANUJ, ODKRYWAJ POLSZCZYZNĘ
Był to dzień pełen emocji. Trzy drużyny stanęły bowiem w szranki w Turnieju wiedzy o języku polskim. Były to: 
ORTOGŁOWY, czyli Julita Warmbier, Dominik Warmbier i Patrycja Kruk,
ZAKOCHANI W OJCZYSTM – Gabriela Bąk, Dominika Rawińska, Mateusz Lenard,
MIŁUJĄCY POLSZCZYZNĘ – Paulina Jaworska, Milena Rogozińska, Paweł Strzedziński.
Uczestnicy musieli wykazać się m.in.  znajomością życia i twórczości Mikołaja Reja, zasad ortografii, poprawności językowej oraz związków frazeologicznych. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie triumfowali uczniowie klasy VI, czyli drużyna ORTOGŁÓW.
Na kole polonistyczno-historycznym powstał plakat pt. „Ciekawostki o języku polskim”, a uczniowie klasy I wzięli udział w konkursie kaligraficznym.
Mistrzami Pióra zostali:
I miejsce – Piotr Pantelejczuk
II miejsce – Alicja Łagodzka
III miejsce – Laura Kruk, Mikołaj Kruk
Wyróżnienie – Diana Kowalewska.
 
Środa – POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ
Trzeciego dnia naszą szkołę odwiedził niespodziewany i wyjątkowy gość – Królowa Ortografii Polskiej. Monarchini  spotkała się nie tylko z uczniami, ale także z pracownikami naszej szkoły, którym przygotowała różne zagadki, rebusy i łamigłówki. Każde poprawnie wykonane zadanie nagradzała m. in.  chrupkami, herbatnikami i krówkami.
Ponadto uczniowie klas II-VIII wzięli udział w konkursie ortograficznym, który wyłonił zwycięzców w trzech kategoriach:
Kl. II-III: 
I miejsce – Ewa Jusiak kl. III
II miejsce – Dorian Frączek kl. III
III miejsce –Zuzanna Majsiuk. Kl. II
Kl. IV-VI:
I miejsce: Julita Warmbier kl. VI
II miejsce – Karol Byliński kl. V
III miejsce  - Liwia Frączek kl. IV
Kl. VII-VIII:
I miejsce – Paweł Strzedziński kl. VII
II miejsce – Mateusz Lenard kl. VII
III miejsce – Nataniel Zyśk kl. VIII
 
Czwartek – KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI
Atrakcji nie zabrakło również w czwartek. Uczniowie klasy piątej wraz z wychowawczynią zaprosili licznie zgromadzonych gości na lekcję języka polskiego , podczas której można było się przekonać, że czytanie to niezwykła przygoda. Odwołując się do dzieła Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy” dzieci doskonaliły umiejętności polonistyczne wędrując śladami Stasia i Nel. Miłym podsumowaniem zajęć było zapisywanie zalet płynących z czytania książek w formie krótkich liścików, które zostały wysłane latawcami w świat.
Tego dnia odwiedził nas również pan Marcin Kabelis – dzielnicowy z Posterunku Policji w Sępopolu, który w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zabrał uczniów 
kl. 0 – III do krainy literatury dziecięcej. 
Uczniowie kl. IV – VIII rywalizowali natomiast w Konkursie pięknego czytania literatury pięknej, w którym prezentowali fragmenty prozy wybranej przez siebie i przygotowanej przez jury. Poziom konkursu był bardzo wysoki i dostarczył wielu emocji, co sprawiło, że niektórych interpretacji słuchało się ze łzą w oku. Ostatecznie najlepszymi okazali się następujący uczniowie:
Kl. IV-VI:
I miejsce- Karolina Bąk kl. VI
II miejsce – Liwia Frączek kl. IV
III miejsce – Julia Motyka kl. V i Mateusz Teklak kl.VI
Kl. VII – VIII:
I miejsce – Milena Rogozińska kl. VII
II miejsce – Mateusz Bąk kl. VII
III miejsce – Gabriela Bąk kl. VIII i Kamil Palejewski kl. VII
 
Piątek – POETYCKI ZAWRÓT GŁOWY
Ostatniego dnia naszą szkołą zawładnęła poezja. Swoją obecnością zaszczycił nas lokalny poeta pan Tomasz Matuszewski, który poprowadził fantastyczne zajęcia pokazujące jak można bawić się słowami i ich znaczeniami tworząc literaturę piękną. 
Kolejnym etapem poznawania tajników warsztatu poetyckiego był udział chętnych uczniów w eliminacjach szkolnych do Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Zakochaj się w…Bartoszycach”. 
Dowodem na talent poetycki naszych uczniów okazały się także wierszyki o języku polskim, które samodzielnie układali uczniowie.
 
Tydzień Języka Polskiego okazał się wielkim świętem, nie tylko naszego języka ojczystego, ale także polskiej tradycji literackiej. Wzbudził on duże zainteresowanie dzieci, nauczycieli i rodziców, za co z całego serca dziękują organizatorki panie Renata Pejłachowska i Agnieszka Strzedzińska.
 
 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 marca 2019r.
Turniej Wiedzy Pożarniczej
     27 lutego w Sępopolu odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom".
W kategorii kl. IV-VI - I miejsce zajął Karol Byliński (kl. V)
W kategorii kl. VII, VIII i gimn. - III m. zajęła Dominika Rawińska (kl.VIII)

GRATULUJEMY !!! 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 marca 2019r.
Zabawa karnawałowa

 Tradycyjnie ferie zimowe rozpoczęły się barwnie i wesoło.

 Na balu obok naszych uczniów gościliśmy rodziców, absolwentów i gości. Na uczestników czekało wiele atrakcii. Serdecznie dziękujemy rodzicom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy. Zapraszamy za rok!!!

                            Uczniom, absolwentom i wszystkim korzystającym z zimowego wypoczynku

życzymy wesołych, udanych i bezpiecznych ferii !  

  

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 stycznia 2019r.
Wierszyki łamiące języki.
      11 stycznia odbył się recytatorski konkurs biblioteczny pt. "Wierszyki łamiące języki". Wzięło w nim udział 12 osób - ucz. kl. IV-VI.
Laureaci:
   I m. - J. Warmbier kl. VI
   II m. - M. Łuszczyk kl.V
   III m. - G. Daliga kl.IV
Wyróżnienia: K. Byliński i J. Motyka z kl. V     GRATULUJEMY! 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

R. Pejłachowska. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 stycznia 2019r.
Moja pierwsza książka
        W grudniu został rozstrzygnięty konkurs biblioteczny pt."Moja pierwsza książka" skierowany do uczniów kl. IV-VI.
Konkurs polegał na napisaniu opowiadania o tematyce zimowej z dołączeniem ilustracji (forma książki).
Łącznie wpłynęło 7 prac. Komisja przyznała:
   I m.- J.Motyka - kl.V
   II m.- L.Frączek - kl.IV
   III m.- M. Łuszczyk - kl.V
Wyróżnienia:M. Młyński kl.IV, N.Prokop kl.IV, K.Byliński kl.V, D.Warmbier kl.VI.   GRATULUJEMY!

R. Pejłachowska. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 stycznia 2019r.
Boże Narodzenie tuż, tuż...
        21 grudnia przywitał nas piękną zimową aurą. Dzień rozpoczęliśmy Mszą rekolekcyjną w kościele parafialnym w Sokolicy. Ku uciesze uczniów, po kilku krótszych lekcjach w świąteczny nastrój wprowadzili nas uczniowie i rodzice, którzy pięknie zagrali i zaśpiewali w programie "Dawno temu - jasełka polonijne".
Bardzo dziękujemy i gratulujemy naszym młodszym i starszym aktorom. 
 

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia

składamy serdeczne życzenia,

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt , poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą przez cały Nowy Rok.

 

 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 grudnia 2018r.
Przystań Świętego Mikołaja
        12 grudnia uczniowie z klas 0-III odbyli podróż do Przystani Świętego Mikołaja w Pięknej Górze. Atrakcjom i niespodziankom nie było końca. Dzieci uczestniczyły w wielu różnorodnych zabawach i zajęciach między innymi: oglądały interaktywny elfi teatrzyk, piekły pierniki w cukierni pani Mikołajowej, przyglądały się elfim eksperymentom, spotkały się z Mikołajem, wspaniale bawiły się w sali zabaw. Wszystko odbywało się w bardzo miłej atmosferze mającej na celu propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
M. Młyńska 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 grudnia 2018r.
Mikołajkowy Konkurs Recytatorski
      13 grudnia w SP w Ponikach odbył się Gminny Mikołajkowy Konkurs Recytatorski przeznaczony dla dzieci 5-6-letnich. 
W konkursie udział wzięły cztery oddziały przedszkolne z naszej Gminy.
Naszą Szkołę godnie reprezentowało troje dzieci: Zofia Lizak, Alan Zadworny oraz Bartłomiej Młyński.
Pierwsze miejsce zajęła Zosia Lizak za recytację wiersza Doroty Gellner „Czekoladki dla sąsiadki”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 grudnia 2018r.
Mikołajki
         6 grudnia tradycyjnie odwiedził nas Mikołaj. To było wielkie przeżycie i radość szczególnie dla młodszych uczniów.
         Chyba "wszyscy" byli bardzo grzeczni ... 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 grudnia 2018r.
ANDRZEJKI
         30 listopada tradycyjnie obchodziliśmy szkolne Andrzejki.Starsi uczniowie bawili się w gronie swoich klas, a młodsi razem w swojej grupie wiekowej.Były wróżby i wspólne zabawy, "pół żartem pół serio" wkroczyliśmy w czas przygotowań do Bożego Narodzenia. 

  

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 3 grudnia 2018r.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
            26 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci z klas 0-III przyniosły do szkoły swoje misie.Opowiadały o nich, kolorowały obrazki, rozwiązywały krzyżówki, układały puzzle, robiły maski.Przewodnicząca SU - Karolina Bąk wcieliła się w postać misia i razem z Mileną Rogozińską czytały najmłodszym różne historie o tym miłym pluszaku. Uczniowie starszych klas redagowali listy, życzenia i opisy. Były piosenki o misiu, zabawy taneczne i ruchowe. "Miś" częstował też wszystkich słodkim miodkiem. Na korytarzu szkolnym została zorganizowana wystawka książek i prac dzieci.

"Spotkanie z misiem" z ramienia biblioteki szkolnej przygotowała P. R. Pejłachowska.  

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2018r.
Gminny konkurs recytatorski - Mój przyjaciel miś.

          23.11.2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępopolu odbył się gminny konkurs recytatorski, przeznaczony dla dzieci 4-6 letnich. W konkursie udział wzięły trzy oddziały przedszkolne z naszej gminy. Naszą Szkołę godnie reprezentowało dwoje dzieci: Alan Zadworny oraz Kuba Skałecki. Drugie miejsce przypadło Alanowi Zadwornemu za recytację wiersza: „Miś łakomczuszek”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 listopada 2018r.
Śpiewamy DLA NIEPODLEGŁEJ
       16 listopada już po raz kolejny w SP w Ponikach, braliśmy udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej. Naszą szkołę godnie reprezentowały:
-M. Łuszczyk w piosence "Biały orzeł"  oraz

- K. Bąk, MiP Jaworskie, W. Prokop, M. Rogozińska i M. Łuszczyk w piosence "Polska Zmartwychwstaje".  

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 21 listopada 2018r.
W krainie baśni
       14 listopada grupa uczniów naszej szkoły obejrzała piękne, baśniowe widowisko znanej na świecie MOSKIEWSKIEJ REWII NA LODZIE.Ten niezwykły spektakl oparty był na motywach baśni H.Ch. Andersena "Królowa Śniegu". Wszystkim podobała się pięna muzyka,kostiumy, dekoracje, choreografia pełna popisów indywidualnych zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie.Zadziwiał i wzbudzał podziw wiek niektórych aktorów, dla wielu widzów byli to rówieśnicy.   

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 listopada 2018r.
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
        9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji
100-lecia odzyskania Niepodległości przez nasz kraj.O 11.11 wspólnie odśpiewliśmy Hymn Państwowy - film tutaj.Akademia była zwieńczeniem różnych działań i przedsięwzięć w ramach projektu Dla Niepodległej.Piękne i wzruszające widowisko przy współpracy, przygotowała P. A.Strzedzińska.Fragment przedstawienia można zobaczyć - film tutaj.Gratulujemy!!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i owacją na stojąco pięknie nagrodzili i docenili naszych aktorów.
 
Kulminacją obchodów, w których braliśmy udział, były niedzielne uroczystości w kościele oraz w M-GOK w Sępopolu. 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 12 listopada 2018r.
Ślubowanie klasy 1

      30 października przeżywaliśmy uroczystość ślubowania klasy 1. Dość liczna grupa Pierwszaków pod czujnym okiem wychowawczyni P. M.Młyńskiej dzielnie i wzorowo zaprezentowała swoje zdolności. Pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły zostali:Radosław Bąk, Hubert Daliga, Oliwier Frączek, Daria Fredo, Diana Kowalewska, Laura Kruk, Mikołaj Kruk, Michał Krzyszkowski, Ala Łagodzka, Kuba Musikiewicz-Szczygieł, Piotr Pantelejczuk i Maciej Strzedziński. GRATULUJEMY!

Życzymy Pierwszakom i ich rodzicom powodzenia, sukcesów i wiele radości. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 listopada 2018r.
Rekord dla Niepodległej

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 października 2018r.
Obchody 100 lecia Niepodległości

 Z okazji 100 lecia Niepodległości w naszej szkole realizowane są działania w ramach projektu edukacyjnego. Kliknij TUTAJ aby przeczytać więcej.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 21 października 2018r.
Jesienny konkurs
         16 października został rozstrzygnięty konkurs rodzinny pt:"Biżuteria Pani Jesieni". Łącznie wpłynęły 22 prace. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które wzięły udział w konkursie. Z Waszych prac powstała piękna jesienna wystawka, która ozdobiła szkolny korytarz.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy, a szczególne wyróżnienia - kosze z owocami i słodyczami trafiły do rodzin: Warmbierów, Teklaków i Łuszczyków.  Gratulujemy!

SU i P. R. Pejłachowska 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 października 2018r.
Uwaga rodzice!
23 października 2018r. o godz 15.00 odbędzie sie zebranie z rodzicami.
PORZĄDEK:
1. Spotkanie ogólne z policjantem (stołówka szkolna).
2. Spotkania z wychowawcami (ok.15.30)
- przedstawienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej
- zapoznanie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
- obchody Święta Niepodległości w szkole i gminie
- bieżące sprawy szkolne i klasowe.
 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 października 2018r.
Polska złota jesień... w lesie.
      17 października uczniowie kl. I-IV wybrali się na jesienny spacer do pobliskiego lasu.O tej porze roku las jest wyjątkowo piękny. Zachwycał nas przede wszystkim różnorodnością barw.
Bardzo dziękujemy leśnikowi Panu Mateuszowi Wronie za ciekawą lekcję przyrody. Wędrując ścieżką edukacyjną uczniowie rozpoznawali gatunki drzew, rodzaje liści,dowiedzieli się o pracy leśnika i zmianach w lesie zachodzących w różnych porach roku.   
 
 
 
 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 października 2018r.
Dzień Papieski
           16 października w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, nasi uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie Tego wielkiego patriotę, aktora, sportowca, oddanego Bogu i ludziom kapłana, naszego rodaka - św. Jana Pawła II.
W tym dniu, w Bartoszycach, odbył się także Powiatowy Konkurs Recytatorski Pamięci św.Jana Pawła II.
Serdecznie gratulujemy naszym uczestniczkom:
- Marysi Łuszczyk (kl.V)- która zajęła I m. w kategorii klas IV-VI  oraz
- Paulinie Jaworskiej (kl.VII)- która zajęła II m. w kategorii kl. VII-VIII i gimn.

     

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 października 2018r.
Dzień Edukacji Narodowej
         Na wesoło i z przymrużeniem oka... -taki program artystyczny z okazji DEN pokazali nam uczniowie.Miłe słowa i życzenia usłyszeliśmy od uczniów i zaproszonych gości. Akademię, przy współpracy innych nauczycieli, przygotowałaP. R. Pejłachowska.
P.Dyrektor nagrodziła nauczycieli i pracowników, w tym roku byli to, Panie - A. Strzedzińska, D. Narkun, D. Łuszczyk, O. Bilitiuk, M. Młyńska, J. Motyka, B. Dobrzyńska oraz Panowie - A. Dębkowski i E. Kucharski. 
P. Dyrektor również została wyróżniona nagrodą Burmistrza.
Gratulujemy!       
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 14 października 2018r.
Dzień Chłopaka
       1 października panie i dziewczęta składały życzenia naszym chłopcom - młodszym i starszym. Do życzeń dołączyły upominki, SU zorganizował dyskotekę, a p. R. Pejłachowska przeprowadziła konkurs na "Super Chłopaka". Po ciężkich zmaganiach,(m.in z wiadomości o płci przeciwnej) naszym "Super Chłopakiem" został MATEUSZ BĄK (kl.VII)
Gratulujemy! 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 1 października 2018r.
Gościnnie w Straży Granicznej
         27 września uczniowie naszej szkoły odwiedzili Jednostkę Straży Granicznej w Sępopolu. Dowiedzieli się na czym polega praca funkcjonariuszy, obejrzeli sprzęt oraz pojazdy niezbędne na służbie. Z wielkim zainteresowaniem śledzili umiejętności psa - również funkcjonariusza Straży.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Jednostki SG za ciepłe przyjęcie i poświęcony nam czas. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 1 października 2018r.
Wybory SU
       21 września uczniowie wybrali skład Samorządu Uczniowskiego na obecny rok szkolny:
przewodnicząca  - Karolina Bąk (kl.VI)
z-ca - Milena Rogozińska (kl.VII)
sekcja org. - Paweł Strzedziński (kl.VII), Mateusz Bąk (kl.VII) i Bartosz Stec (kl. VIII)
Opiekunem została p. A. Strzedzińska.

Życzymy wszystkim miłej i owocnej pracy i współpracy. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 września 2018r.
Spotkanie z policjantem.

              21 września dzieci i młodzież naszej szkoły spotkała się z funkcjonariuszem Posterunku Policji w Sępopolu st. sierż. P. Marcinem Kabelisem. Rozmowy głównie dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania w pojazdach i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią. Uczestnicy spotkania zasypywali gościa pytaniami … Po dyskusji można wnioskować, że praca w policji cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy Panu Marcinowi za miłe i owocne spotkanie. 

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 września 2018r.
Narodowe czytanie – S. Żeromski.

      20 września w bibliotece szkolnej, ucz. kl. VII i VIII słuchali powieści S. Żeromskiego pt: „Syzyfowe prace”. Naszymi lektorami byli państwo Warmbier – Dziękujemy!

Akcję przygotowała p. R. Pejłachowska.

 

 

 

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 września 2018r.
Nowy rok szkolny.

  Kolejny wrzesień … Żegnajcie wakacje na rok...

       Nowy rok szkolny 2018/19 rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sokolicy i uroczystym apelem. P. dyrektor Zofia Gawryś powitała wszystkich obecnych, a szczególnie nowych uczniów i nauczycieli oraz pierwszoklasistów.

Nowi nauczyciele to: p. Maria Trojanowska (n-l biologii), p. Iwona Tetkowska-Morszczyzna (n-l geografii), p. Małgorzata Młyńska (nauczanie zintegrowane), p. Daniel Dołżycki (n-l j. niemieckiego)

Wychowawcy klas:

kl. 0 – p. A. Kędzior / E. Nawrot

kl. I – p. M. Młyńska

kl. II – p. D. Majcher

kl. III – p. D. Narkun

kl. IV – p. R. Pejłachowska

kl. V – p. A. Strzedzińska

kl. VI – p. D. Dołżycki

kl. VII – p. A. Segieda

kl. VIII – p. A. Dębkowski

Uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom życzymy zdrowia, sukcesów i udanego roku szkolnego.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 5 września 2018r.
OGŁOSZENIE

 głoszenie

 

 03-09-2018 o godz. 8.00 w kościele w Sokolicy zostanie odprawiona Msza Św. w intencji uczniów, rodziców,nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.Uczniowie kl.I proszeni są o zabranie plecaków szkolnych z wyposażeniem w celu poświęcenia tornistrów.

Odjazd autobusu ze szkoły o godz. 7.40

 

Przewozy w dniu  03-09-2018

7:00 Pasławki -Śmiatdowo-kinwągi-Różyna -Wiatrowiec

11:05 odjazd  drogą powrotną.

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 31 sierpnia 2018r.
ZAKOŃCZENIE roku szk. 2017/18

Nadszedł upragniony przez uczniów czas WAKACJII !

        Na apelach 21 i 22 czerwca z przyjemnością wyróżniliśmy i nagrodziliśmy najzdolniejszych, najpracowitszych i najaktywniejszych. W tym gronie znaleźli się: uczniowie zdolni z matematyki, najlepsi czytelnicy, uczniowie z najwyższą średnią ocen, a także nagrodzeni stypendium za osiągnięcia i wyniki w nauce.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów

w kolejnym roku nauki.

 

Dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy w różny sposób wspierali i pomagali w realizacji przedsięwzięć podejmowanych w naszej szkole. Dziękujemy,że możemy na Państwa liczyć i prosimy o więcej.

 

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom oraz współpracującym z naszą szkołą, życzymy miłego, bezpiecznego letniego wypoczynku. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 czerwca 2018r.
Najlepsi z najlepszych

      Już po raz kolejny P. burmistrz nagrodziła najzdolniejszych i najpracowitszych uczniów naszej gminy. Najwyższe wyniki w nauce w tym roku szkolnym, a zarazem nagrodę otrzymali:

Paweł Strzedziński (kl.VI), Karol Byliński (kl.IV) i Julita Warmbier (kl.V).

Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i życzymy dalszych sukcesów! 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 czerwca 2018r.
Uczymy się pomagać, dbamy o bezpieczeństwo.

      W ostatnim tygodniu nauki nasi uczniowie, młodsi i starsi, przypomnieli sobie zasady udzielania I pomocy przedmedycznej. Pokaz i naukę przeprowadziła Młodzieżowa Grupa Joannitów z Bartoszyc.

Odbyło się także spotkanie z policjantem, temat spotkania to – Bezpieczne wakacje. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 czerwca 2018r.
Ogłoszenie

 22 czerwca (piątek) o godz. 8.00 w kościele w Sokolicy zostanie odprawiona Msza Św. w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli

i pracowników naszej szkoły.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Odjazd autobusu ze szkoły o godz. 7.45

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 czerwca 2018r.
Kangur Matematyczny 2018

Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Kangur Matematyczny”. W tym roku reprezentowało nas 8 uczniów w 3 kategoriach: Maluch, Beniamin, Kadet.

Wyróżnienie zdobył Karol Byliński z kategorii Maluch.

Od organizatora otrzymał książkę i dyplom.

Za wysoki wynik tj.

- II miejsce w szkole- nagrodę otrzymuje Paweł Strzedziński z kategorii Beniamin

-III miejsce w szkole – nagrodę otrzymują Julita Warmbier i Mateusz Bąk z kategorii Beniamin.

