| modyf: Karolina Baliska 2020-05-6, 08:50 | 26530 odson
serwiszglossie

 

Zarzdzenie Nr 9/2020

Dyrektora Szkoy Podstawowej w Wiatrowcu

z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zaj w Zespole Wychowania Przedszkolnego "Skowronek" oraz Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z pón. zm.), § 4b pkt 1 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiza w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzcego

zarzdzam, co nastpuje:

§ 1

1. Zawiesza si na czas oznaczony prowadzenie dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej w Zespole Wychowania Przedszkolnego "Skowronek" oraz oddziau przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zaj, o którym mowa w ust. 1, zadania Zespou Wychowania Przedszkolnego "Skowronek" i oddziau przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu s prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego.

§ 2

Zarzdzenie podlega ogoszeniu na stronie internetowej Szkoy Podstawowej w Wiatrowcu oraz na tablicy ogosze Zespou Wychowania Przedszkolnego "Skowronek"/oddziau przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu .

§ 3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoy Podstawowej w Wiatrowcu

                      Zofia Gawry

 

 


 

   Zarzdzenie Nr  4/ 2018

 

Dyrektora Szkoy Podstawowej w Wiatrowcu

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania z posików i opat za przygotowywanie 

i wydawanie posików w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu.

 

W oparciu o art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pón. zm.),  ustaw o systemie owiaty : art. 67a.  oraz Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup rodków spoywczych przeznaczonych do sprzeday dzieciom i modziey w jednostkach systemu owiaty oraz wymaga, jakie musz spenia rodki spoywcze stosowane w ramach ywienia zbiorowego dzieci i modziey w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154)   oraz w porozumieniu  z organem prowadzcym z dnia 20.02.2018r

 

zarzdzam, co nastpuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia prawidowej realizacji zada opiekuczych, a w szczególnoci wspierania prawidowego rozwoju dzieci uczszczajcych do Szkoy Podstawowej w Wiatrowcu istnieje moliwo korzystania z wyywienia obejmujcego jeden posiek dziennie. ywienie prowadzi si w okresie, w którym odbywaj si zajcia w szkole.

 

§ 2

 

Do korzystania z posików przygotowywanych przez kuchni szkoln i wydawanych                     w stoówce szkolnej uprawnieni s:

           a)  dzieci z oddziau przedszkolnego

           b)  uczniowie szkoy,

           c)  pracownicy szkoy.

§ 3

1. Dzieci z oddziau przedszkolnego mog korzysta z dwóch posików – niadania i obiadu

1. Uczniowie mog korzysta z jednego posiku – obiadu.

2. Pracownicy szkoy mog korzysta z jednego posiku – obiadu.

 

§ 4

 

Posiki wydawane s w nastpujcym czasie:

            a) niadanie                -           od godz. 8.20  do godz. 8.45  oddzia przedszkolny

a) obiad                      -          od godz. 10.35 do godz.10.5 klasy I - III i  oddzia    przedszkolny          

                                            od godz. 11.35 do godz. 11.50  klasy  IV - VII

§ 5

1. Korzystanie z posików w szkole jest odpatne.

2. Finansowanie wyywienia moe odbywa si z rónych róde:

            a) wpat rodziców dzieci korzystajcych z wyywienia,

            b) wpat pracowników korzystajcych z wyywienia,

            c) ze rodków Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej dla osób bdcych w trudnej sytuacji materialnej otrzymujcych pomoc socjaln w formie bezpatnych posików wydawanych na podstawie decyzji Orodka Pomocy Spoecznej.

3. Zmian wysokoci opat za posiki dyrektor moe wprowadzi w kadym czasie, jeeli

     zaistnieje konieczno zmiany po przeanalizowaniu kosztów i po uzgodnieniu z organem prowadzcym.

4. Zmiana wysokoci opat za posiki bdzie obowizywa od pierwszego dnia nastpnego

     miesica.

 

§ 6

1. Ustala si  dzienn stawk ywieniow dla uczniów uczszczajcych:

       a)  do oddziau przedszkolnego: 1,70 z za korzystanie ze niadania; 

                                                     3.00 z za korzystanie z obiadu

       b)  do szkoy:                           3,00 z  za korzystanie z obiadu jednodaniowego

2. Stawka ywieniowa obejmuje koszt produktów wykorzystywanych do przygotowania

     posików.

 

§ 7

1.      Ustala si  dzienn opat za korzystanie z wyywienia przez pracowników szkoy 

w wysokoci:  4,50 z zupa,  5,50 z drugie danie.  

