| modyf: Lidia Olber-Bolesta 2014-02-5, 17:20 | 1536 odsłon
serwiszglossie
Statut Szkoły Podstawowej 
w Wiatrowcu
tekst ujednolicony wprowadzony 
Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr V/2012/2013 z dnia 28 maja 2013r.
 
§1
I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE WSTĘPNE
1. Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu jest szkołą publiczną.
1) Przy Szkole Podstawowej w Wiatrowcu funkcjonuje Zespół Wychowania
Przedszkolnego „Skowronek”, funkcjonujący na zasadach określonych
w załączniku do uchwały nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia
28 lipca 2011 roku.
2. Adres szkoły: Wiatrowiec, 11- 210 Sępopol.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Sępopol.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty 
w Olsztynie.
5. Szkoła jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Sępopolu. ( zmiana uchwałą nr IV/2013/2014 z 9.12.2013r. na "Urząd Miejski w Sępopolu"
6. Nauka w szkole trwa 6 lat. 
§ 2
II CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz
Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Cele i zadania szkoły
uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. 
2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach, dostosowanych do okresów
rozwojowych dziecka:
1) Etap 0 – oddziały „0” wychowanie przedszkolne;
2) Etap I – klasy I-III szkoły podstawowej edukacja wczesnoszkolna;
3) Etap II – klasy IV-VI szkoły podstawowej;
3. Szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na
wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej
szkoły;
2) program wychowawczy stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające
rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
uczniów, między innymi poprzez:
a. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej
działalności turystyczno-krajoznawczej;
b. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w
rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d. zapewnienie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności
światopoglądowej i wyznaniowej;
e. umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej.
4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauki
w gimnazjum;
5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę
o społeczeństwie, problemach społecznych, kulturze i środowisku naturalnym;
6) kształtuje i rozwija cechy osobowości uczniów: przedsiębiorczość,
kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i
doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów
interpersonalnych;
7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe
postawy wobec problemów ochrony środowiska;
8) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów;
9) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej, religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz
własnej historii i kultury;
10) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;
11) dba o dostosowanie treści, metod i organizację nauczania do możliwości
psychofizycznej ucznia, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologiczno
i pedagogicznej, którą udzielają mu wychowawca, dyrektor i Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Bartoszycach m.in. poprzez:
a) ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
b) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
c) prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej,
5d) prowadzenie w miarę potrzeby zajęć gimnastyki korekcyjnej,
e) organizowanie w miarę potrzeb nauczania indywidualnego, organizację
zajęć pozalekcyjnych, m. in. kół zainteresowań.
12) dla uczniów ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami, umożliwia
realizację indywidualnych form i programów nauczania;
13) obejmuje szczególną opieką uczniów uzdolnionych poprzez
umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
14) otacza opieką dzieci osierocone, a także będące w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej;
15) wspomaga rodziny w ich wychowawczej roli;
16) może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną na
zasadach określonych odrębnymi przepisami;
17) prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia psychicznego ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania
uzależnieniom na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
18) opracowuje program profilaktyczny, strategię działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych
uzależnieniem;
19) stosuje procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły.
4. Szkoła prowadzi nauczanie języka angielskiego jako obowiązkowego języka
obcego.
5. Szkoła prowadzi nauczanie języka mniejszości narodowej w formie odrębnych
zajęć ( dodatkowego języka niemieckiego) w celu zapewnienia uczniom warunków
umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury.
6. Zasady organizacji nauczania dodatkowego języka niemieckiego, jako języka
mniejszości narodowej: 
1) nauczanie języka mniejszości narodowej może być organizowane we
wszystkich oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
62) oddział musi liczyć co najmniej 7 uczniów. W uzasadnionych przypadkach,
za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach
międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza;
3) nauczanie języka mniejszości narodowej organizuje dyrektor na pisemny
wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia złożony do dnia 30
kwietnia;
4) zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości w szkole dotyczy
odpowiednio całego okresu nauki ucznia w szkole i jest równoznaczne z
zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązkowych dla tego ucznia, ze
wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu oceniania,
klasyfikowania i promowania;
7. W szkole wprowadza się elementy historii i geografii kraju, z którego wywodzi
się dana mniejszość.