Wszystkim gratulujemy wyników i prosimy o więcej.

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 18 czerwca 2018r.
Z matematyką przez Świat

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólna Polska” w partnerstwie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs adresowany do uczniów szkół polskich w wieku 10-13 lat. Nasza szkołę reprezentowało 8 uczniów, którzy 23.05.2018r rozwiązywali przez 60 minut zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności. Najwyższe wyniki w szkole uzyskali:

I miejsce – Paweł Strzedziński kl. VI

II miejsce – Julita Warmbier kl. V

III miejsce – Karol Byliński kl. IV

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy wyższych not w następnych.

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 18 czerwca 2018r.
„KU NIEPODLEGŁEJ”

   14 czerwca nasi uczniowie czynnie brali udział w lekcji historii, którą poprowadziła grupa teatralna Rekonstrukto.

Droga Polski do niepodległości – to był główny temat ciekawego i edukacyjnego spotkania.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 17 czerwca 2018r.
Wycieczka szkolna

          12 i 13 czerwca uczniowie kl. III-VII wypoczywali w OW Dolomity. Po drodze wesoło i aktywnie spędzili czas w Parku Rozrywki. Mimo różnicy wieku, wszyscy bawili się doskonale i przywieźli miłe wspomnienia. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 17 czerwca 2018r.
Festyn Rodzinny

Autor filmu: Weronika Kozłowska

 

Dodał: Mirosław Gutowski
kiedy: 13 czerwca 2018r.
OPŁATA ZA OBIADY

 PROSZĘ O PILNE UREGULOWANIE OPAŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC DO 20-06-2018

                                                                                                                Intendent M.Młyńska

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 11 czerwca 2018r.
zebranie Rady Rodziców

 Uwaga !!!

 

 

Informuję, że zebranie  Rady Rodziców odbędzie się  20-06-2018r.  o godzinie 14:00                                            Serdecznie zapraszam. 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu Zofia Gawryś

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 11 czerwca 2018r.
Wycieczka do Galin

 

8 czerwca dzieci z ZWP „Skowronek”, oddziału przedszkolnego i klas I-III były na wycieczce w Galinach. Spotkanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie, przejażdżka wozem, ognisko i zabawy na placu zabaw dostarczyły uczniom wiele przyjemności.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 czerwca 2018r.
V Gminny Konkurs Pięknego Czytania ze Zrozumieniem

        29 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się V Gminny Konkurs Pięknego Czytania ze Zrozumieniem.

Przeznaczony był dla uczniów klas III. W konkursie wzięli udział przedstawiciele trzech szkół naszej gminy- Sępopola, Ponik i Wiatrowca. Uczestnicy rozwiązywali test czytania ze zrozumieniem oraz czytali głośno losowo wybrany fragment prozy. Naszą szkołę godnie reprezentowała Liwia Frączek i Nikola Prokop.

        Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie szkoły w Sępopolu – Zuzanna Wojnowska, Filip Suchostawski  i Oliwia Pierzchanowska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Konkurs przygotowały Panie - D. Narkun i I.Lubieniecka

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 czerwca 2018r.
Festyn rodzinny

                               Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny, który odbędzie się w naszej szkole

9 czerwca 2018r.

w godz. 9.00 – 13.00

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 31 maja 2018r.
Kochanej mamie,kochanemu tacie …

       W przeddzień Dnia Mamy, nasi najmłodsi uczniowie z kl. 0 z P. Anią Kędzior zaprosili swoich rodziców na klasową uroczystość. Rodzicom, a zwłaszcza Mamom, dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. Były też wspólne zabawy i słodki poczęstunek. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 31 maja 2018r.
CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM
       23.05.2018r.w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie odbył się Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Milena Rogozińska, Gabriela Bąk i Paweł Strzedziński. Podobnie jak przed rokiem, pierwsze miejsce zdobyła Gabrysia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dodał: Agnieszka Strzedzińska
kiedy: 30 maja 2018r.
BYĆ JAK ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA…

 Niedawno klasa V spotkała się na pikniku z…. Anią z Zielonego Wzgórza. Pogoda spłatała nam psikusa i nie mogliśmy wyjść na świeże powietrze, ale to nie ostudziło zapału do pracy. Wcielając się w rolę rudowłosej marzycielki, uczniowie podejmowali wyzwania, z którymi mierzyła się w swoim życiu sama bohaterka. Poradzili sobie świetnie, ponieważ dokładnie znali losy Ani. Nie wierzycie!? Koniecznie zobaczcie zdjęcia!

Dodał: Agnieszka Strzedzińska
kiedy: 30 maja 2018r.
Konkurs Języka Angielskiego

   22 maja w SP w Sępopolu odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Wzięło w nim udział 5 uczniów z naszej szkoły.

I m. w kategorii kl. IV-V zdobył Dominik Warmbier (kl. V) Gratulujemy !!

O. Bilitiuk

 

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 24 maja 2018r.
Młody chemik eksperymentuje

27 kwietnia uczniowie klasy  VII  uczestniczyli w warsztatach chemicznych organizowanych w  szkolnym laboratorium Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. 

Ich zadaniem jest rozbudzenie zainteresowań uczniów chemią.  W tym roku uczniowie samodzielnie otrzymali wodór i dwutlenek węgla oraz barwne  osady substancji nierozpuszczalnych w wodzie. Każde doświadczenie opisali w kartach pracy.

Uczniowie  Technikum Chemicznego przygotowali pokaz efektownych doświadczeń chemicznych.

 

E.Wójcik

Dodał: Ewa Wójcik
kiedy: 15 maja 2018r.
Majowe uroczystości

          Wreszcie nadszedł maj. Jest ciepło, przyroda budzi się do życia, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Maj to też miesiąc wypełniony ważnymi świętami i rocznicami.

W naszej szkole przygotowaliśmy program art. o uroczystościach 1,2 i 3 maja.

F. Maszota i D. Łuszczyk

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 kwietnia 2018r.
Dzień Ziemi

Tradycyjnie w kwietniu pamiętaliśmy o Dniu Ziemi. Temu świętu towarzyszyły różne akcje:

 • rozpoczęliśmy prace nad zagospodarowaniem terenu przed szkołą (dziękujemy uczniom i rodzicom za pomoc)

 • sprzątaliśmy okolice szkoły,

 • uczniowie rysowali i pisali „Listy do Ziemi”,

  Ucz. kl. V Julita Warmbier napisała tematyczny wiersz:

   

  Ziemio moja kochana

  wiem, że jesteś zaniedbana.

  Woda, lasy, łąki

  wszędzie worki, worki, worki!

Ja bardzo chcę Ci pomóc!

Wszystkie śmieci segreguję,

wody nie marnuję

i przyrody nie psuję.

          Lubię, gdy słonko świeci

          i nie widzę śmieci.

          Ziemio moja! Żyj sto lat!

          Tak jak piękny róży kwiat. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 kwietnia 2018r.
Olimpiada z j. angielskiego.

       W styczniu uczniowie klas I – III i IV – VII przystąpili do ogólnopolskiej olimpiady z j. angielskiego „ OLIMPUSEK

Tytuł laureata zdobyła Zuzanna Kowalczyk z kl. I. Gratulujemy!

Dziękuję wszystkim za udział i życzę kolejnych sukcesów – O. Bilitiuk.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 kwietnia 2018r.
„Spotkania z poezją” - eliminacje miejsko-gminne i powiatowe.

XXXVI „Spotkania z poezją” z sukcesami!!

W eliminacjach miejsko-gminnych wyróżniono:

I m. - P. Jaworska kl. VI

III m. - M. Łuszczyk kl. IV

W eliminacjach powiatowych P. Jaworska zajęła II m.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!! 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 kwietnia 2018r.
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Pangea 2018

     Patronem merytorycznym konkursu jest Międzynarodowa Szkoła Meridian z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VII i przeprowadzony w Polsce, Niemczech, Belgii, Danii, Portugali, Słowacji, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowenii, Hiszpanii, Czechach, Francji, Irlandii i na Węgrzech ( 101036 uczniów). Wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe w czasie wyznaczonym przez organizatora . Naszych 8 uczniów pisało testy w dniach 5.03.2018 – 9.03 2018r. Najwyższy wynik w szkole uzyskał Karol Byliński.
Organizator nagrodził:
Za bardzo dobry wynik w szkole;
-Karola Bylińskiego, w kategorii klas IV
-Pawła Strzedzińskiego, w kategorii klas VI
-Dominikę Rawińską, w kategorii klas VII.
Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Segieda

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 23 kwietnia 2018r.
Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice

Zapraszam chętnych rodziców do pomocy w pracach   dotyczących  zagospodarowania  zieleni na terenie szkoły. Spotkanie odbędzie się  21-04-2018r.(sobota) god.  9:30    W miarę możliwości  proszę o zabranie  niezbędnych narzędzi  ogrodniczych (grabie, motyki, szpadle).

Wszystkich serdecznie zapraszm.

Dyrektor Zofia Gawryś

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 19 kwietnia 2018r.
„Spotkania z poezją”

         18 kwietnia odbyły się szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Spotkania z poezją”. Podobnie jak w latach ubiegłych cieszył się on zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Wystąpiło 17 osób, spośród nich komisja wyróżniła i nagrodziła:

W kategorii klas I – III:

I m. - Liwia Frączek (kl. III)

II m. - Aleksandra Stec (kl. II)

III m. - Nikola Prokop (kl. III)

W kategorii kl. IV – VI:

I m. - Paulina Jaworska (kl. VI)

II m. - Marysia Łuszczyk (kl. IV)

III m. - Milena Rogozińska (kl. VI)

wyróżnienie – Julia Motyka (kl. IV)

     Wszystkie wyróżnione osoby zakwalifikowały się do etapu gminnego konkursu, który odbędzie się 24. 04 w MGOK w Sępopolu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs przygotowały: A. Strzedzińska i D. Łuszczyk. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 kwietnia 2018r.
Wiosna w obiektywie

               17 kwietnia gościliśmy Panów: Józefa Chruszczyńskiego - prezesa sekcji emerytów i rencistów oddziału ZNP w Bartoszycach oraz Jarosława Pastułę – fotografa.

Hobby Pana Jarosława to obserwowanie i fotografowanie przyrody naszego regionu. Szczególnie interesuje się On ptakami, o których ciekawie opowiadał i pokazał nam piękne zdjęcia. Dziękujemy za ciekawą lekcję przyrody i zapraszamy ponownie. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 kwietnia 2018r.
Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

            16 kwietnia w naszej szkole odbyło się bardzo interesujące i pouczające spotkanie z pracownikami Straży Granicznej z Sępopola. Podziw u wszystkich wzbudziły umiejętności Jankesa - psa służbowego. Zapoznaliśmy się także ze sposobami obrony przed atakiem psa oraz z pracą funkcjonariuszy SG. Dziękujemy Pani i Panom za ciekawą lekcję.

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 kwietnia 2018r.
Wiosenny konkurs recytatorski dla najmłodszych.

          13 kwietnia nasi najmłodsi – przedszkolaki z ZWP, ucz. kl. 0 i kl. I, wzięli udział w szkolnym konkursie recytatorskim   „ Wiosna w poezji i przyrodzie”. Wyróżnieni to:

w ZWP:

I m. - Zosia Lizak

II m. - Gracjan Warmbier

III m. - Gosia Warmbier

W kl. 0:

I m. - Daria Fredo

II m. - Piotr Pantelejczuk

III m. - Oliwier Frączek

W kl. I :

Im. - Zuzanna Majsiuk

II m.- Zuzanna Kowalczyk

III m. - Kuba Kruk

Gratulujemy wyróżnionym i wszystkim biorącym udział w konkursie. Dziękujemy rodzicom za przybycie, konkurs przygotowały panie: A. Kędzior i E. Sikorska. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 kwietnia 2018r.
W Teatrze Lalek

             6 kwietnia uczniowie kl. 0-IV oglądali widowisko pt: „Pan Lampa” w Teatrze Lalek w Olsztynie. Po spektaklu, podczas lekcji teatralnej nasza grupa poznała:

*tajniki sceny teatralnej,

*jak powstaje przedstawienie teatralne,

*kim są twórcy przedstawienia,

*rodzaje lalek od pacynki do marionetki,

*pracownię plastyczną i elektro – akustyczną.

Był to ciekawy i edukacyjny wyjazd.

                                                                                                                                           D. Narkun 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 kwietnia 2018r.
Wielkanoc tuż, tuż …

      W kolorowej scenerii i wiosennym nastroju w atmosferę Świąt Wielkanocnych wprowadzili nas uczniowie kl. 0 i IV. Przypomnieli tradycje i zwyczaje wielkanocne.

         Rozstrzygnięty został także konkurs biblioteczny na własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki. Wzięło w nim udział 19 uczniów, w tym 3 dzieci z ZWP. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
 
 W kategorii kl. 0-III:
 
I m. - Aleksandra Stec (kl. II)
 
II m. - Alicja Łagodzka (kl. 0)
 
III m. - Nikola Prokop (kl. III)
 
W kategorii kl. IV-VII:
 
I m. - Julita Warmbier (kl.V)
 
II m. - Dominik Warmbier (kl. V)
 
III m. - Marysia Łuszczyk (kl. IV)
 
 
 
Wyróżnienia za najciekawszy pomysł i wykonanie (także dla rodziców) przyznano:
 
A. Smykowi (kl. I), F. Pilipcowi ( kl.I), M. Teklakowi ( kl. V ), H i G Daligom (kl. 0 i III )
 
Gratulujemy!                                                                                                    D. Łuszczyk.
 
 
 
 
 
 
 

Radosnych Świąt Wielkanocnych,

odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów i wiosennego optymizmu

przesyłają:

Rada Pedagogiczna, 

Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.

 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 marca 2018r.
Konkurs o bezpieczeństwie

            26 marca roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w GMINNYM KONKURSIE O BEZPIECZEŃSTWIE dla klasy III zorganizowanym przez szkołę w Sępopolu. Naszą szkołę reprezentowali: Liwia Frączek, Maciej Młyński i Grzegorz Daliga. Uczniowie zajęli II miejsce. GRATULUJEMY!

 
Uczniów przygotowała p. D. Narkun.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 marca 2018r.
Witaj Wiosno!

Chociaż za oknem trochę nieznośnie – Wiosnę witamy radośnie!

 

Pięknie wymalowane twarze (talent p. Ani Kędzior),zamiast nauczycieli uczniowie, wesołe piosenki, pyszne kiełbaski z ogniska i spalenie Marzanny – to był wesoły i udany Dzień Wiosny.

SU

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 marca 2018r.
Goście w ZWP

 

*W lutym naszych przedszkolaków odwiedził dzielnicowy p. R. Kubkowski, który opowiadał o pracy policjanta.

*Na spotkaniu z p. pielęgniarką dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania.

*W marcu w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, ciekawe historyjki i bajki czytali rodzice.

 

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 marca 2018r.
Wyniki OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

W remizie OSP w Sępopolu odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Obszerny artykuł na stronie sepopol.pl LINK

 
Gratulujemy wysokich miejsc i czekamy na zmagania powiatowe.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 marca 2018r.
Polacy nie gęsi…, czyli Tydzień Języka Polskiego

        W dniach 19- 23 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Języka Polskiego, którego głównym celem było zainteresowanie uczniów poprawnością i kulturą języka ojczystego, rozwijanie umiejętności pisania, mówienia, słuchania oraz czytania. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zorganizowane liczne konkursy, w których uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności  i wiedzę.

Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem przewodnim:

 PONIEDZIAŁEK – Corrida, czyli walka z bykami!

WTOREK – By język ojczysty był piękny i czysty!

 ŚRODA – W służbie jej królewskiej mości – językowej poprawności!

CZWARTEK – Język polski dodaje skrzydeł!

PIĄTEK – Cała szkoła czyta!

21 LUTEGO - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO - uczciliśmy specjalnym strojem. Wykonane przez uczniów koszulki dodatkowo podkreśliły walory mowy polskiej.

Wyjątkowym dniem był także piątek. Wspaniali goście: Dyrektor Domu Kultury w Sępopolu p. Magdalena Gutkowska, p. Renata Pejłachowska, kochane mamy: p. Alicja Kruk i Edyta Warmbier czytały naszym uczniom, opowiadały o książkach ze swojego dzieciństwa i zachęcały do samodzielnej lektury.

We wtorek 27 lutego 2018 r. odbył się apel, podczas którego ogłoszono wyniki przeprowadzonych konkursów i nagrodzono  wszystkich zwycięzców. Oto lista laureatów:

MISTRZOWIE ORTOGRAFII:

Ewa Jusiak kl. II

Liwia Frączek kl. III

Paweł Strzedziński kl. VI

ORŁY MOWY POLSKIEJ: klasa V

WIELKI ZNAWCA CZĘŚCI MOWY: Mateusz Lenard kl. VI

MISTRZOWIE MOWY POLSKIEJ:

Julia Motyka kl. IV

Julita Warmbier kl. V

Paweł Strzedzińska kl. VI

Nataniel Zyśk kl. VII

 

Konkurs plastyczny „W ŚWIECIE ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH”:

Najładniejszą pracę wykonała Wiktoria Prokop z kl. VI.

Konkurs logopedyczno-plastyczny: „ŁAMAŃCE JĘZYKOWE”:

I miejsce – Maciej Nawrot kl. I,

II – Nikola Prokop kl. III,

III – Ewa Jusiak kl. II.

Wyróżnienie: Antoni Smyk kl.I i Dominik Bolibok kl. III.

MISTRZOWIE PIÓRA:

Diana Kowalewska kl. 0

Zuzanna Kowalczyk kl. I

Ewa Jusiak kl. II

Nikola Prokop kl. III

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT:

Właścicielką takiego zeszytu została Paulina Jaworska z kl. VI

KONKURS NA HASŁO REKLAMUJĄCE CZYTANIE:

Najbardziej trafił do nas tekst Mileny Rogozińskiej z kl. VI

MISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA:

Ewa Jusiak kl. II

Nikola Prokop kl. III

Karol Byliński kl. IV

Karolina Bąk kl. V

Szymon Warianko kl. VI.

Wszystkim uczniom biorącym udział w przygotowanych konkursach serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom  jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Do zobaczenia za rok

 

 

 

 

 

Dodał: Agnieszka Strzedzińska
kiedy: 6 marca 2018r.
Walentynki 2018

W tym roku obchody święta zakochanych zaczęliśmy już 13.02. 

Samorząd Uczniowski przygotował krótki montaż słowno-muzyczny. Amorek obdarował wszystkich słodkimi upominkami i przekazał pocztę walentynkową. Natomiast 14. 02 walentynki i „miłość” do książek królowały w naszej bibliotece szkolnej. Najmłodsi czytelnicy wykonywali prace plastyczne, a starsi mogli popisać się swoimi umiejętnościami literackimi. W ten sposób powstały piękne prace zachęcające do czytania i pokazujące zalety książek. Były to dni pełne uśmiechu, zabawy i radości.

A. Strzedzińska 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 lutego 2018r.
Zabawa karnawałowa.

Tradycyjnie, ferie rozpoczęliśmy na wesoło. Jak na bal karnawałowy przystało, były kolorowe stroje, balony, konkursy, zabawy i dobra muzyka.

Bardzo dziękujemy rodzicom za włączenie się i pomoc w organizacji zabawy, szczególnie

P. K. Teklak, P. A. Kruk, P. M. Motyce, P. K.i G. Warmbierom, P. W. Strzedzińskiemu oraz radzie rodziców.

Królem i Królową balu zostali – Piotruś Pantelejczuk i Ala Łagodzka.

 

Wśród wielu karnawałowych strojów, w konkursie na przebranie wyróżniono:

*L. Kruk – I m.

*G. Warmbiera – II m.

*P. Jaworską – III m.

Mamy nadzieję, że tego dnia też rodzice i goście dobrze się bawili. Przykładem był konkurs karaoke dla dorosłych. Przekonaliśmy się, że „ Śpiewać każdy może ...”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Wyróżnienia wyśpiewali: P. A. Klimek, P. G. Warmbier, P.A. Kruk i P. I. Bamburak. A na podium wskoczyli:

*P. E. Łabenda – III m.

*P. J. Czajka – II m.

*P. M. Maksimowicz – I m. Brawo !

 

Nagrodę specjalną P. Dyrektor wręczyła Państwu Warmbierom za rodzinne pomysłowe przebranie karnawałowe.

Wszystkich zapraszamy za rok!

Samorząd Uczniowski

 

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i wszystkim, którzy zaczynają urlop, życzymy miłego, zdrowego

i bezpiecznego zimowego wypoczynku !

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 21 stycznia 2018r.
Kochanym Dziadkom!

 17 stycznia w biały zimowy poranek, do naszej szkoły licznie przybyli Dziadkowie naszych najmłodszych uczniów ( kl.0 ) i przedszkolaków. Kochanej Babci i Kochanemu Dziadkowi z głębi serca dzieci deklamowały wierszyki i śpiewały piosenki. Był też czas na rozmowy i słodki poczęstunek. Program przygotowały, P. L. Olber-Bolesta i P. E. Sikorska.

Dziękujemy drogim gościom za przybycie i zapraszamy do naszej szkoły.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 21 stycznia 2018r.
Świąteczny czas...
  22 grudnia byliśmy świadkami pięknej uroczystości, która wprowadziła wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.P. D. Narkun z uczniami kl. II i III oraz ich rodzicami, przygotowała program przepełniony polskimi tradycjami wigilijnymi i świątecznymi, kolędami i zwyczajami, które w wielu domach niestety zanikły. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu spotkania, a także czynny udział w uroczystości.
Po programie uczniowie ze swoimi wychowawcami miło i świątecznie spędzali czas na spotkaniach opłatkowych. 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 grudnia 2017r.
*********************************************************************************

Życzymy aby czas Świąt Bożego Narodzenia był pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.

 

Niech te Święta spokój Wam przyniosą,

a radość chodzi za Wami krok w krok.

Niechaj dostarczą tyle optymizmu,

by starczyło na cały Nowy Rok.

 

Rada Pedagogiczna, Pracownicy i uczniowie SP w Wiatrowcu 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 grudnia 2017r.
Sportowe osiągnięcia

 

Ogólnopolskie zawody sportowe w piłce nożnej „Z boiska na stadion”

25 października w SP w Górowie IŁ, odbyły się zawody sportowe w piłce nożnej.

Naszą szkołę reprezentowali:

P. Kutermacha i D. Honcarewicz (kl.IV)

K. Chrom i M. Teklak (kl. V)

Nasza szkoła zajęła III miejsce w powiecie.

 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

 

Turniej odbył się 7 grudnia w SP w Ponikach.

Naszą szkołę reprezentowali:

W kategorii dziewcząt: K. Bąk (kl.V) i M. Rogozińska (kl.VI)

W kategorii chłopców: M. Bąk (kl.VI) i K. Palejewski (kl. VI)

 

W wyniku gminnej rywalizacji zajęliśmy:

- drużynowo – II m.

- indywidualnie – M. Bąk – I m.