2.      Opata, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszego zarzdzenia, skada si z dziennej stawki ywieniowej za obiad w wysokoci 4,00 z lub 5,00 z, oraz z kosztu przygotowania   i wydawania posiku w wysokoci 1,00 zotych.

 

§ 8

Na obiady uczniowie i pracownicy zapisuj si na dany miesic. Naley zgosi ch korzystania z posików do ostatniego dnia poprzedniego miesica, a w miesicu wrzeniu do 15 wrzenia.  Dzieci korzystajce z obiadów finansowanych przez M-GOPS objte s doywaniem w okresie zgodnym z  decyzj M-GOPS-u, poczwszy od dnia nastpnego od daty wpywu decyzji do sekretariatu szkoy. Za dostarczenie decyzji do szkoy odpowiedzialni  s rodzice dziecka.

 

Opaty ustalone w niniejszym zarzdzeniu w § 6 oraz w § 7 wnosi si w okresach miesicznych do dwudziestego dnia kadego miesica w sekretariacie szkoy. Sekretarka szkoy ponosi odpowiedzialno materialn za wnoszone opaty, wystawia dowody wpat dla wpacajcych.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje moliwo przeduenia terminu patnoci, wycznie na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoy.

 

§ 9

1. Posiki wydawane s na miejscu w stoówce szkolnej na podstawie listy imiennej zgodnej                            

     z list wpat za ywienie.

2.      Zasady korzystania i zachowania w stoówce szkolnej okrela szczegóowo regulamin

      wietlicy i stoówki szkolnej.

3.      W trakcie wydawania posików w czci wietlicy przeznaczonej do spoywanie posików mog przebywa tylko uczniowie korzystajcy z ywienia. Za bezpieczestwo oraz waciwe zachowanie uczniów odpowiadaj nauczyciele penicy dyur oraz wychowawca oddziau przedszkolnego.

4.      Po spoytym posiku dzieci odnosz naczynia do wyznaczonego miejsca.

5.      Jadospis na cay tydzie znajduje si  na tablicy informacyjnej przy wejciu do wietlicy szkolnej. Jadospis ustala intendent szkoy i kucharka zgodnie z zasadami HACAP                   w porozumieniu z dyrektorem szkoy.

6.      Wysoko opat za dany miesic podana jest na tablicy informacyjnej przy wejciu do  szkoy oraz na stronie internetowej szkoy.

 

§ 10

1.      W przypadku nieobecnoci ucznia lub pracownika szkoy korzystajcego z posików          w stoówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysoko opaty za korzystanie z posiku w stoówce szkolnej za kady, z wyczeniem pierwszego, dzie nieobecnoci,      z zastrzeeniem §5 ust. 2a i 2b. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posików przez ucznia lub pracownika szkoy korzystajcego z posiku  w stoówce szkolnej. Zwroty odliczane bd tylko wtedy, gdy rodzic  poinformuje osobicie lub telefonicznie szko w pierwszym dniu nieobecnoci dziecka o czasie przewidywanej nieobecnoci.

2.      Dopuszcza si moliwo zwrotu dziennej wysokoci opaty za korzystanie z posiku          w stoówce szkolnej za pierwszy dzie nieobecnoci lub pierwszy dzie rezygnacji  z posiku w przypadku gdy, nieobecno lub rezygnacja zostan zgoszone nie póniej ni     w ostatnim dniu roboczym poprzedzajcym nieobecno lub rezygnacj z posiku.

3.      Nalena kwota zwrotu opaty, powinna by rozliczona w danym miesicu. Dopuszcza si uwzgldnienie jej rozliczenia w nastpnym miesicu za wyjtkiem grudnia i czerwca.

 

§ 11

1.      rodki, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszego zarzdzenia, w czci dotyczcej kosztu przygotowania i wydawania posików, stanowi dochody szkoy i wpacane s na konto dochodów wasnych w sposób okrelony w obowizujcych przepisach finansowych.

2.      rodki pozyskane za przygotowanie i wydawanie posików dla pracowników szkoy mona przeznaczy na zakup rodków czystoci do kuchni, drobne wyposaenie kuchni, drobne roboty remontowe, zakup materiaów do drobnych napraw w pomieszczeniu kuchni lub drobnych napraw wyposaenia kuchni.

 

§ 12

Zmiany do niniejszego zarzdzenia wymagaj formy pisemnej, w sposób zwyczajowo przyjty.

 

§13

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc obowizujc od 1.03.2018r.

 Dyrektor Szkoy Podstawowej  w Wiatrowcu Zofia Gawry

 

===================== 1697