8. Szkoła prowadzi nauczanie języka mniejszości w formie odrębnych zajęć :
1) w klasach I-III szkoły podstawowej ( I etap edukacyjny- edukacja
wczesnoszkolna):
 a) w trzyletnim okresie nauczania w minimalnym wymiarze 290 godzin,
 b) w tygodniowym wymiarze dla klas I-III:
 - klasa I – 3 godziny,
 - klasa II- 3 godziny,
 - klasa III – 3 godziny,
2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej ( II etap edukacyjny):
 a) w trzyletnim okresie nauczania :
 - minimalny wymiar języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi
290 godzin,
7 - minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30
godzin,
 b) tygodniowy wymiar godzin zajęć dla uczniów klas IV-VI wynosi:
 - klasa IV – 3 godziny,
 - klasa V – 4 godziny, 
 - klasa VI – 3 godziny,
§ 3
1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.
W szczególności:
1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu
lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów
i olimpiad;
3) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów;
4) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne
sukcesy.
§ 4
1. Szkoła kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające
możliwość realizacji tych oczekiwań.
2. Szkoła kładzie nacisk na realizację ścieżek edukacyjnych w atrakcyjnej dla
uczniów formie.
3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań Szkoły.
§ 5
1. Szkoła organizuje naukę religii oraz zajęć o tematyce etyczno-moralnej
w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
2. Uczeń uczęszcza na:
1) naukę religii, gdy jego rodzice (prawni opiekunowie) złożą deklarację
w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole.
82) zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice (prawni
opiekunowie) nie zgłosili dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacji
z udziału w zajęciach;
3) uczniom nieuczęszczającym na zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2
zapewnia się opiekę świetlicową.
§ 6
1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie
o systemie oświaty, jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych
miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;
4) realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz standardy
wymagań egzaminacyjnych ustalone dla szkoły podstawowej.
2. Obowiązek szkolny dzieci rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Na wniosek rodziców złożony do 30 kwietnia naukę w szkole podstawowej może
także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat i odbyło roczne
przygotowanie przedszkolne oraz osiągnęło dojrzałość szkolną a także takie, które
nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego jeżeli wykazuje
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. W obu przypadkach decyzję
o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor. W drugim przypadku zasięga opinii
poradni-psychologiczno-pedagogicznej. 
4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły
podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
5. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka udziela zezwolenia na spełnianie
obowiązku szkolnego poza szkołą w stosunku do uczniów swojego obwodu.
Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia
9szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
Rodzice dziecka, któremu Dyrektor udzielił zezwolenia zobowiązani są do
zapewnienia warunków nauki określonych określonych w tym zezwoleniu.
6. Rodzice dziecka podlegającego szkolnemu obowiązkowi zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do
zajęć szkolnych;
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą
warunków określonych w zwolnieniu, o których mowa w odrębnych
przepisach.
7. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek informowania, w terminie do dnia
30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły o realizacji obowiązku szkolnego
przez dziecko poprzez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
1) za granicą,
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
8. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne: 
1) rodzic dziecka podlegającemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są
zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole;
2) rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się od 01 marca do
30 kwietnia każdego roku;
3) rodzice dziecka są zobowiązani do zapewnienia dziecku możliwości
regularnego uczęszczania na zajęcia;
4) rodzice dziecka informują w terminie do 30 września każdego roku
dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka o
realizacji tego obowiązku.
9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci
10może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 10 lat.
§ 7
1. Cele i zadania szkoły powinny być modyfikowane zgodnie z potrzebami
i aspiracjami placówki.
2. Szkoła współdziała z placówkami, instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
§ 8
1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki poprzez:
1) organizację spotkań z rodzicami;
2) wspólne tworzenie planu wychowawczego klasy;
3) organizację spotkań (rozmów) indywidualnych;
4) wspólne organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych;
5) wykonywanie prac na rzecz szkoły;
6) inne formy wynikające z potrzeb szkoły.
III – SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I
WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
§ 9
1. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę
działaniach wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego
dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy
wychowawczej w ramach danego etapu kształcenia. 
3. Rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy, o której
mowa jest w § 18 ust.15 
4. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach:
1) realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach
wychowawcy klasy;
2) określonych w obowiązkach nauczycieli, między innymi poprzez pomoc
w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;
3) przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;
114) zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.
§ 10
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć
dydaktyczno-wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć
organizowanych poza Szkołą, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 77;
2) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:
a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga;
3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi
w Regulaminie dyżurów nauczycieli;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania
fizycznego, języków obcych i innych wymagających podziału na grupy;
5) realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach
oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). oraz rozporządzenia RM z
2.11.2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy ( Dz.U.nr 246 poz. 2468 z późn.zm.)
6) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
7) uświadomienie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz
konieczności dbania o własne zdrowie;
8) dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii;
9) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do
miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób
nieuprawnionych;
10) wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego
i korytarza w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
1211) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych
urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia
ćwiczących;
12) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
§ 11
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, psychologiczną nad
uczniami szkoły poprzez:
1) kierowanie do poradni specjalistycznej;
2) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
3) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
4) rozpoznanie cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków
rodzinnych i materialnych;
5) występowanie o pomoc dla uczniów (znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej) do odpowiednich instytucji, a w szczególności do Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu.
§ 12
1. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) współpracę z Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną.
2. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego
koordynator do spraw zdrowotnych i bezpieczeństwa, powołany przez Dyrektora
Szkoły. Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów
i potrzeby środowiska.
§ 13
1.Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
13§ 14
IV ORGANY SZKOŁY
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 15
1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają
regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa
oświatowego i niniejszym statutem.
2. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub
decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor.
3. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Organ uprawniony do
odwoływania jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
i powiadomienia rady o wynikach w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
§16
DYREKTOR SZKOŁY:
1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje szkołą, jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez
Ustawę.
2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa
Ustawa i inne przepisy szczegółowe. 
3. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole:
a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające
podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły;
14b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia
Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich
jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady;
c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
d) dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały
dyrektor zawiadamia radę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
kuratora oświaty i organ prowadzący;
e) udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu
rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje
jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego
realizacji;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole nauczycielami w
celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez:
a) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku
szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go
Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
b) badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art.33 pkt. 1 i 2
ustawy o systemie oświaty,
c) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników
uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na
podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na
sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych;
d) analizowanie sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami;
e) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych;
f) prowadzenie hospitacji;
g) ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli szkoły w
odniesieniu do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie
15Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące
doskonaleniu tych działań;
h) upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań
szkoły zapisanych w § 2 niniejszego Statutu;
i) zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły
we wszystkich obszarach jej działalności;
j) wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych
sprawach;
k) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie
komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych;
l) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez
organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami
doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi
organizacjami i stowarzyszeniami;
m) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej, jakości pracy oraz
inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
n) gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania
oceny ich pracy;
o) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach
prawa dotyczących działalności szkoły;
p) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
q) przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem
roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
r) Uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I i II etapu
edukacyjnego.
3) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
4) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw
programów, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
5) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim;
166) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego
przeprowadzanych w szkole;
7) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
2) przyjmuje uczniów do szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy
lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do szkoły; 
3) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za
zgodą rodziców, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej; 
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu; 
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) uchylony;
7) uchylony;
8) podejmuje decyzje o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu jednolitego stroju
z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub
Samorządu Uczniowskiego za zgodą odpowiednio Rady Rodziców, Rady
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Czas
rozpatrzenia wniosku przez Dyrektora nie może przekroczyć 3 miesięcy.
5. Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców
o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
6. Organizuje działalność szkoły: 
1) sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą
Pedagogiczną; 
2) zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków pracowników
nie będących nauczycielami; 
3) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-
17sanitarny szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników
nie będących nauczycielami na terenie szkoły oraz w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym; 
4) dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 
5) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego
w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę; 
6) organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły; 
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły; 
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
9) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjnoremontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku
szkolnego;
10) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli;
11) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
12) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne
szkoły, ustala w danym roku szkolnym, dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
13) w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których
mowa w § 23 ust. 7.
14) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania
zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
7. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi
pracownikami szkoły; 
182) powołuje stanowisko społecznego dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres
stażu; 
4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i innym pracownikom szkoły; 
5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla
nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej; 
6) udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela; 
7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami; 
8) wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym
nauczycieli; 
9) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala
kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego;
10) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
11) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela
uprawnienia zostają naruszone.
8. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym
dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym szkołę, reprezentuje
szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności
szkoły. 
9. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez
organ prowadzący.
§ 17
RADA PEDAGOGICZNA
1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole
Podstawowej w Wiatrowcu. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który
przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków
o terminie i porządku obrad.
2. W zebraniu rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone na wniosek rady lub
dyrektora za zgodą rady. Osoby te mają głos doradczy.