- K. Bąk – II m.

 

Gratulujemy!

Opiekun: A. Dębkowski

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 grudnia 2017r.
Gościnnie w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej

      5 grudnia w ramach współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej, grupa uczniów z klasy piątej wraz z wychowawcą P.Iwoną Lubieniecką, gościła w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Hubalczyków w Bartoszycach.

Spotkanie miało charakter warsztatów manualnych poświęconych Świętom Bożego Narodzenia. Warsztaty prowadziła pani Danuta Niewęgłowska. Dzięki niej uczniowie poznali nowe techniki zdobienia bombek, lampionów i innych ozdób świątecznych. Uczniowie z pasją i zaangażowaniem stworzyli swoje dzieła, które będą ozdobą naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Mniejszości Niemieckiej za miłe przyjęcie

i serdeczną atmosferę. 

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie.

Frohe Weihnachten und ein glueckliches Neues Jahr!

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 grudnia 2017r.
V Przegląd spektakli profilaktycznych

29 listopada w MGOK w Sępopolu odbył się V Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych.

W spektaklu pt.: "Jan Brzechwa uczy nas kultury" wystąpili:
J.Warmbier, M.Łuszczyk, J.Motyka, G.Bąk, M.Rogozińska, K.Byliński, M.Teklak, D.Warmbier, K.Bąk i w roli p.Brzechwy - p.I.Lubieniecka.
Program przygotowały p.A.Strzedzińska i p. I.Lubieniecka. Gratulujemy!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2017r.
Zabawa Andrzejkowa
Z okazji zbliżających się Andrzejek - 24 listopada SU pod czujnym okiem p.A.Strzedzińskiej przygotował wróżby, zabawy i dyskotekę. Było wesoło i kolorowo.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2017r.
Święto Niepodległości
13 listopada uczniowie pod kierunkiem p.A.Segiedy i p.F.Maszoty przygotowali montaż słowno-muzyczny. Byliśmy świadkami wymownej i wzruszającej lekcji historii.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2017r.
Gminny Przegląd Piosenki I Pieśni Patriotycznej - „Wolność kocham i szanuję”
Przegląd odbył się 14 listopada w Szkole Podstawowej w Ponikach.
Śpiewająco naszą szkołę reprezentowały:
 
Marysia Łuszczyk – kl. IV w piosence „Biały krzyż”
 
W piosence „Dziś idę walczyć mamo”:
 
Milena Rogozińska kl.VI
Paulina Jaworska kl. VI
Malwina Jaworska kl.VI
Wiktoria Prokop kl. VI
Gabriela Bąk kl. VII
 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 listopada 2017r.
KONKURS PLASTYCZNY „ Moja biało-czerwona Ojczyzna”

 10 listopada w siedzibie Radia Olsztyn uroczyście wręczono nagrody i wyróżnienia. Na konkurs nadesłano  ponad 1300 prac, czyli dwa razy więcej niż w zeszłym roku.

Liczba prac  i pomysłowość zaskoczyła jury złożonego z przedstawicieli Radia Olsztyn, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wyróżnienie otrzymała nasza uczennica

- Julita Warmbier (kl. V)


W w/w konkursie wzięli też udział:

Maria Łuszczyk – kl. IV

Karol Byliński – kl.IV

Patryk Lewkowicz – kl. IV

Dominik Warmbier – kl. V

Paulina Jaworska – kl.VI

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 listopada 2017r.
Spotkanie z Radą Rodziców

 SPOTKANIE 

    Spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły w dniu 15-11-2017r.   godzina 14:40  w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu.

Serdecznie wszystkich zapraszam.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu mgr Zofia, Bożena Gawryś.

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 10 listopada 2017r.
Czytamy najmłodszym

Deszczowy listopad warto spędzić przy wspólnym czytaniu, dlatego dzieci z klasy III zaprezentowały „zerowiakom” wybrane przez siebie książki. Uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych książek dzieciom z klasy 0. Spotkaniom towarzyszył Bratek – pluszowa pacynka zachęcająca dzieci do czytania.

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 9 listopada 2017r.
ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                                                               Zarządzenie nr 10/2017  

                            Dyrektora Szkoły PodstawowejWiatrowcu                    

z dnia 25.09.2017r.

 

            w sprawie zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U  z dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 1603)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących dniach:

1.  02 listopada 2017r.

2.  03 listopada 2017r.

3.  30 kwietnia 2018r.

4.  02 maja 2018r.

5.  04 maja 2018r.

6.  01 czerwca 2018r.

§ 2

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z harmonogramem organizacji pracy szkoły w ww. dniach, który znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców do dnia 30 września 2017r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramie organizacji pracy szkoły w tych dniach. Wyznaczeni nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                             

 

                          Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2017                                                                                             Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu z dnia 25.09.2017r.

 

 

 

Harmonogram organizacji pracy szkoły w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Data

Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi

02.11.2017r.

(czwartek)

Antoni Dębkowski

Anna Segieda

03.11.2017r.

(piątek)

Iwona Lubieniecka

Olga Bilitiuk

30.04.2018r.

(poniedziałek)

Agnieszka Strzedzińska

Dorota Narkun

02.05.2018r.

(środa)

Aneta Roś – Kozłowska

Franciszek Maszota

04.05.2018r.

(piątek)

Dorota Łuszczyk

Lidia Olber - Bolesta

01.06.2018r.

(piątek)

Agnieszka Strzedzińska

Ewa Sikorska

 

Z zarządzeniem i harmonogramem zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 28.09.2017r. po wcześniejszym, pozytywnym zaopiniowaniu propozycji dni wolnych przez Radę Rodziców w dniu 14.09.2017r. oraz Samorząd Uczniowski w dniu 15.09.2017r.

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 27 października 2017r.
zebranie Rady Rodziców

 Uwaga !!!

Zebranie  Rady rodziców odbędzie się  26-10-2017r. o godzinie 14:00

 Serdecznie wszystkich zapraszam.

Dyrektor SZkoły Podstawowej w Wiatrowcu mgr Zofia Gawryś.

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 23 października 2017r.
W Akademii Pana Kleksa...
 
20 października odbyła się lekcja otwarta, której głównym celem była nauka przez zabawę. Na chwilę przeniśliśmy się w krainę bajki, gdzie główny bohater Ambroży Kleks prowadził swoją lekcję. Były piegi, krawaty, kleksy itp.
Spotkanie przygotował, przygotowała ... (?)
Sami zgadnijcie - Kto?
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 października 2017r.
Pamięci Św. Jana Pawła II
 
17 października spotkaliśmy się z ok. XVII Dnia Papieskiego, w tym roku pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją". Na tle prezentacji multimedialnej wysąpiły uczennice, które przybliżały nam życie i twórczość Karola Wojtyły. Programowi towarzzyszyła wystawa Książek o papieżu Polaku.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 października 2017r.
Dzień Edukacji Narodowej 2017
DEN w tym roku obchodziliśmy 13 października. Na występie p.dyrektor wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielom p.I.Lubienieckiej, p.D.Łuszczyk, p.D.Majcher i p.A.Dębkowskiemu oraz pracownikom p.B.Dobrzyńskiej, p.J.Motyce i p.E.Kucharskiemu.
Nagrodę burmistrza Sępopola otrzymała p. dyr. B. Gawryś.
Gratulujemy!
Część artystyczną przygotowała p.A.Strzedzińska. W tym roku były to zabawne zmagania drużyn: uczniowie kontra nauczyciele.
Po konkurencjach - wiedzy, sportowych, tanecznych i recytatorskich lepsi okazali się ... UCZNIOWIE!!!
Brawo!
Serdecznie dziękujemy za obecność rodzicom i zaproszonym gościom.
Zapraszamy za rok!
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2017r.
Finał konkursu "Eko Ślimak Cittaslow"
Gminny Konkurs rozstrzygnięty!
Spośród 67 prac, które można oglądać w MGDK w Sępopolu wyróżniono:
* w kategorii klas I-III SP:
II  miejsce Filip Pilipiec kl.I
* w kategorii klas IV-VII i gimnazja
I miejsce Dominik Warmbier kl.V
II miejsce Maria Łuszczyk kl.IV
III miejsce Mateusz Teklak kl.V
Gratulujemy!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2017r.
Ślubowanie pierwszoklasistów
       9 października ośmioro dzieci - uczniów klas I przyjęliśmy do braci uczniowskiej. Dumne pierwszaki pod czujnym okiem wychowawczyni p. Ewy Sikorskiej przedstawiły swój program artystyczny i wykazały się wiedzą o swojej szkole.
 
 
Uczniowie kl.I to:
Zuzanna Kowalczyk
Zuzanna Majsiuk
Gabriela Steć
Kuba Kruk
Patryk Lenard
Maciej Nawrot
Filip Pilipiec
Antoni Smyk
Dzieciom i ich rodzicom życzymy powodzenia, sukcesów w szkole i wiele radości na ten i kolejne lata.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2017r.
Warsztaty plastyczne

      W październiku w klasach 0-III odbyły się Jesienne warsztaty plastyczne, które przeprowadziła absolwentka naszej szkoły p.Urszula Warmbier. Tematem przewodnim był kolorowy, jesienny liść. Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne.

Dziękujemy p.Uli za obecność i zapraszamy do naszej szkoły.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2017r.
KONKURS RECYTATORSKI – Pamięci Św. Jana Pawła II
10 października 2017r. w Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach odbył się powiatowy konkurs recytatorski. Po eliminacjach szkolnych, w etapie powiatowym wzięły udział:
 
Maria Łuszczyk – kl. IV – I m. w kategorii IV-VII
Milena Rogozińska – kl. VI
Paulina Jaworska – kl. VI
 
Wszystkie uczestniczki zaprezentowały się bardzo dobrze, pięknie recytowały i interpretowały wyuczone utwory. Gratulujemy!
Dziękujemy rodzicom za wsparcie i obecność podczas konkursu.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 października 2017r.
Konkurs plastyczny.
 
Urząd Miejski w Sępopolu ogłosił konkurs pt.: "Eko ślimak Cittaslow". Nasi uczniowie (a przede wszystkim ich rodzcice :)) bardzo chętnie wzięli w nim udział.
 
 
Prace wykonali:
1. Ala Łagodzka kl.0
2. Filip Pilipiec kl.I
3. Paweł Teklak kl.II
4. Ewa Jusiak kl.II
5. Nikola Prokop kl.III
6. Maria Łuszczyk kl.IV
7. Julia Motyka kl.IV
8. Dominik Warmbier kl.V
9. Julita Warmbier kl.V
10. Mateusz Teklak kl.V
11. Kacper Pawłowski kl.VI
12. Paulina i Malwina Jaworskie kl.VI
 
Dziękujemy, czekamy na wyniki!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 października 2017r.
Wycieczka do nadleśnictwa i straży pożarnej w Bartoszycach

        Czy sowa to najmądrzejsze leśne stworzenie? Ile minut ma strażak, by wyruszyć na akcję?                        Na te i wiele innych pytań uzyskały odpowiedź  dzieci z klas 0- III  uczestnicząc w wycieczce do Bartoszyc. 6 października odwiedziły nadleśnictwo, gdzie poznały tajniki życia niektórych zwierząt  leśnych oraz straż pożarną, gdzie zapoznały się z pracą strażaka, sprzętem i wyposażeniem.      

                 Dziękujemy panu K. Dalidze i panu W. Młyńskiemu za ciekawe spotkanie.
Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 7 października 2017r.
Dzień Chłopaka

 W piątek 29.09.2017r obchody Dnia Chłopaka połączyliśmy z VII Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. 

W  zmaganiach wzięli udział uczniowie z klas III-VII. W dniach 25.09-28.09. 2017r uczniowie przypominali tabliczkę w szkole, przy wsparciu nauczyciela i w domu z rodzicami.

Do pierwszej konkurencji przystąpiło 31 uczniów. W określonym czasie rozwiązywali oni zadania o różnym stopniu trudności. Najlepsze wyniki uzyskało 9 uczniów, którzy w drugiej konkurencji zmierzyli się z łamigłówkami. Zwycięzcy: Paweł Strzedziński, Kacper Pawłowski, Mateusz Bąk, Julita Warmbier, Paulina Jaworska uzyskali certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia i drobny upominek ufundowany przez SU. Gratulacje. Za rok też będzie taka akcja, ćwiczcie to dołączycie do grona zwycięzców.

W trakcie matematycznych zmagań oraz w przerwach uczniowie bawili się na szkolnej dyskotece. Chłopcy otrzymali upominki i życzenia od swoich koleżanek.

Wybraliśmy też najwytrwalszych tancerzy:

z kl.0 - Piotr Pantelejczuk, Michał Krzyszkowski, Alan Zadworny i Hubert Daliga;

z kl. I - Filip Pilipiec i Patryk Lenard

z kl.II - Paweł Teklak i Dorian Frączek

z kl. IV - Patryk Lewkowicz i Karol Byliński

z kl. V - Mateusz Teklak i Dominik Warmbier

z kl. VI - Paweł Strzedziński, Mateusz Bąk, Mateusz Lenard, Szymon Warianko i Kacper Pawłowski

z kl. VII - Mateusz Mikulski i Nataniel Zyśk

Gratulujemy!!!

Dodał: Dorota Łusczyk
kiedy: 2 października 2017r.
Święto pieczonego ziemniaka

 „Święto pieczonego ziemniaka” uczniowie klasy II i III obchodzili 28 września w Dębówku razem z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Ponikach. Było ognisko, pieczenie ziemniaków i kiełbasek. W konkurencjach sportowych w roli głównej sprawdził się oczywiście ziemniak. Swoje umiejętności ruchowe dzieci mogły sprawdzić na torze sprawnościowym. Spotkanie integracyjne dostarczyło dzieciom wiele radości, a drobne upominki uatrakcyjniły zabawę.

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 30 września 2017r.
Wybory SU

 Chętnych do pracy w SU i w tym roku szkolnym nie brakowało. Uczniowie kl. III-VII wybrali:

przewodnicząca - Milena Rogozińska (kl.VI)
z-ca - Paweł Strzedziński (kl.VI)
skarbnik - Karolina Bąk (kl.V)
sekcja organizacyjna - Julia Motyka (kl.IV), Marysia Łuszczyk (kl.IV), Bartosz Stec (kl.VII) i Mateusz Bąk (kl.VI)
Opiekunem SU w tym roku szkolnym została p.Agnieszka Strzedzińska.
Życzymy owocnej pracy!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 września 2017r.
Początek roku szkolnego
 
4 września Mszą Św. i uroczystym apelem rozpoczęliśmy nowy rok szk. 2017/18. Wróciliśmy do szkoły innej - po kilkunastu latach - 8 klasowej.
P. dyrektor B.Gawryś powitała i przedstawiła nowych nauczycieli i uczniów.
 
 
Wychowawcy klas:
kl.0 - mgr Lidia Olber-Bolesta
kl.I - mgr Ewa Sikorska
kl.II i III - mgr Dorota Narkun
kl.IV - mgr Agnieszka Strzedzińska
kl.V - mgr Iwona Lubieniecka
kl.VI - mgr Anna Segieda
kl.VII - mgr Antoni Dębkowski
 
Uczniom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom życzymy zdrowia, wytrwałości i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 17 września 2017r.
Zebranie z rodzicami

 ZEBRANIE DLA RODZICÓW

14 września 2017r.  (czwartek )

 

W przedszkolu i oddziale przedszkolnym od godz. 12.30 – 16.00

W klasach I – III zebranie odbędzie się o godz. 15.00

W klasach IV – VII zebranie odbędzie się o godz. 15.15

 

Porządek:

1. Wybory do Rad   Oddziałowych i Rady Rodziców

2. Zapoznanie z PSO i kryteriami oceny  zachowania

3. Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę Prawo oświatowe (stan prawny na 1.09.2017) oraz o zmianie  statutu szkoły.

4. Zapoznanie z planem wychowawczym

5. Sprawy bieżące 

 

Spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych z dyrektorem szkoły                                      14.09.2017r.   o godz. 16.00

Dodał: Małgorzata Młyńska
kiedy: 11 września 2017r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zapraszamy  wszystkich Uczniów i Rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

Organizacja pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018:

 

7.40 - wyjazd spod szkoły na mszę świętą do kościoła w Sokolicy.

9.00 - uroczysty apel


Dowóz dzieci do szkoły jak w roku szkolnym 2016/2017

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 28 sierpnia 2017r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Informuję, że posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej r. szk. 2016/2017 odbędzie się 31.08.2017r. o godz. 10.00.

Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 01.09.2017r. o godz. 10.00

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu

Zofia Gawryś

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 24 sierpnia 2017r.
Informacja

Informujemy, że w dniach

od 31.07.2017 r. do 18.08.2017 r.

seretariat szkoły będzie nieczynny.

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 27 lipca 2017r.
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

    

      23 czerwca - ten wyczekiwany piątek rozpoczęliśmy Mszą Św., wyjątkowo uroczystą, gdyż odprawianą przez księdza arcybiskupa J. Górzyńskiego. Ks. arcybiskup odwiedził naszą parafię i modlił się z nami w związku z jubileuszem naszej szkoły. Po Mszy Św. rozpoczął się uroczysty apel z udziałem p. burmistrz I.Wołosiuk, ks. proboszcza R.Zanieckiego i licznie przybyłych rodziców.

Uroczyście z rąk p. dyrektor świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:
- P.Strzedziński (kl.V) - uczestnik gali "Najlepszy z najlepszych"
- J.Warmbier (kl.IV) - również uczestnik gali
- D. Rawińska (kl.VI)
- M.Rogozińska (kl.V)
- G.Bąk (kl.VI)
- D.Warmbier (kl.IV)
- K.Bąk (kl.IV)
- K.Pawłowski (kl.V)
Podziękowania za pomoc i współpracę w organizowaniu imprez szkolnych otrzymali państwo K.i G. Warmbier, K. Teklak, A.Kruk, J.Chrom.
Po części oficjalnej wystąpili ucz. kl.III, którzy po wakacjach rozpoczną drugi etap edukacyjny. Program ze swoimi wychowankami przygotowała p.D.Majcher. Część artystyczną zakończyli wspaniałą interpretacją "Rzepki" J.Tuwima - rodzice i dziadkowie naszych uczniów. 
Bardzo dziękujemy państwu za obecność zaangażowanie i piękne stroje. Program przygotowała D. Łuszczyk.
 
Uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim współpracującym z naszą szkołą, życzymy słonecznych wakacji oraz miłego letniego wypoczynku.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 czerwca 2017r.
Wycieczki
14 czerwca niemal wszyscy uczniowie kl. 0-VI wyjechali do Malborka. Zwiedzali zamek krzyżacki, a następnie przy pięknej pogodzie bawili się w parku rozrywki - Dinopark. I młodsi i starsi znaleźli coś dla siebie - park linowy, park smoków, plac zabaw, domek z piernika, wioska jaskiniowców, mini ZOO - nikt się nie nudził!
 
16 czerwca uczniowie kl. III i IV naszej szkoły i SP w Sokolicy razem z rodzicami udali się do Gietrzwałdu. Wyjazd związany był z obchodami 140 rocznicy objawień maryjnych. Po Mszy w bazylice pogoda niestety była kapryśna, ale deszcz nie przeszkodził nam w dotarciu do najważniejszych miejsc naszej pielgrzymki.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 czerwca 2017r.
Zaproszenie

 Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców na Mszę Świętą z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia naszej szkoły oraz zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się 23 czerwca o godz.9.00 w kościele parafialnym w Sokolicy.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 czerwca 2017r.
Konkursu „Kangur Matematyczny 2017”

Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Kangur Matematyczny”. W tym roku reprezentowało nas 9 uczniów w 3 kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin.

Wynik bardzo dobry uzyskał Rafał Pasiecznik z kategorii Żaczek.

Wyróżnienie zdobyła Julita Warmbier z kategorii Maluch.

Od organizatora otrzymali książkę i dyplom.

Za wysoki wynik, III miejsce w szkole, nagrodę książkową otrzymuje Karol Byliński z kategorii Maluch.

Wszystkim gratulujemy wyników i prosimy o więcej.

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 20 czerwca 2017r.
Najlepszy przyrodnik w klasie

W dniach 12-13.06.2017r odbył się w szkole konkurs wiedzy przyrodniczej. Uczniowie klas IV-VI walczyli o tytuł najlepszego przyrodnika.

 

Tytuł „Najlepszy przyrodnik” otrzymują:

w klasie IV – Julita Warmbier z wynikiem 80%

w klasie V – Mateusz Lenard z wynikiem 80%

w klasie VI – Dominika Rawińska z wynikiem 71%

 

Gratulacje. Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe.

Anna Segieda

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 20 czerwca 2017r.
Spotkanie z Radą Rodziców

INFORMACJA

22 czerwca 2017r. o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

Dyrektor szkoły

Zofia Gawryś

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 19 czerwca 2017r.
Gminny Konkurs Mitologiczny
 
6 czerwca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sępopolu odbył się Gminny Konkurs Mitologiczny klas V. Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Strzedziński i Mateusz Lenard. Ich sukcesy to:
Mateusz Lenard - III miejsce
Paweł Strzedziński - wyróżnienie
Gratulujemy!
Uczniów przygotowała p.L.Górczyńska.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 czerwca 2017r.
Rodzinny Dzień Dziecka
 
2 czerwca w rodzinnej atmosferze obchodziliśmy Dzień Mamy i Dzień Dziecka.
  Uczniowie kl II powitali wszystkich piosenką po niemiecku, a klasa III swój program artystyczny   dedykowała wszystkim mamom.
 
  Inne atrakcje to:
- zabawy i rozgrywki sportowe
- rodzinny konkurs plastyczny - "Aktywnie spędzam czas z rodziną"
- warsztaty kulinarne - wspólne pieczenie babeczek
- spotkanie z p.dietetyk
Był także czas na słodki poczęstunek i rozmowy przy kawie i herbacie.
Dziękujemy rodzicom (głównie mamom) za obecność i zapraszamy na inne szkolne uroczystości.
Sponsorzy dnia to - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępopolu, Samorząd Uczniowski, a także dotacje z projektu "Żółty talerz".
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 czerwca 2017r.
List do rodziców
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 1 czerwca 2017r.
Mistrzostwa gminy w biegach przełajowych.
25 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Ponikach odbyły się Mistrzostwa Gminy w biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali:
z klasy III: Maria Łuszczyk, Julia Motyka, Patryk Kutermacha, Patryk Lewkowicz;
z klasy IV: Karolina Bąk;
z klasy V: Milena Rogozińska, Kacper Pawłowski, Szymon Warianko, Kamil Palejewski.
 
Wyniki:
w kategorii klas III: Patryk Kutermacha - II miejsce, Marysia Łuszczyk - III miejsce;
w kategorii klas IV: Karolina Bąk - II miejsce;
w kategorii klas V: Milena Rogozińska - II miejsce, Kamil Palejewski - II miejsce.
 
