szkoła podstawowa
   | modyf: MG 2012-11-20, 13:00 | 273 odsłon
serwiszglossie

 Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem systemu oświaty i jest obowiązkowa. Istnieje także możliwość realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą, tzw. nauczanie domowe[1].

Do lat 60. szkoła podstawowa w Polsce była szkołą siedmioklasową[2]1 września 1999 roku w Polsce rozpoczęła się reforma edukacji. Dotychczasowa ośmioklasowa szkoła podstawowa została zastąpiona sześcioma klasami. W tym samym czasie, również 1 września 1999 roku, utworzono gimnazja. W pierwszych klasach gimnazjum rozpoczęli naukę ci uczniowie, którzy w starej ośmioletniej szkole podstawowej powinni rozpocząć siódmą klasę i ci, którzy nie otrzymali promocji z klasy siódmej do ósmej. Uczniowie klasy ósmej, którzy otrzymali promocję do klasy wyżej mieli kontynuować tok edukacji zgodnie ze starym systemem i rozpoczynać naukę w szkole ponadpodstawowej. Na starych zasadach kończyli również szkołę ci uczniowie, którzy 1 września 1999 roku uczyli się w szkołach ponadpodstawowych.

Statystyka[edytuj]

W latach 2009-2010 uczyło się w szkołach podstawowych 2,2 mln dzieci. Działało 13191 szkół podstawowych: w miastach 3921 a na wsi 9270. Uczniowie szkół podstawowych stanowili w tym czasie 41,7% uczniów szkół wszystkich stopni edukacji. Szkoły prowadzone przez samorządy stanowiły 93,0% a prywatne 6,7% wszystkich szkół podstawowych. W Polsce działają również 4 szkoły podstawowe dla dorosłych[3].

Nauczanie[edytuj]

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 albo 7 lat. Czas nauki został podzielony na dwa etapy. Pierwsze trzy lata (pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III) nazywany jest edukacją wczesnoszkolną, a wcześniej kształceniem zintegrowanym i nauczaniem początkowym. Zajęcia najczęściej prowadzone są przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy.

W trakcie kolejnych trzech lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VI) zajęcia prowadzą nauczyciele danych przedmiotów.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian w Warszawie

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III (np. język obcy nowożytny, informatyka) oraz IV-VI, dla których nie ustalono podstawy programowej. Dla uczniów klas IV-VI możliwe jest również wprowadzenie dodatkowego nowożytnego języka obcego, pod warunkiem zagwarantowania wymiaru godzin umożliwiającego realizację podstawy programowej. Na realizację ww. zajęć dyrektor szkoły przeznacza tzw. godziny do dyspozycji dyrektora szkoły lub godziny dodane przez organ prowadzący szkołę. Od 1 września 2006 roku w wielu szkołach podstawowych został wprowadzony język angielski na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) w wymiarze 2 godzin zajęć tygodniowo. Zajęcia te są finansowane przez organy prowadzące szkoły z przekazywanych specjalnie na ten cel środków z budżetu państwa.

Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Istnieją również specyficzne rodzaje szkół podstawowych – specjalneintegracyjne, szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, szkoły podstawowe sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego. Szkoły podstawowe są przede wszystkim prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak np. gminamiasto (szkolnictwo publiczne). Istnieje również wiele szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje i kościoły (szkolnictwo niepubliczne). Szkoły niepubliczne po zapewnieniu spełniania niezbędnych wymagań uzyskują uprawnienia szkół publicznych.

We wszystkich szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych obowiązują te same podstawowe zasady:

  • realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową,
  • realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania,
  • stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w klasie szóstej,
  • prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania,
  • zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W wielu szkołach podstawowych, zwłaszcza zlokalizowanych na terenach wiejskich, funkcjonują oddziały przedszkolne. Najczęściej uczęszczają do nich dzieci sześcioletnie, realizujące w nich wprowadzony w Polsce od 1 września 2004 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Od 1 września 2007 roku został wprowadzony w publicznych szkołach podstawowych obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju wg wzoru ustalonego przez dyrektora szkoły (tzw.mundurka szkolnego), jednak już w kolejnym roku szkolnym obowiązek zniesiono, pozostawiając swobodę decyzji w tej sprawie szkolnej społeczności.

Świadectwo szkolne w szkole podstawowej[edytuj]

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne (po ukończeniu klas od I do V) oraz ukończenia szkoły podstawowej (po klasie VI). Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i jest drukowane na niebieskim giloszu.

===================== 1900