193. Rada Pedagogiczna:
1) planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu przez Radę
Rodziców;
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
4) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów lub
wniosków o przeniesienie do innej szkoły;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza
plan WDN;
6) uchylony;
7) uchylony;
8) opiniuje zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
9) uchwala Statut Szkoły i inne regulaminy;
10) zatwierdza kryteria oceny zachowania uczniów;
11) opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny systemu oceniania.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) opiniuje kryteria oceny pracy nauczyciela;
5) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy
i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,
wychowawcza i opiekuńcza szkoły;
6) opiniuje ustalone w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7.
7) opiniuje ustalone w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 12.
205. Ponadto Rada Pedagogiczna :
1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i nowelizacji i przedstawia do
uchwalenia Radzie Rodziców;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do
odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania
wniosku;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami
do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności może to
dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
6) uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli;
7) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia
organizacji nauczania i wychowania;
8) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców,
może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym
zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić
w trakcie roku szkolnego;
9) opracowuje i uchwala program rozwoju szkoły lub plan pracy po zasięgnięciu
opinii Rady Rodziców, 
10) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.
6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo,
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności stanowiący
załącznik do niniejszego statutu.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w terminie 14 dni od daty
zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów rady.
219. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący
rady i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od
sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia poprawek
przewodniczącemu obrad.
10. Rada Pedagogiczna oprócz zebrań plenarnych organizuje zebrania szkoleniowe
zgodne z planem na dany rok szkolny.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.
12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
13. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń
dyrektora;
2) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady;
3) realizowania uchwał rady;
4) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonywania
przydzielonych zadań;
5) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego
współdziałania wszystkich członków rady.
14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 18
RADA RODZICÓW
1. W szkole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem szkoły. Rada
Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych
(klasowych).
223. Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców
Szkoły przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym w tajnych wyborach.
4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
(prawny opiekun).
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad
Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego
Statutu.
7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców
oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
Regulamin Rady Rodziców.
8. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
a) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez
nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do
uczniów;
b) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli;
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, program
ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
2) Rada Rodziców opiniuje :
a) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
23b) uchylony;
c) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania w Szkole;
d) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
e) uchylony;
f) opiniowanie ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7.
g) opiniowanie ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust.
12.
9. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny
pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
10. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian
w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników
z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca
kwietnia.
11. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas
dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada
Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie
opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
12. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu
Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania
nauczyciela od oceny pracy.
13. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian
w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników
z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 
14. Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców. Oddziałowe Rady Rodziców :
1) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym
zebraniu rodziców;
2) wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego
i w rozwiązywaniu problemów danej klasy;
243) reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły;
4) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę
wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców
uczniów danego oddziału;
5) występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę
organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale;
6) uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.
15. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie
z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w niniejszym Statucie. 
§ 19
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd
tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z
organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków
i opinii we wszystkich sprawach szkoły;
2) zapoznawanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
3) organizacja życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań
i potrzeb uczniów;
4) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej; 
5) organizowanie apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej
działalności;
6) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
257) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego
nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;
8) zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień;
9) występowanie z wnioskami o pomoc materialną uczniom;
10) udział przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki;
11) prawo do jawnej i umotywowanej oceny z zachowania.
12) ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 7.
13) ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 23 ust. 12.
§ 20
WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY
1. Zasady współpracy organów szkoły:
1) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach
swoich kompetencji;
2) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań
powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów
przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania
kompletu każdemu organowi szkoły;
3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może
włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub
stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
4) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;
5) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości
w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał;
6) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez
swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;
7) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie
Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na
protokołowanych posiedzeniach tych organów;
268) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej
decyzji w terminie 7 dni;
9) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym statucie;
10) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem
drogi służbowej i zasad ujętych w § 20 ust. 2 niniejszego statutu.
2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły :
1) Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami szkoły oraz
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły;
2) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły dyrektor jest
zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując
bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego
w szkole – strony sporu;
4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku;
5) Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia
dokonuje Zespół Mediacyjny;
6) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej
o najdłuższym stażu pracy;
7) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi trzech nauczycieli zatrudnionych na
czas nieokreślony;
8) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków
przestaje pełnić funkcję nauczyciela;
9) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady
wymienionej w pkt 6, 7;
10) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego
z organów lub Dyrektora Szkoły;
11) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły,
Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze
stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
2712) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie;
13) O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie
pisemnej z pełnym uzasadnieniem;
14) Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.
§ 21
V ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich
dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając
tradycje Szkoły.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach
edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia.
3. Zajęcia w szkole mogą być prowadzone:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym;
2) w toku nauczania indywidualnego; 
3) w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań; 
4) w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: obozy
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany
międzynarodowe.
4. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy nie wymienione w ust. 3. 
5. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie
działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ustępie 5,
wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
§ 22
1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym
względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub
innych pracowników szkoły. 
§ 23
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły
28z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowego planu nauczania. 
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora na
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacyjny podlega
zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
3. W arkuszu organizacji szkoły dyrektor w szczególności zamieszcza: liczbę
pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin edukacyjnych, finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, w tym wynikających z
potrzeb wprowadzenia eksperymentów i innowacji.
5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednym roku nauki, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania, podstawami programowymi
i wybranym programem dopuszczonym do użytku szkolnego.
6. Oddział nie powinien liczyć więcej niż 32 uczniów.
7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i
samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości
organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla szkoły podstawowej do 6
dni.
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa
w ust. 7, mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzony w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub
związków wyznaniowych,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub
potrzebami społeczności lokalnej.
299. W dniach, o których mowa w ust. 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć
wychowawczo-opiekuńczych.
10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o
możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych
organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 7.
11. Rodzic (prawny opiekun) na 3 dni przed wyznaczonym dniem wolnym od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, o którym mowa w ust. 7, informuje o udziale
swojego dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych
dniach.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7, dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
§ 24
1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły
powołuje szkolnego lidera WDN.
§ 25
1. W szkole działa oddział przedszkolny realizujący program wychowania
przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie są objęte obowiązkiem
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny współdziała z rodzicami w
sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem praw rodziców
(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z
programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym.
3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego:
1) prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą na podstawie
programu wychowania przedszkolnego;
2) opracowuje miesięczne plany pracy na podstawie realizowanego programu
nauczania oraz możliwości dzieci;
303) czuwa nad psychofizycznym i emocjonalnym rozwojem dzieci, 
4) informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sytuacji dziecka oraz jego
przygotowaniu do podjęcia nauki w klasie pierwszej;
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną, opiekę zdrowotną i innymi.
4. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego
roku szkolnego o zadaniach wynikających z realizowanego programu nauczania
wychowania przedszkolnego w danym oddziale.
5. Częstotliwość spotkań z rodzicami (prawnych opiekunów) ustala nauczyciel
biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz uzyskiwane efekty dydaktycznowychowawcze. Spotkania mogą być:
1) indywidualne, organizowane w zależności od potrzeb i sytuacji dziecka w
grupie przedszkolnej;
2) ogólne, które odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym
6. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające
roczne przygotowanie przedszkolne.
7. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
8. W oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, w
szczególności zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, nauka religii, zajęcia
rewalidacyjne. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci: dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
9. Dzienny czas pracy w oddziale przedszkolnym ustalony przez organ prowadzący
na wniosek dyrektora szkoły, przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
10. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
11. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie
rozpocznie na wniosek rodziców spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje
przygotowanie przedszkolne realizując program wychowania przedszkolnego
uwzględniający jego możliwości i umiejętności nabyte w poprzednim roku.
31§ 26
1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia w danym oddziale, dostosowując czas zajęć i
przerw do aktywności uczniów. Ze względów organizacyjnych szkoły przerwy
mogą być organizowane jednocześnie z kl. IV – VI.
4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 30 minut. Czas trwania przerw
może ulec zmianie, co jest podyktowane organizacją dowozu uczniów. Decyzję w
tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
5. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w
blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych,
dodatkowych godzin wychowania fizycznego możliwe jest ustalenie innej
liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody
dyrektora szkoły.
6. Formę realizacji dodatkowej godziny zajęć ruchowych, wychowania fizycznego
ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 27
1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki,
elementów informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania
wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach
powyżej 24 uczniów.
2. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach
liczących do 26 uczniów.
3. Dodatkowy podział na grupy może być dokonany za zgodą organu
prowadzącego.
4. W wyniku niżu demograficznego dopuszcza się organizację nauczania w klasach
łączonych.
§ 28
ŚWIETLICA
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła
organizuje opiekę świetlicową.
322.Świetlica pracuje w godzinach odpowiadających potrzebom ucznia i szkoły.
Godzina pracy w świetlicy trwa 60 minut.