Po zakończonych zawodach, każdy uczestnik rywalizacji sportowej otrzymał słodki upominek. Opiekun - p.A.Dębkowski
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 maja 2017r.
Mały Mistrz Matematyki - 2017

 

 16 maja uczeń klasy III Karol Byliński zdobył III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Mały Mistrz Matematyki"- 2017 . Gratujujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 28 maja 2017r.
70-lecie szkoły

 Jubileusz 70 – lecia naszej szkoły stwarza wspaniałą okazję do sięgnięcia w przeszłość i wspomnień o ludziach, którzy ją tworzyli, dla niej pracowali i kontynuowali jej wspaniałe tradycje.

Święto to również czas podziękowań Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom - za pełną poświęcenia pracę i zaangażowanie w wieloletnie kształtowanie wizerunku szkoły.

Słowa wdzięczności należą się także wszystkim Przyjaciołom Szkoły:

Rodzicom, Władzom Gminy i Władzom Oświatowym za wspieranie naszych działań i pomoc w ich realizacji.

 

Z okazji Jubileuszu naszej i Waszej szkoły, składamy najserdeczniejsze życzenia, powodzenia w realizacji życiowych planów, sukcesów oraz dalszej owocnej współpracy.

Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu

20 maja 2017r.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów w galerii.

 

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 21 maja 2017r.
Dowóz na obchody 70-lecia szkoły

 20 maja 2017r. dowóz dzieci autobusem szkolnym na obchody 70-lecia szkoły o godz. 8.00 z Pasławek ( autobus jedzie tą samą trasą jak w dni powszednie). Odjazd ok. godz. 12.00.

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 19 maja 2017r.
70-lecie szkoły

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 maja 2017r.
Szkolny konkurs matematyczny uczniów klas V-VI

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów. W środę 26.04.2017r w ciągu 60 minut rozwiązywali oni test składający się z 40 zadań (otwarte i zamknięte).

I miejsce – Dominika Rawińska

II miejsce –Mateusz Lenard i Paweł Strzedziński

III miejsce Mateusz Bąk

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody. Życzymy dalszych sukcesów.

Organizator: Anna Segieda

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 11 maja 2017r.
Spotkania z poezją.
       27 kwietnia w MGOK w Sępopolu odbył się XXXV gminny konkurs recytatorski pt.: "Spotkania z poezją". Udział w nim brali uczniowie z 3 szkół naszej gminy. Nasze sukcesy to:
Im w kategorii kl.I-III zajęła M.Łuszczyk (kl.III)
IIm w kategorii kl. IV-VI zajęła M.Rogozińska (kl.V)
Gratulujemy!!!
M.Łuszczyk będzie prezentowała wiersz "Miss stonga" na etapie powiatowym ww. konkursu.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 kwietnia 2017r.
Wiosenne Konkursy
25 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursów szkolnych.
 
1. Szkolny etap konkursu recytatorskiego pt:"Spotkania z poezją".
   Oto wyniki:
    * w kategorii kl. I-III:
       wyróżnienie - L.Frączek kl.II
       IIIm - N.Prokop kl.II
       IIm - K. Byliński kl.III
       Im - M.Łuszczyk kl.III
 
 
    * w kategorii kl.IV-VI:
       wyróżnienie - K.Pawłowski kl.V
       IIIm - K.Bąk kl.IV
       IIm - J.Warmbier kl.IV
       Im - M.Rogozińska kl.V
 
 
 
Konkurs przygotowała D.Łuszczyk.
 
2. W kwietniowych ortograficznych zmaganiach uczniów kl.IV-VI
    * szkolnym mistrzem ortografii została Gabriela Bąk - kl.VI
    * szkolnym wicemistrzem ortografii  Milena Rogozińska - kl.V
 
 
 
 
 
Konkurs przygotowała p.L.Górczyńska.
 
3. Zakończył się szkolny konkurs tabliczki mnożenia i podzielenia dla uczniów klas III-VI w ramach wiosennych zmagań matematycznych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas III -VI. Wyłoniono mistrza szkoły i mistrzów poszczególnych klas. 
     Oto wyniki:
      „Szkolny mistrz tabliczki mnożenia” - Mateusz Lenard  uczeń klasy V.
      „Szkolny wicemistrz tabliczki mnożenia” – Karol Byliński uczeń klasy III.
           „Mistrz klasy III” – Karol Byliński
           „Mistrz klasy IV” - Julita Warmbier
           „Mistrz klasy V”  - Mateusz Lenard 
           „Mistrz klasy VI” - Mateusz Mikulski
 
 
 
Konkurs przygotowała Anna Segieda.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 25 kwietnia 2017r.
Dzień Książki w bibliotece.
23 kwiatnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 24 kwietnia w bibliotece szkolnej KSIĄŻKA była głównym bohaterem. Dzieci z klas 0-III przyniosły i opowiadały o swoich ulubionych książkach. W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" nasza, dbająca o porządek, pani Jola czytała pouczającą historyjkę z życia szkoły. Były zagadki o bohaterach książek dla dzieci i upominki - oczywiście książki, ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
Zdrowym akcentem obchodów były owoce zakupione w ramach programu "Żółty talerz".
Opiekun biblioteki - D.Łuszczyk
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 24 kwietnia 2017r.
Dzień Ziemi
          20 i 21 kwietnia przypominaliśmy sobie jak ważna jest sprawa ekologii. Uczniowie rysowali, a także pisali Listy dla Ziemi. Głównym tematem tych prac była "Niska emisja i gospodarka odpadami. Szkodliwość palenia śmieci w piecach domowych".
          Ponieważ "kwiecień plecień poprzeplatał" i mamy więcej zimy niż lata, sprzątanie świata przełożyliśmy na bardziej sprzyjającą aurę.
Samorząd Uczniowski
A oto najciekawszy list, uczennicy kl. IV Patrycji Kruk.
 
Wiatrowiec, 21.04.2017r.
 
Droga Ziemio!!!
 
         Widzę, że ludzie Cię zaniedbują, chciałabym Ci pomóc. Dlatego namówiłam tatę, żeby nakłaniał ludzi do pomocy w recyklingu. Mój tata pracuje w "Eko-Bart", więc to było łatwiejsze. Czujesz się już lepiej? Pewnie tak.
Ziemio, Ty jesteś naszym Kochanym domem!!!
         Byłoby mi żal, gdyby się okazało, że musimy się z Ciebie wyprowadzić na przykład na Saturna lub Jowisza. Ziemio Ty jesteś dla mnie jak druga mama. Fajnie by było gdyby nikt Cię nie zaśmiecał. Ze śmieci robi się niezwykłe rzeczy, z butelek - wiatraki, z puszek - roboty, a z korków i rurek papierowych - latarki.
         Niestety, niektórzy spalają śmieci. Czarny dym jest zły i dla Ciebie i dla nas. Dlatego dużo ludzi, drzew i zwierząt choruje.
Patrycja Kruk
PS.
Kocham Cię Ziemio i dbam o Ciebie. Ja recyklinguję!!!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 24 kwietnia 2017r.
Wielkanoc tuż, tuż...
12 kwietnia uczniowie pod kierunkiem pań - I.Lubienieckiej i O. Bilitiuk wprowadzili nas w atmosferę Świąt Wielkanocnych. Był to program o tradycjach wielkanocnych - polskich, niemieckich i angielskich zakończony życzeniami także w tych językach.
 
 
Zostały wyróżnione i nagrodzone osoby:
* W.Prokop i M.Rogozińska z kl. V - wyr. za wykonanie kartki świątecznej z życzeniami w języku niemieckim;
* E.Jusiak - kl.I; L.Frączek - kl.II; N.Prokop- kl.II; G.Daliga kl. II; M.Łuszczyk kl. III; E.Kicuła - kl.III; J.Motyka - kl. III; M.Teklak kl. IV; M.Mikulski - kl.VI - za udział w konkursie "Pisanka wielkanocna" - organizowanym przez M-GOK w Sępopolu;
 
 
*D.Warmbier - kl. IV - Mistrz ortografii z jęz. angielskiego.
 
Gratulujemy!
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniom, rodzicom, absolwentom, emerytom i wszystkim współpracującym z naszą szkołą życzymy:
zdrowia, pogody ducha i miłego światecznego wypoczynku.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 13 kwietnia 2017r.
Szkolny Dzień Zdrowia

 Szkolny Dzień Zdrowia oobchodziliśmy 6 kwietnia, w przeddzień - Światowego Dnia Zdrowia.

 

 

 

W programie:
* rozstrzygnięty został konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas IV-VI
Im - Gabriela Bąk (VI) i Mateusz Bąk (V)
IIm - Dominik Wambier (IV)
IIIm - Paweł Strzedziński (V)
 
* odbył się wiosenny konkurs recytatorski dla kl. O - w tym roku o tematyce zdrowotnej.
Im - Zuzanna Kowalczyk
IIm - Antoni Smyk
IIIm - Oliwier Frączek
 
* uczniowie kl. IV-VI przygotowali owocowe szaszłyki
 
* oglądaliśmy wokalne popisy uczniów kl. I-III
 
Pyszne owoce zostały zakupione z projektu "Żółty talerz", upominki dla wyróżnionych osób ufundował Samorząd Uczniowski.
Program przygotowały panie: I.Lubieniecka, D.Narkun i D.Łuszczyk.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 6 kwietnia 2017r.
Zawody sportowe

 4.04 w Szkole Podstawowej w Sępopolu odbył się Gminny Turniej Piłki Halowej "Piątki piłkarskie".

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: z kl. VI - Nataniel Zyśk, Mateusz Mikulski, Bartosz Stec; 
z kl. V - Kacper Pawłowski, Mateusz Bąk, Paweł Strzedziński.
W wyniku gminnej rywalizacji piłkarskiej zbobyliśmy III miejsce.
Po zakończonych zawodach każdy uczestnik turnieju otrzymał słodki upominek, a nasza szkoła dyplom i piłkę sportową.
Opiekun - p.A.Dębkowski
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 6 kwietnia 2017r.
II Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem
 
31 marca w SP w Dzietrzychowie odbył się II Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla klas IV-VI. Naszą szkołę reprezentowali:
- Gabriela Bąk - kl. VI
- Dominka Rawińska - kl. VI
- Paweł Strzedziński kl. V
 
Gabrysia zajęła I miejsce, a Paweł IV. 
Gratulujemy!
Uczniów przygotowywała p. L.Górczyńska
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 31 marca 2017r.
Pierwszy Dzień Wiosny
 
21 marca wybraliśmy się do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Uczniowie klas 0-III uczestniczyli w zajęciach pt: "Ptasie pisanki". Mogli zobaczyć jaja wielu ptaków, które żyją w naszym otoczeniu. Rozpoznawały także ich gniazda.
Natomiast ucz. kl. IV-VI rozpoznawali gatunki zwierząt żyjących w Polsce.
Brali też udział w quizie i konkursie z nagrodami.
Były to bardzo ciekawe lekcje przyrody, które wzbogacone eksponatami, pięknymi zdjęciami i efektami dźwiękowymi długo pozostaną w pamięci dzieci.
Zwiedzaliśmy także wystawę zwierząt żyjących w Polsce i w innych miejscach na świecie.
Samorząd Uczniowski
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 marca 2017r.
Konkurs wiedzy pożarniczej
Etap gminny konkursu wiedzy pożarniczej w kategorii szkół podstawowych wygrała Dominika Rawińska z kl. VI. Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym. Więcej informacji w artykule na sepopol.pl
 
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 marca 2017r.
Lekki Tornister

 W drugim półroczu tego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Lekki Tornister” dla klas 0-III. Celem głównym było rozpowszechnienie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości.

Działania które przeprowadziła nasza szkoła w tym zakresie to:

- zajęcia z Panią Pielęgniarką na temat wad postawy oraz sposobach ich zapobiegania,

- obliczenie właściwej wagi plecaka dla każdego ucznia,

- edukowanie uczniów w zakresie profilaktyki wad postawy w formie zabawy edukacyjnej w tym wspólne śpiewanie piosenki oraz obejrzenie bajki,

- ćwiczenia na prosty kręgosłup na lekcjach wychowania fizycznego,

- pedagogizacja Rodziców i dzieci na temat profilaktyki wad postawy w formie

Dziesięciu przykazań Lekkiego Tornistra. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 17 marca 2017r.
Dzień Kobiet

Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.

I pierwszy promień bliskiej wiosny.

Dzień bez kłopotów i bez trosk.

Dużo radości.

 

Dla mamy, Pani, dla dziewczynek,

W domu i w szkole, na wycieczce.

Każdego dnia dobry uczynek -

To jest od chłopców upominek. 

Dodał: SU
kiedy: 8 marca 2017r.
Szkolny konkurs matematyczny

Mistrz szkoły w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu na czas”.

LUTY

W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Zmagania trwały 4 tygodnie. Wyniki ogłoszono 8 marca 2017r.

Tytuł „Mistrza szkoły w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu na czas” otrzymał Mateusz Lenard uczeń klasy V.

Tytuł „Wicemistrza w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu na czas” otrzymał Paweł Strzedziński uczeń klasy V.

Na wyróżnienie zasłużyli: Julita Warmbier kl. IV i Mateusz Bąk kl. V

 

Zwycięzcy otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez GWO.

 

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 8 marca 2017r.
Gminny konkurs pięknego czytania i czytania ze zrozumieniem

Konkurs odbył się 1 marca 2017 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas trzecich wszystkich szkół gminy Sępopol. Uczestnicy rozwiązywali test czytania ze zrozumieniem oraz czytali głośno losowo wybrany fragment prozy.

 

I miejsce oraz tytuł Gminnego Mistrza Pięknego Czytania ze Zrozumieniem otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie – Martyna Rolka

II miejsce – Lilianna Czapla – Szkoła Podstawowe w Sępopolu

III miejsce – Karol Byliński – Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu

Wyróżnienia:

Marta Szymańska – Szkoła Podstawowa w Ponikach

Ula Lubieniecka - Szkoła Podstawowa w Sępopolu

Martyna Symko - Szkoła Podstawowa w Sępopolu

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Organizatorzy: Dorota Majcher, Iwona Lubieniecka

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 2 marca 2017r.
Informacja dla rodziców

 14 marca 2017r. o godz. 1600 odbędzie się w szkole zebranie dla rodziców w sprawie organizacji zajęć języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego. Zainteresowanych rodziców proszę o przybycie.

 

Dyrektor szkoły

Zofia Gawryś

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 1 marca 2017r.
Magiczna Książka
W bieżącym roku szk. organizujemy różne akcje propagujące czytelnictwo.
Pod hasłem "Czy tu, czy tam, czytam":
 • Czytamy najmłodszym.
 • Organizujemy spotkania w ramach akcji - "Cała Polska czyta dzieciom".
 • Odbył się turniej "W krainie bajek".
 • Organizowane są lekcje biblioteczne.
 • Na godzinach wychowawczych uczniowie poznają ciekawe teksty literackie, wiersze i lektury.
23 lutego uczniowie obejrzeli przedstawinie teatralne pt: "Magiczna Książka". Głównym "bohaterem" była książka - tradycyjna, ciekawa, tajemnicza, pobudzająca wyobraźnię...
Mamy nadzieję, że wygrała z grami komputerowymi, tabletem czy telefonem komórkowym.
Biblioteka szkolna
Dorota Łuszczyk
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 27 lutego 2017r.
Gminny konkurs

 24.02.2017 roku dzieci z grupy "0" brały udział w gminnym konkursie przyrodniczo-ekologicznym "Przyjaciele przyrody" organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu. W konkursie uczestniczyły 3 szkoły: z Ponik, Wiatrowca i Sępopola.

Nasze "Zerowiaki" zajęły 3 miejsce. Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą i znajomością zasad z dziedziny ekologii.
Dodał: Lidia Olber-Bolesta
kiedy: 25 lutego 2017r.
Program

 W styczniu 2017r. nasza szkoła przystąpiła do programu -

Żółty talerz”.

 

Działania realizowane są w ramach wsparcia finansowego i rzeczowego od Kulczyk Fundation oraz Banku Żywności w Olsztynie.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU TO:

 

 • wsparcie systemu żywienia dzieci i młodzieży,

 • zwiększenie liczby posiłków, (tam gdzie istnieje taka konieczność) poprawa ich jakości i intensywności,

 • aktywizacja społeczności lokalnych wokół stołówek – głównie w szkołach i świetlicach środowiskowych,

 • lepsze, pełnowartościowe, zdrowe posiłki dla dzieci,

 • dostęp do wiedzy o żywieniu,

 

W ramach programu 20 lutego obchodziliśmy „Dzień pomarańczy. Uczniowie dowiedzieli się o korzyściach płynących ze spożywania tych owoców, poczuli też walory smakowe pijąc świeżo wyciśnięty, zdrowy sok pomarańczowy. Niektórzy dopasowali odpowiednio do tego dnia także swój strój. 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 lutego 2017r.
Walentynki

 ♥♥♥♥♥ 14 lutego ♥♥♥♥♥

Czytaliśmy najmłodszym - "Franklin i Walentynki", poczta walentynkowa, życzenia, super zabawa, uśmiechnięte minki - to były nasze szkolne Walentynki!
Samorząd Uczniowski
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 14 lutego 2017r.
Turniej - W krainie bajek
10 lutego odbył się szkolny turniej wiedzy dla kl.0-III pt. "W krainie bajek". Dzieci wykazywały się wiedzą, a także dobrze się bawiły i pięknie wyglądały. Wszyscy przenieśliśmy się na chwilę w "Krainę bajek".
Dziękujemy p. M.Gutkowskiej - dyr. MGOK za zaszczycenie nas swoją obecnością.
 
 
A oto wyniki:
I m. - K.Byliński (kl.III); N.Prokop (kl.II); A.Stec (kl.I); M.Nawrot (0)
II m. - J.Motyka (kl.III); L.Frączek(kl.II); P.Teklak(kl.I); M.Strzedziński(0)
III m. - M.Łuszczyk(kl.III); M.Gudz(kl.II); E.Jusiak(kl.I); Z.Kowalczyk(0)
 
Gratulujemy. Turniej z ramienia biblioteki szkolnej przygotowała p.D.Łuszczyk
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 lutego 2017r.
Przegląd Jasełek
9 lutego braliśmy udział w XII Gminnym Przeglądzie Jasełek Bożonarodzeniowych. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały słodkie upominki i dyplomy. Program przygotowała p. D.Łuszczyk. 
Dziękujemy wszystkim występującym, którzy bardzo ładnie reprezentowali naszą szkołę.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 lutego 2017r.
Dzień Babci i Dziadka

 Zdjęcia w galerii 

kiedy: 20 stycznia 2017r.
Zabawa karnawałowa.
Tradycyjnie I półrocze nauki zakończyliśmy zabawą karnawałową. Jak na bal przystało - było głośno, wesoło i kolorowo. Przygotowaliśmy różne atrakcje, m.in.: program artystyczny, konkurs na przebranie karnawałowe, wybór Królowej i Króla balu (zostali: Zuzia Kowalczyk i Patryk Lewkowicz!). Po raz kolejny odwiedził nas też Mikołaj.
Bardzo dziękujemy wszytkim, którzy w różny sposób pomogli przy organizacji zabawy, szczególnie rodzicom dzieci z przedszkola oraz klas 0-III, a także sponsorom z zewnątrz - pani M.Motyce oraz państwu Siemaszko.
Gratulujemy pomysłowości i poczucia humoru państwu Warmbier z dziećmi, którzy jako jedyna rodzina wystąpili w przebraniach.
Dziękujemy i zapraszamy za rok!
Uczniom i ich rodzicom życzymy miłego feryjnego wypoczynku.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 stycznia 2017r.
Ferie tuż, tuż...
Zimą bawcie się bezpiecznie - to temat licznych pogadanek z naszymi uczniami. 19 stycznia p. dzielnicowy R. Kubkowski jeszcze raz przypomniał młodszym i starszym zasady bezpiecznych zabaw, zwłaszcza zimą, a także wskazał niebezpieczeństwa, z którymi można się zetknąć.
Dziękujemy p. dzielnicowemu za obecność i cenne wskazówki.
SU
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 stycznia 2017r.
Informacja

 

Informujemy, że w dniach 

od 20.01.2017r. do 27.01.2017r. 

sekretariat szkoły będzie nieczynny.


Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 19 stycznia 2017r.
25 lat WOŚP
 
         16 stycznia nasza szkoła przyłączyła się do akcji WOŚP. Gościliśmy przedstawicieli ZHP- wolontariuszy ze SP w Ponikach z p. M.Rynkiewicz, którzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Dziękujemy wszystkim za dary serca.
 
Samorząd Uczniowski
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 stycznia 2017r.
Zebranie z rodzicami

Informujemy, że dnia 19.01.2016r. o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie ogólne dla rodziców z dyrektorem szkoły. Zapraszamy

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 11 stycznia 2017r.
Szkolny konkurs matematyczny klas IV-VI

 "Mistrz mistrzów tabliczki mnożenia klas IV-VI”

Styczeń 2017

We wtorek 3 stycznia 2017 r. zakończył się szkolny konkurs tabliczki mnożenia i podzielenia uczniów klas IV-VI w ramach zimowych zmagań matematycznych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. Wyłoniono mistrza szkoły i mistrzów poszczególnych klas.

Oto wyniki:

Szkolny mistrz tabliczki mnożenia” - Paweł Strzedziński uczeń klasy V.

Szkolny wicemistrz tabliczki mnożenia” – Mateusz Lenard uczeń klasy V. 

Mistrz klasy IV” - Julita Warmbier 

Mistrz klasy V” - Mateusz Lenard i Paweł Strzedziński

Mistrz klasy VI” - Gabriela Bąk

 Gratulacje. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 7 stycznia 2017r.
Informacja

  

Informujemy, że w dniach 

od 27.12.2016r. do 30.12.2016r. 

sekretariat szkoły będzie nieczynny.


Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 23 grudnia 2016r.
Idą Święta...
22 grudnia tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu. W atmosferę świąt wprowadziła nas grupa uczniów, którzy wystąpili w montażu słowno-muzycznym, ubarwionym kolędnikami.
Dziękujemy za przybycie do naszej szkoły: ks. Proboszczowi, emerytowanym nauczycielom i rodzicom.
 

Pięknym i staropolskim zwyczajem, kiedy w noc wigilijną pierwsza gwiazdka dopiero co wstaje, a Stary Rok na Nowy zaś cyfrę zmienia, każdy każdemu śle najlepsze życzenia.
Przy tej wspaniałej sposobności i my życzymy na Boże Narodzenie i Nowy Rok

niesamowitej radości, miłości każdego dnia, spokoju ducha i wszystkiego co najlepsze!

 

Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie SP w Wiatrowcu.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 grudnia 2016r.
Mikołajkowy konkurs recytatorski

 Dnia 15.12.2016 roku w Ponikach odbył się mikołajkowy konkurs recytatorski. Był to konkurs gminny przeznaczony dla dzieci 5-6-letnich.

W konkursie udział wzięły cztery oddziały przedszkolne z naszej Gminy.

Naszą Szkołę godnie reprezentowało dwoje dzieci: Zuzanna Kowalczyk oraz Antoni Smyk. Pierwsze miejsce przypadło Zuzannie Kowalczyk za recytację wiersza Doroty Gellner

„ Mikołajki”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodał: Ewa Nawrot
kiedy: 20 grudnia 2016r.
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 
W listopadzie i grugniu odbyły się szkolne zawody Tenisa Stołowego.
 
