| modyf: Daniel Doycki 2019-10-19, 20:48 | 31 odson
serwiszglossie

 

1. Informacje ogólne.

1.     Operatorem Serwisu spwiatrowiec.com jest Szkoa Podstawowa w Wiatrowcu

2.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uytkownikach i ich zachowaniach w nastpujcy sposób:

a.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b.     Poprzez zapisywanie w urzdzeniach kocowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.     Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsugiwanego przez Blink.pl (operator hostingu prowadzi swoj stron pod adresemhttp://www.blink.pl. Operatorem jest OGICOM Spider Sp. z o.o. S.K.A. z siedzib w Poznaniu).

2. Informacje w formularzach.

1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uytkownika.

2.     Serwis moe zapisa ponadto informacje o parametrach poczenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.     Dane w formularzu nie s udostpniane podmiotom trzecim inaczej, ni za zgod uytkownika.

4.     Dane podane w formularzu mog stanowi zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.     Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikajcym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsugi zgoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.     Dane podane w formularzach mog by przekazane podmiotom technicznie realizujcym niektóre usugi – w szczególnoci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów bdcych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsugujcych patnoci lub te innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie wspópracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu lub podmioty z nim wspópracujce.

4.     Pliki cookies wykorzystywane s w nastpujcych celach:

a.     tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;

b.     utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

c.     okrelania profilu uytkownika w celu wywietlania mu dopasowanych materiaów w sieciach reklamowych, w szczególnoci sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stae” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). „Stae” pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.

6.     Oprogramowanie do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie plików cookies. Moliwe jest take automatyczne blokowanie plików cookies Szczegóowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mog wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mog by równie przez wspópracujcych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoci tych firm, aby pozna zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:Polityka ochrony prywatnoci Google Analytics

10.   Pliki cookie mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnoci sie Google, do wywietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o ciece nawigacji uytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Logi serwera.

1.     Informacje o niektórych zachowaniach uytkowników podlegaj logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s wykorzystywane wycznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsugi wiadczonych usug hostingowych.

2.     Przegldane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog podlega:

a.     czas nadejcia zapytania,

b.     czas wysania odpowiedzi,

c.     nazw stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó HTTP,

d.     informacje o bdach jakie nastpiy przy realizacji transakcji HTTP,

e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejcie do Serwisu nastpio przez odnonik,

f.      informacje o przegldarce uytkownika,

g.     Informacje o adresie IP.

3.     Dane powysze nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegldajcymi strony.

4.     Dane powysze nie s wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostpnienie danych.

1.     Dane podlegaj udostpnieniu podmiotom zewntrznym wycznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane umoliwiajce identyfikacj osoby fizycznej s udostpniane wyczenie za zgod tej osoby.

3.     Operator moe mie obowizek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowanionym organom na podstawie zgodnych z prawem da w zakresie wynikajcym z dania.

6. Zarzdzanie plikami cookies – jak w praktyce wyraa i cofa zgod?

1.     Jeli uytkownik nie chce otrzymywa plików cookies, moe zmieni ustawienia przegldarki. Zastrzegamy, e wyczenie obsugi plików cookies niezbdnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczestwa, utrzymania preferencji uytkownika moe utrudni, a w skrajnych przypadkach moe uniemoliwi korzystanie ze stron www

2.     W celu zarzdzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniej przegldark internetow/ system i postpuj zgodnie z instrukcjami:

a.     Internet Explorer

b.     Chrome

c.     Safari

d.     Firefox

e.     Opera

f.      Android

g.     Safari (iOS)

h.     Windows Phone

i.      Blackberry

===================== 6105