W kategorii dziewcząt:
I miejsce zdobyła Karolina Bąk z klasy IV
II miejsce Milena Rogozińska z klasy V
III miejsce Dominika Rawińska z klasy VI

W kategorii chłopców:
I miejsce zdobył Mateusz Bąk z klasy V
II miejsce Nataniel Zyśk z klasy VI
III miejsce Mateusz Teklak z klasy IV
 
Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Dodał: Antoni Dębkowski
kiedy: 18 grudnia 2016r.
IV przegląd spektakli profilaktycznych
14 grudnia w MGOK w Sępopolu odbył się IV przedląd spektakli profilaktycznych. Widowiska teatralne zaprezentowały wszystkie szkoły naszej gminy. Nasi uczniowie wystąpili w przedstawieniu pt: "Czy było warto", które przygotowały panie A.Segieda i D.Majcher.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 grudnia 2016r.
Szkolny konkurs wiedzy o prawach człowieka.

 

12 grudnia odbył się szkolny konkurs wiedzy o prawach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

 
Rywalizacja międzyklasowa zakończyła się następująco:
Im - kl.III i V
IIm - kl. VI
IIIm - kl. II
IVm - kl.IV
Gratulujemy!
Konkurs przygotowała p.Olga Bilitiuk.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 12 grudnia 2016r.
Wycieczka do Kętrzyna

 Uczniowie naszej szkoły 8 grudnia 2016 roku wzięli udział w wycieczce do Kętrzyna. Zwiedzili Konsulat Świętego Mikołaja, gdzie od wielu lat „Firma Doroszko” produkuje bombki znane na całym świecie. Uczniowie poznali proces powstawania ozdób choinkowych oraz wzięli udział w warsztatach dekorowania bombek. Kolejnym punktem wycieczki była lekcja muzealna w zamku krzyżackim – Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Uczniowie poznali historię zamku i zwyczaje mazurskie.

 

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 12 grudnia 2016r.
Bajkowe Mikołajki

 6 grudnia tradycyjnie odwiedził nas Mikołaj. W tym roku przywitały Go "postacie bajkowe". Był kot w butach, księżniczka Elza, myszka Miki i inni.

To był wesoły i kolorowy dzień.
Samorząd Uczniowski
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 6 grudnia 2016r.
Soki i musy – witaminy w smart formie

 Dzieci z klas I-III wzięły udział w programie edukacyjnym „Soki i musy – witaminy w smart formie”, którego celem jest wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych. Uczniowie poznali korzyści wynikające ze spożywania owoców i warzyw oraz powstających z nich soków i musów.

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 3 grudnia 2016r.
Dzień Misia - 25 listopada

Miś - czy ten pluszowy, czy postać z bajki, czy też bohater wielu opowiadań - to towarzysz zabaw niemal każdego dziecka. Dziś miał swój dzień także w naszej szkole.

 

 

Dziś także wyróżnienia w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom" otrzymali:

 • Zuzanna Kowalczyk - kl.0

 • Grzegorz Daliga - kl.II

 • Maciej Młyński - kl. II

 • Patryk Lewkowicz - kl.III

 • Julita Warmbier - kl. IV

 • Dominik Warmbier - kl. IV

 

Rozstrzygnięty został także jesienny, rodzinny konkurs plastyczny pt: "Jesień kolorowa hojnie skarby swoje nam rozdaje".

I miejsce - rodzina Teklaków

II miejsce - rodzina Gudzów

wyróżnienia - rodzina Łuszczyków i Steciów.

Gratylujemy!

Kankurs przygotowała D. Łuszczyk, a nagrody ufundował Samorząd Uczniowski.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 listopada 2016r.
Andrzejki
24 listopada uczniowie bawili sie z okazji zbliżających się Andrzejek. Tradycyjnie wszyscy (z przymrużeniem oka) wróżyli sobie co przyniesie przyszłość...
Było wesoło i kolorowo.
Wróżby i zabawy przygotowali uczniowie kl. III-VI. Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 listopada 2016r.
Patriotyzm w pieśni zaklęty
14 listopada w SP w Ponikach odbył się III Gminny Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Naszą szkołę śpiewająco reprezentowały:
- Marysia Łuszczyk w piosence "Deszcz jesienny"
- Milena Rogozińska i Gabriela Bąk w piosence "Gdzie są kwiaty z tamtych lat".
Gratulujemy.
Uczennice przygotowała D.Łuszczyk
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 14 listopada 2016r.
Moja biało - czerwona oczami dziecka

 10 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Moja biało - czerwona oczami dziecka". Patryk Lewkowicz - ucz. kl. III i Julita Warmbier z kl. IV zdobyli wyróżnienia.

Gratulujemy

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 13 listopada 2016r.
Święto Niepodległości
9 listopada byliśmy świadkami "pięknej" lekcji historii, którą zaprezentowali nasi uczniowie pod kierunkiem p. F.Maszoty i pań D.Łuszczyk i A. Strzedzińskiej.
Obchody listopadowej uroczystości poprzedziliśmy udziałem w konkursie plastycznym organizowanym przez Radio Olsztyn SA pt.: "Moja biało-czerwona - oczami uczniów."
 
 
Konkursowe prace wykonali:
- Marysia Łuszczyk kl.III
- Patryk Lewkowicz kl.III
- Karolina Bąk kl.IV
- Julita Warmbier kl.IV
- Konrad Chrom kl.IV (czekamy na wyniki!)
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 listopada 2016r.
Znamy zasady bezpieczeństwa

 3 listopada, przedstawiciele Studia Artystycznego z Suwałk wystąpili w przedstawieniu "Drogowy zawrót głowy". Artyści w zabawny sposób przypomnieli ucz. kl. 0-III zasady bezpieczeństwa na drodze.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 5 listopada 2016r.
Spotkanie z poetą
3 listopada po raz kolejny naszym gościem był p.Tomasz Matuszewski, poeta naszego regionu.
W grupie młodszych uczniów p.Tomasz dołączył do grona uczestników szkolnej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". 
Uczniowie kl. IV-VI wzięli udział w bardzo ciekawej "lekcji" prowadzonej przez naszego gościa. Pan Tomasz ubarwił ją swoimi wierszami z nowego tomiku pt.: "Kolorowe opowiadania wierszem pisane". 
Dziękujemy p. T. Matuszewskiemu za obecność. Spotkanie zorganizował SU i p. D.Łuszczyk
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 3 listopada 2016r.
Powiatowy konkurs recytatorski

 

      27 października w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach odbył się już kolejny Konkurs Recytatorski Pamięci św. Jana Pawła II "Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia".

 

Naszą szkołę wzorowo reprezentowały:
- Marysia Łuszczyk (kl. III) - I miejsce w kategorii kl. I-III
-Julita Wambier (kl. IV)
- Milena Rogozińska (kl.V) - I miejsce w kategorii kl. IV-VI

Brawo!

Uczennice przygotowała D. Łuszczyk. Bardzo dziękujemy rodzicom za obecność i umożliwienie dzieciom udziału w konkursie.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 października 2016r.
Święty Jan Paweł II - XVI dzień papieski
 
17 października przypomnieliśmy sobie postać św. Jana Pawła II.
Dzień ten poprzedzony był tematycznymi katechezami, lekcjami i konkursem wiedzy o papieżu Polaku.
 
Spośród uczniów klas IV-VI wyróżniły się:
Dominika Rawińska (kl.VI) - I miejsce
Julita Warmbier (kl.IV) - II miejsce
Gabriela Bąk (kl.VI) - III miejsce
Dziękujemy ks. proboszczowi za przybycie i ufundowanie nagród w konkursie.
Program przygotowała D.Łuszczyk.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 października 2016r.
Dzień Edukacji Narodowej

 14 października nasi uczniowie najpiękniej jak umieli - słowem i śpiewem wyrazili swoje "dziękuję" mauczycielom, pracownikom i wszystkim, którzy wspierają naszą szkołę.

 
               Serdecznie dziękujemy za obecność
                   nauczycielom emerytowanym 
                       i zaproszonym gościom.
 
Nagrodę burmistrza Sępopola otrzymały panie: B.Gawryś i R. Pejłachowska.
Nagrodę dyrektora szkoły panie: A.Segieda, D.Łuszczyk, J. Motyka, B.Dobrzyńska oraz panowie: A.Dębkowski i E. Kucharski.
Gratulujemy!
Program przygotowała D. Łuszczyk przy współpracy A. Strzedzińskiej.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 października 2016r.
Wycieczka do lasu

13 października uczniowie klas I – III byli na jesiennej wycieczce w lesie. Spacer ścieżką edukacyjną i opowieści pana leśniczego wzbogaciły i utrwaliły wiedzę uczniów na temat leśnych zwierząt i roślin. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Bardzo dziękujemy pracownikom Leśnictwa „Sokołów” za ciekawe spotkanie. 

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 15 października 2016r.
Mistrz mistrzów tabliczki mnożenia klas IV-VI - Październik 2016

W piątek 7 października 2016 r. zakończył się szkolny konkurs tabliczki mnożenia i podzielenia uczniów klas IV-VI w ramach jesiennych zmagań matematycznych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. Wyłoniono mistrza szkoły i mistrzów poszczególnych klas.

Oto wyniki:

Szkolny mistrz tabliczki mnożenia” - Mateusz Bąk uczeń klasy V.

Mistrz klasy IV” - Julita Warmbier

Mistrz klasy V” - Mateusz Bąk

Mistrz klasy VI” - Gabriela Bąk

 

Gratulacje. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki. 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 11 października 2016r.
Ślubuję!
 
7 października ważny dzień przeżywała kl.I . Wychowawczyni - p.D.Narkun przygotowała program artystyczny, po którym nastąpiło uroczyste ślubowanie. Ewa Jusiak, Daria Honcarewicz, Ola Stec, Dorian Frączek, Paweł Teklak i Wiktor Cybul stali się "prawdziwymi" uczniami naszej szkoły.
Dzieciom i ich rodzicom życzymy powodzenia, radości i sukcesów na ten i kolejne lata. 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 października 2016r.
Dzień chłopaków
 
30 września nasi chłopcy obchodzili swój dzień. Serdeczne życzenia, upominki i dyskotekę - dziewczyny przygotowały dla swoich kolegów.
SU
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 października 2016r.
Bierzcie udział w zawodach matematycznych

 Szkoły z powiatu bartoszyckiego uzyskiwały w ostatnich latach wysokie lokaty w Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych. Prawdziwą perełką wśród nich jest szkoła w Wiatrowcu. Koordynator zawodów, dr Zbigniew Paprzycki zachęca do wzięcia w nich udziału także w tym roku szkolnym.

W tym roku szkolnym czeka nas piętnasta edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które przez lata przerodziły się w największą imprezę tego typu w naszym województwie. 

Do ostatnich zawodów przystąpiło ponad 500 uczniów z ponad 150 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Skłoniło to organizatorów do przeprowadzenia pewnych analiz i zmian. Mianowicie do grona uczniów-laureatów zostały dołączone szkoły i to zarówno w odniesieniu do aktualnie rozegranych zawodów jak i w perspektywie trzech ostatnich lat.


W Bartoszycach bardzo dobrze wypadło Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Józefa Bema zajmując piąte miejsce w przekroju trzech ostatnich lat zawodów. Dobre szesnaste miejsce w ostatnich zawodach zajęło Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.


Natomiast perełką okazała się Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, gmina Sępopol, zajmując w ostatnich zawodach trzecie miejsce. 


Jeśli do tego dorzucimy, że w zawodach startowało kilkadziesiąt szkół na każdym poziomie nauczania z całego województwa, to tak wysokie miejsca są prawdziwym wyróżnieniem.


Cieszy też fakt, że liderami nie muszą być szkoły z wielkich miast, a młodzież może mieć przekonanie, że dobra szkoła, to szkoła tam gdzie mieszka. A jeśli lubią matematykę to dobre studia w przyszłości, to studia w swoim regionie.


Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie chętnie przyjmie każdego maturzystę, który lubi matematykę.


Koordynator WM Zawodów Matematycznych

dr Zbigniew PaprzyckiPrzeczytaj cały tekst: Bierzcie udział w zawodach matematycznych - Bartoszyce 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 września 2016r.
Nowy SU
     
22.09 uczniowie klas III-VI wybrali nowy Samorząd Uczniowski:
Przewodnicząca - Milena Rogozińska kl.V
Zastępca - Paweł Strzedziński kl.V
Sekcja organizacyjna:
- Karolina Bąk kl. IV
- Mateusz Lenard kl. V
- Bartosz Stec kl. VI
- Nataniel Zyśk - kl. VI
 
Opiekunem SU w tym roku szkolnym będzie p. Dorota Łuszczyk.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 września 2016r.
Dni wolne 2016/2017

 Dni wolne w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu w roku szkolnym 2016/2017

 

 • 31 października 2016r.
 • 2,4,5 maja 2017r.
 • 16 czerwca 2017r. 
Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 12 września 2016r.
Rok szkolny 2016/2017
1 września o godz. 8.00 uczestniczyliśmy we Mszy ‌Świętej, a po niej odbył się uroczysty apel. Nowy rok szkolny rozpoczęła pełniąca obowiązki dyrektora p. B. Gawryś.
 
Uczniom, rodzicom i wszystkim przyjaciołom naszej szkoły życzymy owocnego, pełnego sukcesów roku.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 września 2016r.
Koniec roku szkolnego 2015/2016
Kolejny rok szkolny za nami. Był to rok wielu sukcesów naszych uczniów - Gratulujemy! Także  rok miłej i owocnej współpracy z wieloma rodzicami - za co dziękujemy i prosimy o więcej!
Pożegnaliśmy uczniów kl. VI - Nasi absolwenci to:
 
Natalia Bylińska
Ula Jusiak
Emilka Honcarewicz
Jakub Kusio
Piotr Strzedziński
Cyprian Frączek
Jakub Szopa
- życzymy sukcesów w nowych szkołach!
 
 
 
Uczniom, rodzicom, sponsorom i wszystkim którzy współpracowali z naszą szkołą życzymy miłego, udanego, wakacyjnego wypoczynku.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 lipca 2016r.
Najlepsi z najlepszych

 22.06.2016 r. już po raz kolejny odbyła się gala zorganizowana dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Wyróżnieni z naszej szkoły to: N.Bylińska ze średnią 6.0! J.Kusio, J.Szopa, U.Jusiak, P.Strzedziński i C.Frączek. 

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli - N.Bylińska i J.Kusio, którzy uzyskali bardzo wysokie średnie z ocen, ale także przez cały rok osiągali sukcesy na szczeblu nie tylko szkolnym, czy gminnym, ale wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.
Gratulujemy!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 3 lipca 2016r.
Wycieczka do Fromborka

 17.06 wybraliśmy się na wycieczkę do Fromborka. Mimo niesprzyjającej deszczowej pogody, humory dopisywały. Zwiedzaliśmy muzeum, oglądaliśmy z wieży panoramę Fromborka. Przypomnieliśmy sobie postać bardzo zdolnego Polaka - Mikołaja Kopernika, oglądaliśmy "kawałek nieba" w planetarium. W drodze powrotnej odwiedziliśmy ZOO w Braniewie i zwiedzaliśmy Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 czerwca 2016r.
Dyskoteka

 Z okazji końca roku szkolnego SU przygotował, a przewodniczący Jakub Kusio poprowadził dyskotekę szkolną. Były konkursy i wspólne zabawy - zobaczcie sami w galerii :)

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 czerwca 2016r.
Sukcesy matematyczne

 XIV Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne

Zawody odbyły się w Olsztynie 19 maja 2016 roku. Brało w nich udział 238 uczniów ze szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Bylińska, Urszula Jusiak i Jakub Kusio. W grupie laureatów znaleźli się Natalia i Jakub.
Zwycięzcy odebrali nagrody w czasie uroczystej gali laureatów 14 czerwca 2016 roku na UWM w Olsztynie. Gratulacje.
 
Konkurs "Kangur Matematyczny 2016"
Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu Kangur Matematyczny. W tym roku reprezentowało nas 13 uczniów w 3 kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin. Wyróżnienie w kategorii Beniamin zdobyła Natalia Bylińska. Najlepsi w szkole to: Natalia Bylińska, Paweł Strzedziński, Patryk Lewkowicz. Gratulujemy.
Dodał: Anna Segieda
kiedy: 20 czerwca 2016r.
Dzień dziecka 2016
 1 czerwca młodsze i starsze dzieci naszej szkoły bawiły sie wesoło. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przygotował i poprowadził konkurs wiedzy, następnie odbyły sie rozgrywki sportowe. Później była kiełbaska z grila, a na deser lody.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 czerwca 2016r.
Konkursy matematyczne

Gminny Konkurs Matematyczny „Śladami Pitagorasa”-2016r odbył się 10 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie. Nasi uczniowie:

Natalia Bylińska, Jakub Kusio i Jakub Szopa

uzyskali maksymalną liczbę punktów i zajęli indywidualnie trzy pierwsze miejsca.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Gratulacje.

 


 

W Powiatowym Konkursie Matematycznym Mistrz Matematyki”-2016, którego organizatorem była Powiatowa Pracownia Metodyczna w Bartoszycach. 

I miejsce zajęła Natalia Bylińska

II miejsce zajął Jakub Kusio

Konkurs odbył się 18 maja 2016r w SP nr 7 w Bartoszycach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Gratulacje.

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 3 czerwca 2016r.
Festyn rodzinny 2016
  
21 maja w piękną wiosenną sobotę bawiliśmy sie na festynie rodzinnym.
Każdy uczestnik, bez względu na wiek mógł "znaleźć coś dla siebie". Wśród atrakcji odbyły się: występy artystyczne uczniów, konkursy z nagrodami, rozgrywki i zabawy sportowe. 
 
Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom:
 • ks. R. Zanieckiemu
 • p. E. Pilipiuk
 • p. T. Matuszewskiemu
 • p. J. Bieniewiczowi
 • przedstawicielom Straży Granicznej z Sępopola
 • grupie OLSMED z Bartoszyc
BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy zaangażowali się w różny sposób, aby to nasze wspólne przedsięwzięcie się udało. Szczególnie dziękujemy: Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Sępopol), państwu Alicji i Grzegorzowi Kruk, p.Jackowi Bieniewiczowi, Radzie Miejskiej Sępopola za użyczenie sprzętu nagłośnieniowego, rodzicom, którzy piekli ciasta, a także angażowali się w stoiskach.
Dziękujemy, polecamy się na przyszłość, zapraszamy do naszej szkoły! :)
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 25 maja 2016r.
Powiatowy Konkurs Literacki

        Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Złote pióro” został zorganizowany przez Pracownię Metodyczną z Języka Polskiego w Bartoszycach. Tytuł pracy literackiej – „Tolerancja”.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z kl. IV – VI. Łącznie wysłano 7 prac.

Eliminacje szkolne:

I miejsce – Milena Rogozińska kl. IV

II miejsce – Jakub Kusio kl. VI

III miejsce – Mateusz Bąk kl. IV

W eliminacjach powiatowych nasz uczeń Jakub Kusio zajął III miejsce.

Opiekun: Renata Pejłachowska

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 22 maja 2016r.
Wieczornica poświęcona Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu.

13 maja 2016 r. w naszej szkole odbyła się wieczornica poświęcona poecie, który związany był z naszym regionem. K. I. Gałczyński przez wiele lat mieszkał w Praniu, gdzie jest utworzone muzeum poświęcone jego twórczości.

Na naszej wieczornicy przepełnionej pięknymi lirykami nie zabrakło humorystycznych scenek pt. „Teatrzyk Zielona Gęś”. Uczniowie recytowali „Rozmowę liryczną”, „Kronikę olsztyńską” i „Strasną zabę” – wiersz dla sepleniących.

Przy refleksyjnej poezji śpiewanej zaproszeni goście mogli zapomnieć o troskach dnia codziennego i przenieść się w świat marzeń i poezji.

Spotkanie odbyło się przy świecach, kawie i słodkim poczęstunku.

Organizatorzy R. Pejłachowska D. Łuszczyk

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 22 maja 2016r.
Gminny Konkurs Pięknego Czytania ze Zrozumieniem

Konkurs zorganizowany został 19 maja 2016 w naszej szkole. Wzięli w nim udział uczniowie klas III z trzech szkół w gminie. Łącznie – 6 osób.

Tytuł gminnego Mistrza Pięknego Czytania ze Zrozumieniem i I miejsce otrzymał:

Malinowski Karol SP Dzietrzychowo

II miejsce Julia Jurkiewicz SP Sępopol

III miejsce Maksymilian Zagajewski SP Sępopol

Wyróżnienie Julita Warmbier SP Wiatrowiec

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i słodycze. Laureaci – nagrody książkowe.

 

Organizatorzy: D. Majcher, D. Narkun, R. Pejłachowska

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 22 maja 2016r.
Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 

Konkurs pt. „Ortograficzna Corrida”został zorganizowany 19 maja 2016 przez Pracownię Metodyczną z Języka Polskiego w Bartoszycach.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z kl. IV – VI.

Eliminacje szkolne:

I miejsce – Natalia Bylińska

II miejsce – Jakub Kusio

III miejsce – Gabriela Bąk

 

W eliminacjach powiatowych naszą szkołę reprezentowali: Natalia Bylińska i Jakub Kusio.

W eliminacjach powiatowych nasza uczennica

Natalia Bylińska zajęła II miejsce.

 

Opiekun: Renata Pejłachowska

 

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 22 maja 2016r.
Wycieczka do Sępopola

    

 12 maja dzieci z klas 0-III pojechały na wycieczkę do Sępopola. Odwiedziły pocztę, policję, urząd miasta i bibliotekę, by poznać tajniki pracy tych instytucji. Zwiedziły kościół p.w. św. Michała Archanioła, wysłuchały koncertu organowego i podziwiały panoramę miasta z kościelnej wieży widokowej. Zostali obdarowani balonami, odblaskami i kartami pocztowymi . Wyjazd dostarczył dzieciom wiele wrażeń, trochę strachu (wejście na wieżę) i dużo radości. Pracownikom odwiedzanych instytucji bardzo dziękujemy za miłe spotkania.

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 16 maja 2016r.
Informacja o warsztatach

 23.05.2016 r. (poniedziałek) odbędą sie w szkole warsztaty profilaktyczne:

1. dla uczniów klas IV-VI o godz. 13.30 ( 2x45 min.)

2. dla rodziców o godz. 15.30 (1x45 min.)

W tym samym dniu odbęda się zebrania z rodzicami:

- dla klas I-III o godz. 14.45

- dla klas IV-VI o godz. 16.15

Dodał: Karolina Wójcik
kiedy: 11 maja 2016r.
Gminny Konkurs „Bądź świadom – żyj bezpiecznie”

    

 Uczniowie klasy drugiej 28 kwietnia 2016 roku wzięli udział w IV Gminnym Konkursie „Bądź świadom – żyj bezpiecznie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Ponikach.

Uczestnicy konkursu odpowiadali na zadawane przez jury pytania dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki. Wykazali się wiedzą dotyczącą przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w szkole, w domu i na drodze, znajomością numerów telefonów alarmowych oraz zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku.

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Karol Byliński, Marysia Łuszczyk i Julia Motyka. Uczniowie zdobyli I miejsce. Gratulujemy!!!

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 4 maja 2016r.
Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego

  

 26 kwietnia 2016 roku odbyły sie gminne eliminacje konkursu recytatorskiego "Spotkania z poezją dziecięcą". Na tym szczeblu nasi uczniowie również zdobyli sukcesy:

w kategorii klas I-III II miejsce zdobyła Marysia Łuszczyk;

w kategorii klas IV-VI I miejsce Jakub Kusio kl. VI i  II miejsce Milena Rogozińska kl.IV.

Jakub będzie reprezentował naszą szkołę w etapie powiatowym. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 27 kwietnia 2016r.
Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego
    
Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego pt. „Spotkania z poezją dziecięcą”.
 
Data: 22.04.16 r.
 
W kategorii kl. I – III zwyciężyli:
 
I miejsce Liwia Frączek kl. II
 
II miejsce Maria Łuszczyk kl. II
 
III miejsce Julia Motyka kl. II
 
Wyróżnienia: Karolina Bąk, Dominik Warmbier, Karol Byliński, Aleksandra Stec, Nikola Prokop, Mateusz Teklak, Julia Warmbier
 
 
 
W kategorii klas IV – VI:
 
I miejsce Milenka Rogozińska kl. IV
 
I miejsce Jakub Kusio kl. VI
 
II miejsce Natalia Bylińska kl. VI
 
III miejsce Ula Jusik kl. VI
 
III miejsce Cyprian Frączek kl. VI
 
Wyróżnienie Gabriela Bąk kl. V
 
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali – nagrody pocieszenia.
     Renata Pejłachowska
Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 25 kwietnia 2016r.
Dzień Ziemi

    
Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie z naszej szkoły podjęli wiele wspaniałych działań:
- zredagowali przepiękne listy do Ziemi,
- zaprezentowali ekologiczną piosenkę (0-III)
- wykonali prace plastyczne
- sprzątali teren szkoły i najbliższe okolice
- przystąpili do ciekawego konkursu pt. "Zabawka z odpadka"
Najlepsze prace:
I miejsce Urszula Jusiak (lalka)
II - Cyprian Frączek (samochód, który jeździ)
II - Wiktor Cybul (komputer, czołg)
III - Katarzyna Kamińska (kotek, lalka, pociąg)
III - Maciej Nawrot (pajac z nakrętek)
Wszystkie prace zostały nagrodzone - torby ekologiczne i owoce.
W tym dniu ubraliśmy się na zielono.
SU - Renata Pejłachowska, Dorota Narkun, Ewa Nawrot

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 25 kwietnia 2016r.
Spotkanie z rodzicami

 Drodzy Rodzice!

W dniach 18-27.04.2016r. pracownicy Kuratorium Oświaty
w Olsztynie przeprowadzą w naszej szkole ewaluację.

W związku z powyższym chciałabym zaprosić Państwa do udziału
w spotkaniu z ewaluatorami, które będzie dotyczyło pracy szkoły.
Spotkanie odbędzie się 25.04.2016r. (poniedziałek)
w godz. 15.30- 17.00.

Bardzo proszę o liczne przybycie.

 

                                                                Zofia Gawryś

 

 

 

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 14 kwietnia 2016r.
Konkurs
     
8 kwietnia 2016r.  MDK Bartoszyce już po raz 7 zorganizował Wojewódzki Konkurs Wokalny "Komu Piosenkę". Naszą szkołę reprezentowała Maria Łuszczyk (kl.II), która otrzymała wyróżnienie. W tej kategorii śpiewało ponad 40 uczestników. Gratulujemy!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 kwietnia 2016r.
Dzień Zdrowia.
     
7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W naszej szkole przeprowadzono tematyczne pogadanki. Starsi uczniowie układali przepisy na zdrowe danie, piramidę żywienia, a młodsi wykonali "talerzyk zdrowia". SU częstował wszystkich zdrowymi i pysznymi jabłkami.
Życzymy zdrowia!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 kwietnia 2016r.
PANGEA - Międzynarodowy konkurs matematyczny, 2015-2016

3 marca 2016 roku grupa 7 uczniów naszej szkoły z klasy IV - VI wzięła udział w konkursie matematycznym Pangea. 

 W I etapie wzięło udział 120635 uczestników z całej Polski. 150 najlepszych osób w każdej kategorii uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym.

Konkurs Matematyczny Pangea jest organizowany przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula, do roku 2013 funkcjonował jako MMC (Meridian Matematic Competition). Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech). W ostatniej edycji w Polsce wzięło udział ponad sto tysięcy uczniów z niemal 3500 szkół. Konkurs jest dla uczestników całkowicie bezpłatny, adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i liceów. Organizowany jest w dwóch etapach: etap szkolny koordynowany jest w szkołach przez nauczycieli przedmiotu, na etap finałowy najlepszych uczniów zapraszamy do Warszawy i Wrocławia. Nagrody przewidziane są zarówno dla uczestników, jak i dla ich nauczycieli.

Celem konkursu jest rozwijanie matematycznych pasji, odkrywanie talentów, upowszechnianie nawyku matematycznego myślenia. To sposób na poszerzanie horyzontów i rozbudzanie motywacji. Jesteśmy przekonani, że udział w nim pozwoli uczniom czerpać radość z odkrywania tajników matematyki.

 

Wyniki podane są w procentach. Rezultat równy lub wyższy od punktacji w tabeli oznacza, że uczestnik zakwalifikował się do finału

SP 4 85,42
SP 5 72,92
SP 6 81,25

 

Wyniki naszych uczniów:

Jakub Szopa – 38,75

Jakub Kusio - 51,67

Urszula Jusiak – 47,92

Natalia Bylińska – 72,92 najlepszy wynik w szkole

Nataniel Zyśk - - 12,50

Paweł Strzedziński – 29,17

Mateusz Lenard – 16,67

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia na matematycznych ścieżkach.

Anna Segieda

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 9 kwietnia 2016r.
Spotkanie z poetą.
1 kwietnia do naszej szkoły zaprosiliśmy debiutującego poetę z Bartoszyc - p.Tomasza Matuszewskiego. Na spotkaniu poznaliśmy jeszcze inne talenty naszego gościa - grę na keyboardzie, piękny śpiew, własne kompozycje i biegłą znajomość j. angielskiego.
Poezja urzekła nas lekkością i dowcipem.
Panu Tomaszowi życzymy natchnienia i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
 
      
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 1 kwietnia 2016r.
Konkurs recytatorski
    
31 marca w oddziale "0" odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pt."Witaj wiosno". Organizatorem konkursu była p.Renata Pejłachowska (w ramach zajęć biblioteki szkolnej) i p. Ewa Nawrot. Występom dzieci przysłuchiwali się także rodzice.
I miejsce zdobyła Daria Honcarewicz,
II miejsce Paweł Teklak,
III miejsce Antoni Smyk,
wyróżnienia: Ewa Jusiak i Patryk Lenard.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 31 marca 2016r.
Znaleziono klucze

Na terenie szkoły znaleziono klucze, właściciela proszę o zgłoszenie się do sekretariatu.

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 31 marca 2016r.
Życzenia Wielkanocne

Jaj przepięknie malowanych,

Świąt słonecznie roześmianych,

W poniedziałek dużo wody,

Zdrowia, szczęścia oraz zgody

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzą

Rada Pedagogiczna,

Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej

w Wiatrowcu.

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 25 marca 2016r.
Wielkanoc tuż, tuż...
    
23.03.2016r. uczniowie klasy II pod kierunkiem p.D.Łuszczyk wystąpili w przestawieniu przybliżając wszystkim tradycje wielkanocne. Rozstrzygnięty został rodzinny konkurs plastyczny na najciekawszą i oryginalną pisankę wielkanocną. W konkursie wzięło udział 14 rodzin, spośród których wyróżniono: 
I miejsce - rodzina Lewkowicz
II miejsce - rodzina Smyk
III miejsce - rodzina Gudz
wyróżnienia - rodziny Honcarewicz i Teklak.
 
Gratulujemy!!!
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 marca 2016r.
Spotkanie ze studentką plastyki Instytutu Sztuk Pięknych

     

11.03.2016 r. odbyło się spotkanie ze studentką plastyki Instytutu Sztuk Pięknych p. Urszulą Warmbier. Dzieci z kl. 0 oraz uczniowie z kl. I mogli poznać proste techniki rysowania oraz malowania. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy p. Uli za poświęcony czas i zaangażowanie.  

Dodał: Ewa Nawrot
kiedy: 23 marca 2016r.
Akcja czytelnicza „Czytamy najmłodszym”

     

W dniach od 22.02 do 2.03 odbyła się szkolna akcja czytelnicza pt.: „Czytamy najmłodszym”. Uczniowie z kl. I czytali dzieciom z kl. „0” wybrane przez siebie opowiadania. W ramach akcji zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne oraz zabawy muzyczno – ruchowe.  

Dodał: Ewa Nawrot
kiedy: 23 marca 2016r.
Pierwszy dzień wiosny
    
21 marca uczniowie naszej szkoły wybrali się na wagary - pojechali do Olsztyna 
Obejrzeli film pt. "Zwierzogród" i bawili się w Warmiolandii.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 marca 2016r.
Konkurs wiedzy pożarniczej

   

18 marca 2016r. w Sępopolu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Nasi uczniowie Cyprian Frączek (I miejsce) i Natalia Bylińska (II miejsce) zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Gratulujemy!!! Uczniów przygotowywał p. Antoni Dębkowski.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 marca 2016r.
Nasze sukcesy

 Uczniowie klasy VI wzięli udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Miło nam poinformować o wynikach:

 

Natalia Bylińska uzyskała:

tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki 

tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody

tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii

 

Jakub Kusio uzyskał:

tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

 

Gratulujemy !!!!!!!!!!!!

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 16 marca 2016r.
Dzień Kobiet

 8 marca SU przygotował niespodziankę z okazji Dnia Kobiet. Duża część chłopców przebrała się za dziewczyny... oj było na co popatrzeć: buty na obcasach, makijaże i spódniczki mini. Odbyła się również inscenizacja przygotowana przez chłopców z kl. VI i  nowoczesny taniec w wykonaniu małych mężczyzn. Nie zabrakło kwiatków, życzeń i słodyczy.

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 16 marca 2016r.
REKRUTACJA DO ZWP I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W zakładce "Informacje dla rodziców" zamieściliśmy informacje dotyczące rekrutacji dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Skowronek" i oddziału przedszkolnego. 

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 16 marca 2016r.
Gminny konkurs czytania ze zrozumieniem pt. „Wiem, czytam, rozumiem”.

Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie 2 marca 2016 r. Wzięli w nim udział uczniowie z czterech szkół w gminie, łącznie 12 osób.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. VI:

Natalia Bylińska, Jakub Kusio, Jakub Szopa

 

Natalia Bylińska zajęła II miejsce.

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 4 marca 2016r.
Literacki konkurs walentynkowy

  

W literackim konkursie walentynkowym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę w Bartoszycach  wzięło udział 11 uczniów. Na etapie szkolnym:

 

I miejsce Cyprian Frączek

II miejsce Urszula Jusiak

III miejsce Natalia Bylińska

 

Do drugiego etapu przekazano 7 prac i wszystkie zostały wyróżnione:

Natalia Bylińska

Cyprian Frączek

Urszula Jusiak

Jakub Kusio

Piotr Strzedziński

Emilia Honcarewicz

Kacper Pawłowski

 

Uczniowie uczestniczyli w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu oraz w spotkaniu poetyckim z debiutującym poetę z Bartoszyc panem Tomaszem Matuszewskim – 29 marca 2016 r.

 

Renata Pejłachowska

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 4 marca 2016r.
Wyjazd na basen

     

 19 lutego br. uczniowie klas 0-VI wybrali się na basen do nowootwartych Term Warmińskich. 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 lutego 2016r.
Bal karnawałowy 2016
     
22 stycznia odbył się bal karnawałowy pt. "Na książęcym dworze". Było wesoło, kolorowo, a na zakończenie odwiedził nas nawet Mikołaj.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 stycznia 2016r.
Dzień Babci i Dziadka 2016
    
       Mimo trudnych warunków atmosferycznych babcie i dziadkowie licznie zaszczycili nas swoją obecnością także i w tym roku. Dzieci z klas 0-3 oraz przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny pod kierunkiem pań: Ewy Nawrot, Doroty Narkun i Doroty Majcher.
       Po występie był słodki poczęstunek i wspólne zabawy z wnukami. Dziękujemy kochanym Seniorom za przybycie, życzymy zdrowia, pogody ducha i radości na każdy dzień.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 stycznia 2016r.
Przegląd Jasełek 2016
  
17 stycznia wzięliśmy udział w XII Przeglądzie Jasełek Bożonarodzeniowych organizowanych przez Dom Kultury pod patronatem Burmistrza Sępopola. Uczniowie klas 4-6 pod kierunkiem Doroty Łuszczyk wystąpili w przedstawieniu pt. "W Betlejemską noc". 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 stycznia 2016r.
list Rzecznika Praw Dziecka

Zachęcamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka, kierowanym do dzieci i młodzieży w związku ze zbliżającymi się feriami. 

Link do listu:

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-do-dzieci-i-mlodziezy-w-zwiazku-ze-zblizajacymi-sie-feriami-zimowymi

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 20 stycznia 2016r.
Informacja

 Informujemy, że w dniach 24.12.2015r. 
oraz od 30.12.2015r. do 06.01.2016r. 
sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 23 grudnia 2015r.
Życzenia 2015

  Mieszkańcom Wiatrowca i okolic, uczniom i ich rodzicom, absolwentom, emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły składamy serdeczne życzenia świąteczne.

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 

wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 

wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa

Rada Pedagogicznam Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 23 grudnia 2015r.
Święta tuż, tuż...
    
        22 grudnia 2015 roku tradycyjnie w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną uczniowie zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe pt. "W Betlejemską noc". Po przedstawieniu odbyły się spotkania klasowe - słodki poczęstunek, śpiewanie kolęd i świąteczne życzenia.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 grudnia 2015r.
Świąteczny konkurs recytatorski

    

        21 grudnia 2015 roku SU zorganizował Bożonarodzeniowy konkurs recytatorski dla klas I-III. Dzieci bardzo chętnie i licznie wzięły w nim udział. Najlepiej zaprezentowali się: Marysia Łuszczyk, Julia Motyka, Julita Warmbier, LIwia Frączek i Ola Stec. Gratulujemy.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 grudnia 2015r.
Lekcja historii na żywo
    
      17 grudnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pokazowej lekcji historii. Grupa "Rekonstrukto" wystąpiła w programie " Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka". Uczniowie poznali niektóre rodzaje broni i narzedzia tortur - czarna strona naszej historii...
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 grudnia 2015r.
Mikołajkowy konkurs recytatorski
       
    Dnia 11.12.2015 roku w Ponikach odbył się mikołajkowy konkurs recytatorski. Był to konkurs gminny przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.
    W konkursie wzięły udział cztery oddziały przedszkolne z Wiatrowca, Dzietrzychowa, Sępopola i Ponik.
Naszą szkołę godnie reprezentowało troje dzieci: Zuzanna Kowalczyk, Daria Honcarewicz oraz Dorian Frączek. Pierwsze miejsce przypadło Zuzannie Kowalczyk za recytację wiersza Doroty Gellner "Bosa osa". Dziewczynka otrzymała książkę oraz dyplom. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy.
    Po zakończeniu konkursu dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 grudnia 2015r.
Mikołajki
Dzieci z naszej szkoły wszystkie są bardzo grzeczne   dostały od Św. Mikołaja słodkie upominki.
     
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 grudnia 2015r.
Konkurs - Mój las.
W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym.
Etap szkolny: 
 
 
 
klasy 0-III "Piętra lasu i ich mieszkańcy"
I miejsce Maria Łuszczyk kl. II
II miejsce Maciej Młyński kl.I
III miejsce Grzegorz Daliga kl.I
wyróżnienia: Maja Gudz kl.I i Julita Warmbier kl.III
 
Klasy IV -VI "Grzyby polskich lasów"
I miejsce Jakub Kusio kl.VI
II miejsce Ula Jusiak kl.VI
Gratulujemy!!!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 6 grudnia 2015r.
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe
W listopadzie odbyły się szkolne etapy konkursów przedmiotowych: z matematyki, przyrody, języka polskiego, języka angielskiego i historii. 
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

* Natalia Bylińska kl. VI z matematyki, przyrody, historii, języka polskiego

* Jakub Kusio kl. VI z matematyki.

Uczniów przygotowywali: p. A.Segieda, R.Pejłachowska i F.Maszota.
Gratulujemy!!!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 grudnia 2015r.
Uczniowie SP Wiatrowiec - przyjaciółmi Klubu "Angorki"

          Po zapoznaniu się z ogólnopolskim tygodnikiem "Angorka" uczniowie kl. VI pod kierunkiem p. R. Pejłachowskiej napisali i wysłali do gazety wierszyki, które zostały opublikowane właśnie w tej gazetce. Tym sposobem N. Bylińska, U. Jusiak, E. Honcarewicz, J. Kusio, C. Frączek i P. Strzedziński zostali PRZYJACIŁÓMI KLUBU ANGORKI.
Oto wierszyk C. Frączka:
"Angorka" nasza co tydzień
w kioskach leży już od rana.
Czyta ją mój brat,
bo ciekawi go już świat.
"Angorka" - dla każdego małego i dużego,
w niej znajdziesz informacje ważne,
śmieszne i poważne.

                                                                                                 Gratulujemy młodym poetom...

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 2 grudnia 2015r.
Andrzejki 2015
       
27.11.2015 tradycyjnie z okazji "Andrzejek" uczniowie bawili się przy muzyce i wróżbach. Spotkanie przygotował SU.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2015r.
Używkami organizmu nie trujemy–zdrowie promujemy

      

19. 11. 15 r. – Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia. Uczniowie kl. IV – VI wykonali plakaty o tematyce zdrowotnej i antynikotynowej. Plakaty zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.

24.11.15 r. – Uczniowie kl. 0- III zaprezentowali piosenki i wierszyki pod hasłem „Używkami organizmu nie trujemy–zdrowie promujemy”. Uczniowie kl. IV – VI układali fraszki pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” oraz rozwiązywali krzyżówki o tematyce profilaktycznej. Najmłodsi wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Na zakończenie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez panią pielęgniarkę – Dorotę Turyłło.

26.11.15 r. – Udział w III Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Uczniowie kl. II i III pod kierunkiem p. D. Majcher i p. D. Łuszczyk wystąpili w spektaklu „ZDANIEM OBUWIA” i zajęli III miejsce.

 p.I.Lubieniecka, p. R. Pejłachowska

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2015r.
Szkolny Konkurs Matematyczny
 
6 XI 2015 do szkolnego konkursu "Mistrz mistrzów tabliczki mnożenia klas IV-VI" przystąpiło 5 najlepszych uczniów poszczególnych klas wybranych w drodze konkursów klasowych. Wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do poziomu swojej klasy. 
 
I miejsce i tytuł "Szkolnego mistrza tabliczki mnożenia" zdobył Jakub Szopa z kl. VI
II miejsce - Natalia Bylińska kl.VI
III miejsce - Jakub Kusio kl. VI
IV miejsce - Paweł Strzedziński kl. IV
V miejsce - Cyprian Frączek kl. VI
Gratulacje. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 29 listopada 2015r.
Nasze sportowe osiągnięcia.
    
01.10.2015 "Piątki Piłkarskie- Gminny Turniej Piłki Nożnej" w ZSP W Sępopolu
Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Pawłowski, Mateusz Bąk, Paweł Strzedziński, Kamil Palejewski z kl. IV; Bartek Stec z kl. V; Cyprian Frączek, Piotr Strzedziński, Jakub Kusio, Jakub Szopa z kl. VI.
W wyniku gimnnej rywalizacji zdobyliśmy II miejsce.
 
15.10.2015 "Jesienne Biegi Przełajowe" w ZSP W Sępopolu
W wyniku gminnej rywalizacji nasi uczniowei zajęli: 
I miejsce - Szymon Warianko kl. IV
III miejsce - Milena Rogozińska kl. IV
 
16.11.2015 "Gminny Turniej Tenisa Stołowego" w ZSP Sępopol
W kategorii dziewcząt: 
II miejsce - Natalia Bylińska i Urszula Jusiak z kl. VI
w kategorii chłopców:
III miejsce - Jakub Szopa i Cyprian Frączek kl. VI
 
Uczniów przygotował p. Antoni Dębkowski.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 listopada 2015r.
Święto Niepodległości 2015

     

    20 listopada w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście Święto Niepodległości. Przesunięcie w czasie wynikło z problemów zdrowotnych młodych artystów. Bardzo wzruszjący program artystyczny ukazujący tragizm naszych przodków w czasie rozbiorów Polski przygotowali głównie uczniowie kl. VI pod kierunkiem pań: R.Pejłachowskiej i D. Łuszczyk.

    Dziękujemy za obecność przybyłym gościom.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 listopada 2015r.
Przegląd Piosenki i Peśni Patriotycznej

     

      16 listopada w SP w Ponikach odbył się II Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej - "Patriotyzm w pieśni zaklęty". Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich szkół w gminie Sępopol. Naszą szkołę godnie reprezentowały: Gabrysia Bąk (kl.V) i Marysia Łuszczyk (kl.II) w utworze "Rozkwitają pąki białych róż". 

      Poziom był wyrównany. Gratulujemy wszystkim występującym, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 listopada 2015r.
Wycieczka do lasu

      

2 listopada klasy I – III wzięły udział w wycieczce do lasu w Wiatrowcu. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem poznawali ścieżkę edukacyjną. Spacer zakończył się pozostawieniem przy paśniku przyniesionych przez dzieci pokarmów dla leśnych zwierząt. Wiele emocji dostarczył uczniom konkurs przyrodniczy, zabawy w terenie oraz ognisko i pieczenie kiełbasek.

Panu Karolowi Dalidze dziękujemy za przygotowanie wycieczki. 

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 10 listopada 2015r.
X Powiatowy Konkurs Recytatorski - Pamięci Świętego Jana Pawła II

 W X Powiatowym Konkursie Recytatorskim - Pamięci Świętego Jana Pawła II wyróżnienie otrzymali Natalia Bylińska i Jakub Szopa z kl. VI. Uczniów przygotowała p. Renata Pejłachowska.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 1 listopada 2015r.
Ślubowanie klasy 1 2015

 

 

 

 

     16.10 grupka pierwszoklasistów stała się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym, który zakończono uroczystym ślubowaniem uczniów i rodziców.

Wychowawczyni kl. I - p.Dorota Narkun

Uczniowie kl. I:

Maja Gudz, Ola Stec, Kasia Kamińska, Nikola Prokop, Rafał Pasiecznik, Maciek Młyński, Dominik Bolibok, Grześ Daliga, Oliwier Marcinkiewicz.

Gratulujemy bohaterom dnia i życzymy wielu sukcesów w nauce.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 16 października 2015r.
Dzień Edukacji Narodowej 2015

 Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy uroczyście, a zarazem na wesoło. Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Burmistrz i nauczyciele seniorzy. Popłynęło wiele miłych słów pod adresem nauczycieli, pracowników, a także uczniów i rodziców. Pani A. Segieda została wyróżniona nagrodą Burmistrza Sępopola, natomast nagrody dyrektora szkoły otrzymali : p.R.Rejłachowska, p.D.Majcher, p.D.Narkun, p.D.Michalec, p.J.Motyka, p. B.Dobrzyńska i p.E.Kucharski. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt.: "Mój nauczyciel". Dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. 

Część artystyczną przygotowała p.R.Pejłachowska i SU.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2015r.
Apel Jan Paweł II - Patron Rodziny

 

 13 października przypomnieliśmy postać Świętego Jana Pawła II. 11 października obchodziliśmy 15 Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem Jan Paweł II - Parton Rodziny. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Dorotę Łuszczyk i uczniów klasy VI. Dziękujemy księdzu proboszczowi R.Zanieckiemu za obecność i śpiewające zakończenie uroczystości.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2015r.
Dzień chłopaka 2015

 30 września SU zorganizował naszym chłopcom i nie tylko miłą niespodziankę. Solidarnie z chłopcami dziewczynki w tym dniu przyszły do szkoły w krawacie taty. Odbyła się dyskoteka szkolna i konkurs na "Super chłopaka".  Chłopcy rywalizowali w różnych konkurencjach: obieranie jabłka, zaplatanie warkocza, quizie wiedzowym. Super chłopakiem został Piort Strzedziński z kl. VI.

Zapraszamy do galerii

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 października 2015r.
Wybory do SU
17 wrzaśnia odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym został Jakub Kusio,
zastępcą J.Szopa,
skarbnikiem G. Bąk,
przedstawicielem U. Jusiak.
W sekcji organizacyjnej pracować będą: U.Jusiak, B.Stec, E.Honcarewicz. Opiekunem SU jest p.Renata Pejłachowska.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 września 2015r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

Rok szkolny 2015/2016 został uroczyście rozpoczęty 1 września. O godz. 8.00 uczestniczyliśmy we Mszy ‌Świętej, a po niej odbył się apel. Nowy rok szkolny rozpoczęła pełniąca obowiązki dyrektora p. B. Gawryś. Pani L. Olber-Boleście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Uczniom, rodzicom i wszystkim przyjaciołom naszej szkoły życzymy owocnego, pełnego sukcesów roku.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 września 2015r.
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

    

Nareszcie wakacje!

Na uroczystym apelu wyróżnieni zostali ucziowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie wypracowała w tym roku uczennica kl. V - Natalia Bylińska (śr. ocen 6.0)
Wyróżnieni na apelu zostali także rodzice naszych prymusów. Program artystyczny przygotowała p.Anna Segieda z naszymi absolwentami: Amelią Czajką, Dominiką Krzemińską, Julią Rafalską, Kornelią Warianko, Masiuszem Matyką, Michałem Osowskim. 
Gratulujemy wyróżnionym uczniom, ich rodzicom i do zobaczenia za ... 2 miesiące.
 
Wszystkim uczniom naszej szkoły i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, nauczycielom emerytom, władzom współpracującym z naszą placówką - życzymy miłego letniego wypoczynku, zdrowia, pogody ducha i dużo słońca.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 czerwca 2015r.
Zakończenie roku szkolnego klasy III

    

 25 czerwca, uczniowie klasy III z wychowawczynią p. Dorotą Narkun uroczyście zakończyli pierwszy etap nauki.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 czerwca 2015r.
Gala - Najlepsi z najlepszych

          24 czerwca, już po raz kolejny, uczniowie szkół gminy Sępopol zostali nagrodzeni przez Burmistrza. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się ci, którzy uzyskali bardzo wysoką średnią ocen (ponad 5,0) oraz odnieśli inne sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim. Oprawę artystyczną przygotowała SP w Dzietrzychowie.

W tym roku naszą szkołę reprezentowali:
Natalia Bylińska kl. V 
Jakub Kusio kl. V
Jakub Szopa kl. V
Urszula Jusiak kl. V
Julia Rafalska kl. VI.
 
Gratulujemy!!!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 28 czerwca 2015r.
Wycieczka do Biskupina

    

 16 czerwca uczniowie z klas I-VI wyjechali na wycieczkę szkolną do Biskupina i Wenecji. W programie było zwiedzanie rezerwatu archeologicznego, udział w warsztatach "Łowiectwo pradziejowe", kurs łucznictwa, przejazd kolejką wąskotorową do Wenecji, zwiedzanie ruin zamku i wystawy średniowiecznych machin oblężniczych.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 18 czerwca 2015r.
Uroczysta Msza Święta w Sokolicy

Informujemy, że w najbliższą niedzielę (21.06.2015r.) o godzinie 12.00

w kościele parafialnym w Sokolicy odbędzie się uroczysta Msza

dziękczynna za 50 lat posługi kapłańskiej ks. Gerarda Łążyńskiego -

wieloletniego Proboszcza parafii pw. św. Anny w Sokolicy.

 

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 16 czerwca 2015r.
Konkursy powiatowe dla uczniów klas III

 10 czerwca 2015 r. w Bartoszycach odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny „Myślenie w cenie - 2015”. Naszą szkołę reprezentował Paweł Strzedziński - zajął I miejsce ex aequo z 3 innymi uczniami.

 

11 czerwca Mateusz Lenard wziął udział w Gminnym Konkursie „Czytam ze zrozumieniem”. Gratulacje!

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 15 czerwca 2015r.
Wycieczka do Sępopola

     

 15 czerwca uczniowie kl. IV-VI w ramach realizacji podstawy programowej z plastyki, muzyki i j. polskiego, obejrzeli wystawę malarstwa w MGOK, wysłuchali koncertu organowego, zwiedzili małe muzeum parafialne i obejrzeli panoramę Sępopol z wieży kościoła. Odwiedzili też bibliotekę miejską. Dziękujemy p.K.Łuszczykowi za lekcję muzyki na żywo i wykład historyczny na temat instrumentu i kościoła w Sępopolu.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 czerwca 2015r.
Szkolne Biuro Podróży w Polsce południowej

 Uczniowie klas IV-VI, uczestnicy Szkolnego Biura Podróży, w czerwcu 2015 roku wzięli udział w trzydniowej wycieczce edukacyjnej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzili m.in. Klasztor Jasnogórski oraz Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie, Wawel i Stare Miasto w Krakowie, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Ojcowski Park Narodowy.

Opiekunem wycieczki była p. Dorota Majcher 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 czerwca 2015r.
Rowerowa wycieczka do Galin

 Uczestnicy Szkolnego Biura Podróży pod opieką p. Doroty Majcher zaplanowali i zorganizowali wycieczkę rowerową do Galin. Uczniowie zwiedzili Farmę Zwierząt Miniaturowych, Stadninę Koni oraz Pałac i Folwark. Pokonali trasę ok.40 km! Mimo zmęczenia wszyscy byli bardzo zadowoleni.

 

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 15 czerwca 2015r.
Gminny konkurs mitologiczny
 
8 czerwca 2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu odbył się Gminny Konkurs Mitologiczny. Był to konkurs indywidualny, a naszą szkołą reprezentowali: Natalia Bylińska i Jakub Szopa z kl. V. Uczniowie zajęli I miejsce ex aequo. Uczniów przygotowała p. R.Pejłachowska.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 13 czerwca 2015r.
Dzień Dziecka
    
 
Tradycyjnie w Dzień Dziecka zorganizowano naszym dzieciakom różne atrakcje: gry, zabawy, ognisko, lody... 
 
Wybrani uczniowie z klas IV-VI uczestniczyli w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej  o puchar Prezesa LKS "Łyna" zdobywając II miejsce. Nogrodę indywidualną - najlepszy bramkarz turnieju - otrzymał Piotr Strzedziński.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 7 czerwca 2015r.
Gminny Konkurs Pięknego Czytania ze Zrozumieniem

    

 27 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Pięknego Czytania ze Zrozumieniem. Wzięli w nim udział uczniowie klas III z gminy Sępopol wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy rozwiązywali test czytania ze zrozumieniem oraz czytali głośno losowo wybrany fragment prozy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała niezależna komisja: p.Dorota Górecka, p.Leokadia Górczyńska oraz p.Grażyna Wojtkiewicz.

I miejsce oraz tytuł Gminnego Mistrza Pięknego Czytania ze Zrozumieniem otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej w Sępopolu – Aleksandra Kozieł

II miejsce – Emilia Jurkiewicz Szkoła Podstawowa w Ponikach

III miejsce – Kinga Arodź Szkoła Podstawowa w Sępopolu

Organizatorzy: Dorota Majcher i Renata Pejłachowska

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 31 maja 2015r.
Dzień Mamy
      
26 maja p.D.Majcher i uczniowei kl. I zrobili bardzo miłą niespodziankę dla mam. Program artystyczny, ciepłe słowa i serdeczne życzenia od dzieci dla mamy. Po programie wszyscy spędzili miłe chwile przy słodkim poczęstunku i konkursach.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 maja 2015r.
Festyn rodzinny 2015

       

23 maja - piękny wiosenny dzień, w sam raz na piknik z rodziną na świeżym powietrzu. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością - na czele z p. Burmistrz Jreną Wołosiuk. Dla wszystkich uczestników festynu przygotowaliśmy wiele atrakcji: występy artystyczne uczniów naszej szkoły, inscenizacje w j. niemieckim i angielskim, spektakl profilaktyczny, rozgrywki sportowe, konkursy - rodzinny, plastyczny oraz na fraszkę o rodzinie.

Gościnnie wystąpił zespół taneczny "Saga" działający przy stowarzyszeniu mniejszości niemieckiej w Bartoszycach.
Było też coś dla ciała - kiełbaski z grilla, grochówka oraz domowe ciasta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w różny sposób - swoją pracą czy też wsparciem finansowym, pomogli przygotować i zorganizować festyn.
Szczególne podziękowania składamy rodzicom i pracownikom obsługi. Bardzo miło było nam zobaczyć twarze naszych absolwentów, którzy z sentymentem wspominają lata nauki w naszej szkole.

Pozdrawiamy i do zobaczenia za rok!
Zapraszamy do galerii zdjęć...

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 25 maja 2015r.
Gratulujemy

 15 maja w BDK odbył się powiatowy konkurs recytatorski pt. "Spotkania z poezją dziecięcą". Naszą szkołę reprezentował Jakub Kusio i zajął II miejsce. Recytował wiersz Natalii Kozłowskiej pt. "Bazyliszek"

7 maja odbył się powiatowy konkurs ortograficzny pt. "Ortograficzna Corrida".Natalia Bylińska i Jakub Kusio zajęli III miejsce. Uzyskali 22 punkty na 28 możliwych.

Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 20 maja 2015r.
Czytamy najmłodszym

   

 W maju odbyła się szkolna akcja czytelnicza „Czytamy najmłodszym” zorganizowana przez p. D. Narkun i p. E. Nawrot. Uczniowie z kl. III czytali dzieciom z kl. „0” wybrane przez siebie wiersze, bajki i opowiadania. W ramach akcji zostały przeprowadzone zajęcia plastyczno – techniczne, w czasie których uczniowie wykonali kukiełki – bohaterów z utworów literackich. Na zakończenie odbył się konkurs zagadkowy sprawdzający wiedzę dzieci na temat wysłuchanej literatury.  

Dodał: Ewa Nawrot
kiedy: 18 maja 2015r.
Festyn 2015

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 maja 2015r.
Wycieczka SBP do Łabędnika

     

Uczestnicy Szkolnego Biura Podróży 16 maja 2015 roku zorganizowali wycieczkę rowerową do Łabędnika. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI. Poznali historię i zwiedzili zabytkowe kościoły: pod wezwaniem św. Anny w Sokolicy oraz Matki Boskiej Zwycięskiej w Łabędniku. Poszerzyli wiedzę na temat zwierząt parzystokopytnych i nieparzystokopytnych oraz ptactwa wodnego i lądowego znajdujących się w gospodarstwie rolnym w Łabędniku. Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy w terenie.

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 18 maja 2015r.
Konkurs recytatorski „Poeci dzieciom”

   

 Dnia 13.05.2015 r. w kl. „0” odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez p. Bożenę Gawryś i p. Ewę Nawrot. Zerowiaki prezentowały wiersze polskich autorów min.: J.Tuwima, J. Brzechwy, D. Gellner.

I miejsce zdobyła Aleksandra Stec, II – Rafał Pasiecznik, III – Katarzyna Kamińska, wyróżnienie – Nikola Prokop.

Dzieci otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy.

Następnie zaproszeni rodzice w ramach ogólnopolskiej akcji promującej czyte lnictwo „Cała Polska czyta dzieciom”, przeczytali utwory z literatury dziecięcej. Na zakończenie dzieci pokolorowały obrazki związane z tematyką prezentowanych wierszy.

Dodał: Ewa Nawrot
kiedy: 18 maja 2015r.
Konkurs recytatorski - etap gminny
  
  07 maja w MGOK w Sępopolu odbył się etap gminny konkursu-Spotkania z poezją dziecięcą.Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów.
 
Kategoria klas I-III:
- Marysia Łuszczyk
- Milena Rogozińska - II miejsce
 
Kategoria klas IV - VI:
- Jakub Kusio - I miejsce
- Natalia Bylińska - III miejsce
 
Gratulujemy uczniom udanych występów! Jakub Kusio z kl. V reprezentował będzie naszą szkołę w powiatowych eliminacjach konkursu.Powodzenia!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 maja 2015r.
Majowe święta
     
    Konkurs historyczny z okazji świąt majowych odbył się 30 kwietnia 2015 r. Poprzedzony był inscenizacją w wykonaniu uczniów kl. V. W obchodach świąt majowych uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły - naklejali serduszka ze swoim imieniem na kontur naszego państwa, kl. 0 - recytowała wiersze pt. "Katechizm polskiego dziecka", kl. IV - składała podziękowania i obietnice naszej ojczyźnie. Pozostali uczniowie odpowiadali na zadawane pytania.
 
Wyniki konkursu:
I miejsce: Jakub Szopa i Piotr Strzedziński kl. V ex aequo z duetem Michał Osowski i Mariusz Motyka kl. VI
II miejsce: Ula Jusiak i Jakub Kusio kl. V
III miejsce: Dominika Krzemińska i Kornelia Warianko kl. VI
 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i czapeczki, a laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Radę Miejską w Sępopolu.
 
Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 2 maja 2015r.
Dzień Ziemi

    

 W związku z obchodami Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły 23 kwietnia 2015 roku odwiedzili Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach - składowisko odpadów w miejscowości Wysieka. Zapoznaliśmy się z pracą na składowisku od momentu przyjęcia odpadów po ich odzysk i unieszkodliwienie. Zwiedziliśmy ścieżkę edukacyjną, gdzie mogliśmy prześledzić proces segregacji odpadów, a w pokoju staroci obejrzeć trafiające tu zabytki techniki. Z otrzymanym „Eko Przewodnikiem” bez trudu będziemy segregować odpady w naszych domach.

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 26 kwietnia 2015r.
Jesteśmy akrywni, odnosimy sukcesy.

Szkolny Konkurs na kartkę wielkanocną.

    
Zorganizowany został przez SU. Wyróżniono prace następujących osób: Karol Byliński, Julia Motyka, Marysia Łuszczyk, Gabrysia Bąk, Mateusz Mikulski, Emilia Honcarewicz.


Konkurs w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Uczniowie wykonywali prezentacje na temat "Jak spędzamy wolny czas".

Wyróżnione osoby to: Jakub Szopa, Piotr Strzedziński, Jakub Kusio, Urszula Jusiak, Emila Honcarewicz, Natalia Bylińska, Dominika Rawińska.


Szkolny konkurs plastyczny - Bohater literacki.

Konkurs został przeprowadzony z inicjatywy p. B.Gawryś /bibliotekarza/. Wyróżnione osoby to: Mateusz Mikulski, Patryk Lewkowicz, Nataniel Zyśk, Karol Byliński, Urszula Jusiak, Maria Łuszczyk.


Etap szkolny konkursu recytatorskiego - "Spotkania z poezją dziecięcą".

  

W konkursie wzięły udział 23 osoby. W kategorii wiekowej kl.I-III wyróżnione osoby to: Maria Łuszczyk, Milena Rogozińska, Julita Warmbier, Mateusz Teklak, Karolina Bąk, Mateusz Bąk. W kategorii wiekowej kl. IV-VI wyróżnieni uczniowie to: Jakub Kusio, Natalia Bylińska, Jakub Szopa, Piotr Strzedziński, Urszula Jusiak, Emilia Honcarewicz.

W etapie gminnym reprezentować nas będą: Maria Łuszczyk, Milena Rogozińska, Jakub Kusio i Natala Bylińska.

 GRATULUJEMY!!!

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 kwietnia 2015r.
Gminny Turniej Piłki Halowej

 15 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Sępopolu odbył się Gminny Turniej Piłki Halowej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

z kl. V Cyprian Frączek, Piotr Strzedziński, Jakub Szopa, Jakub Kusio oraz z kl. VI Michał Osowski, Mariusz Motyka, Kornelia Warianko.
W wyniku gminnej rywalizacji piłkarskiej zdobyliśmy II miejsce.
Po zakończonych zawodach każdy uczestnik turnieju otrzymał słodki upominek, a nasza szkoła dyplom i piłkę siatkową.
 
Dodał: Antoni Dębkowski
kiedy: 19 kwietnia 2015r.
Życzenia

 Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń

przesyłają:

Rada Pedagogiczna, 

Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 1 kwietnia 2015r.
Szkolny konkurs matematyczny klas IV-VI

 Szkolny konkurs matematyczny klas IV-VI zorganizowany w SP Wiatrowiec

Mistrz mistrzów tabliczki mnożenia klas IV-VI”

Marzec

W piątek 27 marca 2015 r. do konkursu szkolnego przystąpiło czterech najlepszych uczniów poszczególnych klas wybranych w drodze konkursów klasowych. Wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do poziomu swojej klasy.

Oto wyniki:

I miejsce i tytuł „Szkolnego mistrza tabliczki mnożenia” zdobyła

Natalia Bylińska uczennica klasy V.

II miejsce uczeń klasy V: Jakub Kusio.

III miejsce : Dominika Krzemińska i Kornelia Warianko uczennice klasy VI.

 

Gratulacje. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 29 marca 2015r.
Szkolny konkurs matematyczny

 

 Mistrz szkoły w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu na czas”.

MARZEC

W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Zmagania trwały 3 tygodnie. Wyniki ogłoszono 23 marca 2015r.

Tytuł „Mistrza szkoły w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu na czas” otrzymała Urszula Jusiak uczennica klasy V.

Wicemistrzem został Cyprian Frączek uczeń klasy V.

Na wyróżnienie zasłużyli:

Natalia Bylińska kl. V, Michał Osowski kl. VI. Uczniowie zdobyli po tyle samo punktów.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez GWO.

 

 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 29 marca 2015r.
Witaj Wiosno!
    
23.03 - Żegnaj Zimo na rok!
Marzanny spłonęły - Witaj Wiosno!
Mimo jeszcze chłodnego dnia uczniowie i nauczyciele miło spędzili ten dzień "w kapciach". Ognisko, kiełbaski i uczniowie w roli nauczycieli -   Więcej zdjęć...
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 25 marca 2015r.
Uczymy się pomagać
  
 
20.03 uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, pod fachowym okiem przypominali sobie jak udzielać pierwszej pomocy przdmedycznej. Więcej zdjęć...
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 25 marca 2015r.
Szkolny Konkurs Języka Polskiego
    
26.02.2015r. z okazji Dnia Języka Oczystego w naszej szkole odbył się konkurs językowy. Wzięli w nim udział uczniowie kl. V i VI. W zabawy językowe włączona została również publiczność.
Tytuł: Mistrz Języka polskiego uzyskali:
 • Natala Bylińska i Jakub Kusio z kl. V
 • II miejsce: Piotr Strzedziński i Jakub Szopa z kl. V
 • III miejsce: Julia Rafalska i Michał Osowski z kl. VI

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu języka polskiego. Odpowiadali na pytania z biografii Mikołaja Reja, pisali poprawnie wyrazy z trudnością ortograficzną, podawali wyrazy w odpowiedniej formie gramatycznej i cztali tzw. łamańce językowe np. Stół z powyłamywanymi nogami i wiele innych.

Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 marca 2015r.
Gminny Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych

Uczniowie naszej szkoły : Natan Zyśk kl. IV, Natalia Bylińska kl. V, Michał Osowski kl. VI zajęli I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Śladami Pitagorasa „ i do szkoły przywieźli puchar oraz dyplomy i nagrody . Konkurs odbył się 19 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie.

Anna Segieda

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 24 lutego 2015r.
Szkolne Biuro Podróży - łyżwy

     

 Uczestnicy Szkolnego Biura Podróży 13 lutego 2015 roku zorganizowali wyjazd na lodowisko do Bartoszyc, gdzie humor wszystkim dopisywał, a zabawa była doskonała.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 24 lutego 2015r.
Walentynki

     

12.02.2015 uczniowei naszej szkoły bawili się wesoło na dyskotece walentynkowej. Były konkursy, poczta walentynkowa, a co najważniejsze uśmiech i "dowody" symatii do siebie nawzajem.

Z okazji Walentynek uczniowie kl. IV-VI wzięli udział w konkursie literackim pt:"Chłopcy i dziewczynki lubią walentynki", zorganizowanym przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.

II miejsce zajęła J. Rafalska z kl. VI.

Wyróżnieni uczniowie to:

N. Zyśk i G.Bąk z kl. IV

U.Jusiak, N.Bylińska, C.Frączek, P.Strzedziński, J.Szopa, J.Kusio z kl. V

D.Krzemińska, K.Warianko, A.Czajka, M.Motyka, M.Osowski z kl. VI.

Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do biblioteki na uroczyste wręczenie dyplomów i upominków walentynkowych.

R. Pejłachowska

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 14 lutego 2015r.
Zabawa choinkowa 2015
    
 
     Tradycyjnie przed feriami uczniowie naszej szkoły, a także ich młodsze rodzeństwo bawili się na tzw. "Choince szkolnej". 
     Każda klasa prezentowała swoje umiejętności wokalno-taneczne, odbył się też konkurs na najciekawsze przebranie. Młodsze dzieci obdarowane zostały upominkami od Mikołaja.
     Dziękujemy Radzie Rodziców oraz SU za przygotowanie zabawy, a także upominków i dyplomów.

MIŁEGO WYPOCZYNKU PODCZAS FERII

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 27 stycznia 2015r.
Wielka gala w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu z okazji Dnia Babci i Dziadka

    

          Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych seniorów. Dzieci z klas I-III  zaprezentowały wspaniały program artystyczny „Dawnych wspomnień czar”, który przywołał chwile dzieciństwa i młodości naszych Dziadków. W niejednym oku zakręciła się łza. Na twarzach pojawiło się wzruszenie i radość  ze wspólnie spędzonego czasu. Wykorzystane w programie utwory muzyczne pochodziły z okresu ich młodości. We wspomnieniach ożyły na nowo wesołe zabawy, niezapomniane prywatki, studniówka i inne  radosne chwile spędzone w gronie rówieśników. Aż trudno uwierzyć, że czas upływa tak szybko! Po programie artystycznym goście byli zaproszeni na słodki poczęstunek. Z twarzy Dziadków nie schodził uśmiech. Program przygotowały p. B. Gawryś, p.D.Majcher, p.D.Narkun.

          Święto Babci i Dziadka obchodzili takźe najmłodsi. Dzieci z kl O przygotowały we własnym gronie program artystyczny i poczęstunek.

 

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 24 stycznia 2015r.
XI Przegląd Jasełek w Sępopolu

 Miło nam poinformować, że na portalu wm.pl został zamieszczony artykuł Jakuba Kusio (ucz. kl V) na temat XI Przeglądu Jasełek w Sępopolu. Jakub jest uczestnikiem zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - "Szkolny zespół redakcyjny". 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 20 stycznia 2015r.
Konkurs literacki - Mój świat
Uczennica z naszej szkoły, Julia Rafalska z kl. VI, zdobyła III miejsce w powiatowym konkursie literackim pt. "Mój świat". Konkurs został zorganizowany przez Pracownię Metodyczną z Języka Polskiego w Bartoszycach.
Dodał: Renata Pejłachowska
kiedy: 4 stycznia 2015r.
Gminny Konkurs Wiedzy ,,Bądź świadom - żyj bezpiecznie

   

3 grudnia 2014 roku uczniowie z klasy drugiej wzięli udział w III Gminnym Konkursie Wiedzy ,,Bądź świadom - żyj bezpiecznie" zorganizowanym przez p. Renatę Szwed w Szkole Podstawowej w Ponikach. 

Konkurs składał się z dwóch części: plastycznej i teoretycznej.
Przed rozdaniem dyplomów i nagród rzeczowych zaprezentowano wszystkim uczestnikom pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji Mini Anne. 
Nasz trzyosobowy zespół w składzie: Julita Warmbier, Dominik Warmbier i Karolina Bąk pod kierunkiem p. B.Gawryś zajęli drugie miejsce. Gratulujemy!!!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 stycznia 2015r.
Życzenia

 Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Życzą Rada Pedagogiczna, Pracownicy oraz Uczniowie SP w Wiatrowcu.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 grudnia 2014r.
Apel bożonarodzeniowy

 

19 grudnia dzieci z klas I-III wystąpiły w przedstawieniu pt. Radość wszelkiego stworzenia.

Swoim występem wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny pt. Bożonarodzeniowa choinka. Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy w związku z tym zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pracę z dziećmi zarówno podczas tworzenia prac plastycznych jak i w przygotowaniu ich do występu.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 grudnia 2014r.
Szkolny konkurs - Znam prawa i obowiązki

 18 grudnia p. Renata Pejłachowska zorganizowała i przeprowadziła szkolny konkurs pt. Znam prawa i obowiązki.

Młodsi uczniowie czyli klasy 0-III brały udział w konkursie plastycznym, natomiast uczniowie klas IV-VI w konkursie wiedzy. Zarówno młodsi jak i starsi wykazali się dużą wiedzą, zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 19 grudnia 2014r.
Wyjazd na basen w Mikołajkach

    

 11 grudnia dzieci z klas I-V uczestniczyły w wyjeździe na basen w Mikołajkach. Współorganizatorem wyjazdu było Szkolne Biuro Podróży.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 grudnia 2014r.
Mikołajki 2014

   

 W tym roku Mikołaj również o nas nie zapomniał. Dzieci były "grzeczne" i zasłużyły na słodkiego mikołaja.

Rodzice klasy 3 przygotowali swoim dzieciom mikołajkowe konkursy z poczęstunkiem. Było wiele radości i śmiechu.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 8 grudnia 2014r.
Andrzejki, rozstrzygnięcie konkursu "Zapobiegamy pożarom"

        

 27 listopada br. w naszej szkole zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową. Wesołą zabawę, wróżby i konkursy przygotował SU. W tym dniu został również roztrzygnięty konkurs plastyczny pt."Zapobiegajmy pożarom". Na etapie szkolnym nagrodzone zostały prace następujących osób.

W kategorii klas. O-III :

1 miejsce Maria Łuszczyk kl.1

2 miejsce Maciej Młyński kl.0

3 miejsce Szymon Warianko kl.3

wyróżnienia: Maja Gudz kl.0 oraz Kacper Pawłowski kl.3.

 

W kategotrii klas IV-VI:

1 miejsce Natalia Bylińska kl.5

2 miejsce Jakub Kusio kl.5

3 miejsce Cyprian Frączek kl.5

wyróżnienie: Urszula Jusiak kl.5

Gratulujemy!!!

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 listopada 2014r.
Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych.

     

27 listopada br. odbył się II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły naszej gminy. I miejsce i nagrodę w wysokości 1000zł zdobyli niezawodni uczniowie z klasy 5. Wzruszający program przygotowały p. R. Pejłachowska i p. B. Gawryś.

GRATULUJEMY !!!

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 listopada 2014r.
Mistrz mistrzów tabliczki mnożenia klas IV-VI

 Szkolny konkurs matematyczny klas IV-VI zorganizowany w SP Wiatrowiec

Mistrz mistrzów tabliczki mnożenia klas IV-VI”

W czwartek 20 listopada 2014 r. do konkursu szkolnego przystąpiło dwóch najlepszych uczniów poszczególnych klas wybranych w drodze konkursów klasowych. Wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do poziomu swojej klasy.

Oto wyniki:

 

I miejsce i tytuł „Szkolnego mistrza tabliczki mnożenia” zdobył

Michał Osowski uczeń klasy VI.

II miejsce uczennica klasy V Natalia Bylińska.

 

Gratulacje. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki. 

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 20 listopada 2014r.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych

 4 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu odbył się Wojewódzki Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych

Do konkursu przystąpiło 6 uczniów naszej szkoły.

W szkole:

I miejsce zajął - Michał Osowski ucz. Kl. VI . Uzyskał 73 % punktów

II miejsce zajęła – Natalia Bylińska ucz kl. V uzyskała 55% punktów

III miejsce - Mariusz Motyka ucz kl. VI uzyskał 41% punktów

Gratulacje.

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 5 listopada 2014r.
Święto Niepodległości

      

Z okazji tego ważnego święta uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny ukazujący trudną drogę do niepodległości w naszym państwie. Występujący przebrani w stroje ludowe i dawnego ułana z wdziękiem śpiewali Wojenko, wojenko; Przybyli ułani pod okienko. Program przygotowała p. B. Gawryś

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 listopada 2014r.
Konkurs

      

 W październiku uczniowie kl. I-III wzięli udział w konkursie plastycznym "Kim będę". Konkurs ogłoszony był przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Wyróżnione prace na etapie szkolnym wykonali: Julia Motyka, Marysia Łuszczyk, Mateusz Teklak, Dominik Wambier, Kacper Pawłowski, Patryk Lewkowicz, Dawid Honcarewicz, Paweł Strzedziński, Liwia Frączek. GRATUTUJEMY!!!

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 listopada 2014r.
Powiatowy konkurs recytatorski

   

 20 października 2014r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach odbył się powiatowy konkurs recytatorski poświęcony pamięci świętego Jana Pawła II pt. "Świętymi bądźcie". Naszą szkołę w kategorii klas IV-VI reprezentowali:

1. Natalia Bylińska
2. Jakub Kusio
3. Jakub Szopa
 
Komisja spośród 18 uczestników konkursu wyłoniła jednego laureata. Uczniowi z naszej szkoły - Jakubowi Szopie przyznano wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Uczniów przygotowała p. Renata Pejłachowska
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 22 października 2014r.
Wycieczka do lasu

 

       

 Uczniowie klas I-III, 16 października 2014 roku, wzięli udział w wycieczce do lasu. Podczas przechadzki ścieżką przyrodniczo – leśną obserwowali naturalny ekosystem świata roślin i zwierząt. Podczas spotkania leśnik zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia środowiska naturalnego i konieczność jego ochrony. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych.

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 21 października 2014r.
Dzień Edukacji Narodowej
  
14 października dziękujemy nauczycielom i innym pracownikom szkoły za ich trud nauczania i wychowania dzieci. Na uroczystym apelu odbyło się także ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 października 2014r.
Jan Paweł II - świętymi bądźcie.

    

 9.10.2014 przypomnieliśmy postać "naszego" papieża św.Jana Pawła II. Uczniowie kl. IV-VI mogli też wykonać prace plastyczne na konkurs pt. "Święty Jan Paweł II". Wyróżnieni zostali:

I miejsce - Jakub Kusio kl. V
II miejsce - Ula Jusiak kl. V i Bartosz Stec kl. IV
Gratulujemy!
Program przygotowała p.D.Łuszczyk i uczniowie z kl.V
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 października 2014r.
Lato w obiektywie

 Konkurs fotograficzny - rozstrzygnięty. W czwartej edycji miejsce:

I zajęła Ula Jusiak kl. V

II - Jakub Kusio kl.V
III - Kornelia Warianko z kl. VI
Wyróżniona została Dominika Krzemińska z kl. VI
Serdecznie gratulujemy!
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 11 października 2014r.
Święto pieczonego ziemniaka

    

 2.10 uczniowie kl. I z wychowawczynią oraz rodzicami spotkali się na ognisku. Przy pięknym i jeszcze ciepłym jesiennym słońcu dzieci zajadały upieczone kiełbaski i ziemniaki. Miło spędziły czas biegając i bawiąc się.

Więcej zdjęć

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 października 2014r.
Dzień Chłopaka - 30.09.2014

    

 Z okazji Dnia Chłopaka SU przygotował Konkurs na super chłopaka 2014/2015 roku. Chłopcy (ochotnicy) z kl. III-VI zmagali sie z różnymi konkurencjami. Wykazywali się inteligencją, poczuciem humoru oraz sprawnością fizyczną. SUPER CHŁOPAKIEM został Cyprian Frączek. Cała szkoła bawiła się także w tym dniu na pierwszej dyskotece.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 października 2014r.
Jednodniowa wycieczka do Warszawy

      

 

Na wycieczkę do Warszawy 27 września 2014r. w ramach projektu „Poznawania przez działanie” pojechało z naszej szkoły 11 uczniów z klas V-VI. Dzieci zwiedziły ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Nauki Kopernik. Największym zainteresowaniem cieszyły się interaktywne stanowiska w galerii „Świat ruchu” i „ Majsternia”. Dużą dawkę wiedzy otrzymaliśmy w Planetarium podczas seansu filmowego o czarnych dziurach. Dopiero wróciliśmy a już chcielibyśmy znowu tam pojechać. Opiekun: Anna Segieda

Dodał: Anna Segieda
kiedy: 2 października 2014r.
Wycieczka do Lisek

    

 19.09.2014 roku uczestnicy Szkolnego Biura Podróży pod opieką p. Doroty Majcher i p. Anny Segiedy wzięli udział w wycieczce rowerowej do stadniny koni w Liskach. Uczniowie poznali wiele ciekawostek związanych z hodowlą koni i ich zwyczajami. Wycieczkę zakończyła wspólna biesiada przy ognisku.

 

Dodał: Dorota Majcher
kiedy: 21 września 2014r.
Wybory do SU

 15 września w naszej szkole odbyły się tajne, demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Najwięcej głosów zdobył Piotr Strzedziński z kl.V i to on został przewodniczącym szkoły.

Inni członkowie samorządu to:
Michał Osowski kl.VI - zastępca
Jakub Kusio kl.V - skarbnik
Natalia Bylińska kl.V - przedstawiciel
Do sekcji organizacyjnej zakwalifikowali się: Mariusz Motyka kl.VI, Natalia Zyśk kl.IV i Gabriela Bąk kl.IV.
Opiekunką samorządu została p. Renata Pejłachowska
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 21 września 2014r.
Rozpoczęcie roku szkolnego

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015 w kościele pw.

św. Anny w Sokolicy o godzinie 8.00 zostanie odprawiona msza  święta (DOJAZD DO SOKOLICY WE WŁASNYM ZAKRESIE).

Po mszy świętej serdecznie zapraszamy na uroczysty apel,  

który odbędzie się w naszej szkole o godzinie 9.00.
 

Odwóz dzieci autobusem szkolnym zaplanowany jest na godzinę 11.05

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 29 sierpnia 2014r.
Sekretariat

 Sekretariat szkoły w okresie 21.07.2014r. - 08.08.2014r. będzie nieczynny.

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 16 lipca 2014r.
Zakończenie Roku Szkolnego

      

27.06.2014 roku spotkaliśmy się na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2013/14.

Pożegnaliśmy kl. VI nasi absolwenci to:
Eliza Pasiecznik,
Andżelika Pawłowska,
Andżelika Misior,
Andrzej Kowalewski,
Miłosz Sałata,
Kamil Wysocki,
Kacper Bałachowicz.
Pani Dyrektor przypomniała sukcesy uczniów i nauczycieli w tym roku szkolnym, a było ich dużo. Najlepszą klasą w szkole pod względem nauki i zachowania jest kl. IV (wychowawczyni p. R. Pejłachowska), która wraz z rodzicami została wyróżniona i nagrodzona. WITAJCIE WAKACJE !!!
 
 
Wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz emerytom, a także przyjaciołom najszej szkoły życzymy dużo słońca i miłego letniego wypoczynku.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 czerwca 2014r.
Najlepsi z najlepszych

   

 Od kilku lat najlepsi uczniowie ze szkół naszej gminy mogą brać udział i być nagrodzeni przez Burmistrza Sępopola na uroczystej gali "Najlepsi z najlepszych".

W tym roku naszą szkołę reprezentowali:
Eliza Pasiecznik kl.VI,
Andżelika Pawłowska kl. VI,
Natalia Bylińska kl. IV 
Jakub Kusio kl. IV.
Uczniowie Ci uzyskali bardzo wysoką średnią ocen (ponad 5,0) oraz odnieśli inne sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim.
Program artystyczny przygotowała p. R.Pejłachowska z ucz. kl.IV.
Serdeczne gratulacje uczniom i nauczycielom.
 
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 30 czerwca 2014r.
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W zakładce - informacje dla rodziców- zamieściliśmy szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 można go także pobrać ze strony:

https://www.e-bip.org.pl/spwiatrowiec/7907

 
Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 25 czerwca 2014r.
WYCIECZKA DO SOLCA KUJAWSKIEGO I TORUNIA

    

18 czerwca 2014 r. dzieci z klas I-VI wyruszyły na spotkanie z dinozaurami i grodem Kopernika.

Pogoda i humory dopisały wszystkim. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył pobyt w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Wędrówka ścieżką edukacyjną wśród zrekonstruowanych modeli dinozaurów i olbrzymich owadów była doskonałą lekcją ciekawego fragmentu dziejów życia na Ziemi. Wielu doznań dostarczył seans filmowy w 5D o historii powstania wszechświata. Odprężenie po spotkaniu z dinozaurami dał pobyt w parku rozrywki pełnym różnorodnych urządzeń (zjeżdżalnie, karuzele, kolejki itp.) W Toruniu na Starym Mieście mogliśmy podziwiać gotyckie budowle, Krzywą Wieżę, pomnik astronoma Mikołaja Kopernika. Spacer po uroczych uliczkach toruńskiej starówki zakończył pobyt w Piekarni Mistrza Bogumiła. Tu dzieci poznały tajniki wypieku słynnych toruńskich pierników. Zaopatrzeni w pachnące, własnoręcznie zrobione pierniczki wracaliśmy z wycieczki zmęczeni ale bardzo zadowoleni.

Więcej zdjęć...

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 22 czerwca 2014r.
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 W zakładce "Informacje dla rodziców" pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące Rządowego programu "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015.

Dodał: Dorota Michalec
kiedy: 11 czerwca 2014r.
Bezpiecznie na wsi – Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

Laureatami konkursu w etapie regionalnym zostali:
I grupa wiekowa
Bartosz Stec (kl. III) – II miejsce
Dominika Rawińska (kl. III) – III miejsce
II grupa wiekowa
Mariusz Motyka (kl.V) – I miejsce 
Andżelika Pawłowska (kl.VI) – II miejsce
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 10 czerwca 2014r.
Wycieczka do Bartoszyc

  

 Dnia 5 czerwca 2014 roku odbyła się wycieczka do salonu zabaw „Bajkolandia” w Bartoszycach. Wzięli w niej udział uczniowie klas 0-III oraz dzieci z przedszkola. 

W czasie gdy „maluchy” skakały, wspinały się i zjeżdżały, uczniowie klasy VI w ramach zajęć Szkolnego Biura Podróży odwiedzili biuro turystyczne oraz poznali zabytki miasta: Bramę Lidzbarską, kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Kamienne Baby. Wycieczkę zakończyła wizyta w restauracji.
Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 9 czerwca 2014r.
Dzień Dziecka

   

 3 czerwca 2014 roku obchodziliśmy Dzień Dziecka. Dla naszych uczniów - dzieci młodszych i starszych przygotowaliśmy miłą niespodziankę - rozgrywki sportowe w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł, pieczenie kiełbasek, słodycze i lody.

Więcej zdjęć...

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 czerwca 2014r.
Rejonowy konkurs recytatorski

 16 maja 2014 roku odbyły sie rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego "Spotkania z poezją". Gminę Sępopol reprezentowało dwoje uczniów z naszej szkoły w kategorii kl. I-III Milena Rogozińska (kl.II) oraz w kategorii kl. IV-VI Jakub Kusio (kl.IV), który zdobył wyróżnienie.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 26 maja 2014r.
Konkurs fotograficzny - Wiosna w obiektywie

  

Kolejny etap Konkursu fotograficznego został rozstrzygnięty. Wzięło w nim udział 5 uczniów.

I miejsce Andżelika Pawłowska (kl. VI)

II miejsce Urszula Jusiak (kl.IV)

III miejsce Kornelia Warianko (kl.V)

Wyróżnienie uczniowie - Dominika Krzemińska (kl. V) i Andrzej Kowalewski (kl.VI)

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu - "Lato w obiektywie" - rozstrzygnięcie po wakacjach.

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 4 czerwca 2014r.
Mistrzostwa gminy w dwa ognie

    

 28 maja 2014 r. uczniowie klasy II i III wzięli udział w MISTRZOSTWACH GMINY SĘPOPOL W DWA OGNIE. Naszą drużynę aktywnie wspierała grupa czirliderek. Chłopcy zdobyli  II miejsce. Gratulujemy.

Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 4 czerwca 2014r.
Wycieczka do Nun

    

 Uczestnicy Szkolnego Biura Podróży pod opieką p. Doroty Majcher i p. Anny Segiedy wzięli udział w wycieczce rowerowej do Gospodarstwa Agroturystycznego w Nunach. Uczniowie mieli okazję poznać jak hoduje i pielęgnuje się zwierzęta gospodarskie, czym się żywią i w jakich warunkach żyją. Najprzyjemniejszą częścią wycieczki była jazda konna, która dostarczyła niezapomnianych przeżyć. Na zakończenie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek.

Więcej zdjęć w galerii...

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 2 czerwca 2014r.
Wycieczka do Sępopola

    

          15 maja 2014 r. odbyła się wycieczka do Sępopola, w której udział wzięli uczniowie klas O-III. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie piekarni „Rol-Piek”, w której  dzieci mogły zobaczyć urządzenia potrzebne do wyrobu pieczywa, zapoznać się z pracą piekarza i cukiernika oraz skosztować pysznych pączków i ciasteczek. W gospodarstwie ogrodniczym u państwa Kucharskich uczniowie spacerowali pośród plantacji pomidorów, ogórków i kwiatów słuchając ciekawych opowiadań pana Krzysztofa Kucharskiego na temat uprawy roślin, pracy ogrodnika, a także próbując warzyw zerwanych „prosto z krzaczka”.  Dzieci zostały obdarowane  warzywami i słodyczami, a szkoła otrzymała przepiękne kwiaty.  Na koniec wyjazdu uczniowie odwiedzili  bibliotekę publiczną, w której dowiedziały się o pracy bibliotekarza, księgozbiorach oraz o interesujących zajęciach jakie odbywają się w bibliotece.

             Składamy serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi Kucharskiemu, panu Arturowi Rygielskiemu oraz pani Danucie Cybula za ciepłe przyjęcie, poświęcony czas, upominki  oraz przekazanie cennych informacji.
Dodał: Dorota Narkun
kiedy: 19 maja 2014r.
SZKOLNA OSTOJA PRZYRODY

    

 Uczniowie klasy V-VI rozpoczęli opiekę nad samotnym, starym dębem. Drzewo rośnie na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce we wsi Wiatrowiec. 14 kwietnia 2014r. uczniowie dokonali oględzin i stwierdzili, że dąb jest w dobrym stanie. Na ziemi leżały gałęzie , konary i zeschłe liście. Zebrali śmieci, zmierzyli obwód drzewa na wysokości 0,8m i wynosi on ok. 596 cm. Drzewo posiada tabliczkę z napisem „Pomnik przyrody”. Przy współpracy z Panem Jackiem Bieniewiczem leśniczym leśnictwa „Sokołów” Nadleśnictwa Bartoszyce ogrodziliśmy teren wokół dębu. Prace zakończyliśmy w maju. Uczniowie poznali zagrożenia mające wpływ na jego przetrwanie zwracając uwagę na czynniki atmosferyczne i działalność człowieka.

Uczniowie przyjęli do realizacji następujące zadania:

 1. Wiosną, gdy pojawią się liście rozpoznają gatunek dębu

 2. Co roku zmierzą obwód dębu i porównają z ubiegłorocznym

 3. Stała dbałość o czystość terenu i jakość ogrodzenia.

Do akcji przystąpiło 13 uczniów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.

Inicjatorem akcji jest Dyrektor SP w Wiatrowcu p. Lidia Olber-Bolesta.

Odpowiedzialni za udział w akcji : nauczyciel p. Anna Segieda i konserwator p. Edward Kucharski.

Zdjęcia...

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 maja 2014r.
Zakończenie akcji zbierania elektrośmieci.

   

W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w „Konkursie ekologicznym – LOP kontra elektrośmieci”. Polegał on na aktywnej zbiórce elektrośmieci, czyli wszystkich zużytych bądź zniszczonych urządzeń działających na prąd lub na baterie. Miał na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej. Oprócz uczniów naszej szkoły w działania zaangażowali się rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Wiatrowca.

Dorota Majcher

 

 

Dodał: Dorota Łuszczyk
kiedy: 15 maja 2014r.
Festyn rodzinny

    

 9 maja 2014 roku obchodziliśmy dzień projektów połączony z Festynem Rodzinnym. W ramach realizowanego ze środków europejskich od dwóch lat gminnego projektu "Poznawanie pr