3. Cele i zasady i formy funkcjonowania świetlicy:
a) świetlica organizuje opiekę i kontrolę nad dojazdami uczniów;
b) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do
nauki własnej, wypoczynku i rekreacji poprzez zabawy i gry świetlicowe,
czytelnictwo, zajęcia plastyczne i techniczne, ćwiczenia ruchowe;
c) zajęcia prowadzące do upowszechniania zasad higieny osobistej i zdrowotnej
oraz nawyków kultury życia codziennego;
d) opieka nad uczniami klas 0 - VI, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne
z religii organizowane w szkole, umieszczone w "środku" rozkładu zajęć;
e) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela,
w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
f) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie
przekraczających 25 uczniów.
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe na początku roku szkolnego
opracowuje plan pracy oraz prowadzi dziennik zajęć, w którym dokumentuje się
zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.
§ 29
1. Szkoła podstawowa w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia
pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza
systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzysekcyjnych, a także w formie
wycieczek i wyjazdów.
3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjne, w których
uczniowie mogą uczestniczyć za zgodą rodziców:
1) zakończenie udzielania pomocy w formie zajęć dydaktycznowyrównawczych może nastąpić zgodnie z § 10, ust 1- 2 rozporządzenia z dnia 31
stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz
rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
33pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
4. Liczba uczniów gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać
5 osób.
5. Uczniowie wymienieni w pkt.3 mogą być kierowani do placówek
specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i
korekcyjne.
6. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania
opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są
indywidualnie dla każdego ucznia.
7. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
8. Może być organizowane indywidualne nauczanie w sposób zapewniający
realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zaleconych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie
indywidualnego nauczania, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
9. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz
na czas określony w tej opinii.
10. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą
słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
§ 30
1. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
34§ 31
BIBLIOTEKA
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji programu
nauczania i wychowania oraz kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.
Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
rodzice. 
2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do
tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
3. Do biblioteki szkolnej mogą być włączone zbiory publiczne, które będą
udostępnione czytelnikom środowiskowym.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać gromadzenie
i opracowywanie zbiorów. 
5. Biblioteka może być miejscem gromadzenia magnetycznych i informatycznych
nośników informacji.
6. W miarę możliwości lokalowych wskazane jest zorganizowanie czytelni.
7. Biblioteka realizuje zadania z edukacji czytelniczo – medialnej.
8. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:
1) gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników i możliwościami finansowymi
szkoły zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji;
2) gromadzi, przechowuje konserwuje materiały biblioteczne, jak: książki,
czasopisma i inne druki oraz różne formy zapisu obrazu i dźwięku;
3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz
wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;
4) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia
i pogłębia nawyk czytania i uczenia się; 
5) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
6) udostępnia materiały biblioteczne, udziela pomocy fachowej w ich
wykorzystaniu oraz informuje o zawartości zbiorów; 
7) prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z działalnością biblioteki,
czytelni i pracowni multimedialnej;
358) dokonuje kontroli zbiorów bibliotecznych: ustala stan zbiorów, ujawnia braki,
usuwa księgozbiór zniszczony, zaczytany, zdezaktualizowany;
9) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i
społeczną.
9. Dopuszcza się organizację obowiązkowych lekcji bibliotecznych w ramach
zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów
i nauczycieli- bibliotekarzy. 
10. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami
określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.
11. Biblioteka szkolna podejmuje współpracę z innymi bibliotekami: 
1) bibliotekami szkolnymi w całej gminie w sprawie organizowania konkursów
bibliotecznych;
2) z bibliotekami publicznymi w gminie w ramach wymiany księgozbioru
i wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) z biblioteką pedagogiczną w Bartoszycach w ramach szkoleń bibliotekarzy.
§ 32
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
2. Uczniowie korzystający z ciepłego posiłku wnoszą opłaty w wysokości
pokrywającej koszty surowca. Inne szczegółowe zasady może określić dyrektor
w porozumieniu z rodzicami w ramach posiadanych środków finansowych. 
§ 33
1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami:
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie
Szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi,
wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych
dla rodziców i uczniów klas I;
2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o
bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;
3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań
z rodzicami;
4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.
362. Współdziałanie w zakresie: 
1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego
i wychowawczego;
2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły; 
3) zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.
3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy szkoły: 
1) za pośrednictwem Odziałowych Rad Rodziców; 
2) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku
roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska
rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego
możliwościach i problemach;
2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.
5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora
Szkoły): 
1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
2) ustalenie form pomocy;
3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole; 
4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji
rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 
5) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np.
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku
szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
6) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,
imprezach sportowych;
7) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów;
8) zapoznanie z procedurą zwalniania uczniów z części zajęć dydaktycznych 
a) rodzic /opiekun prawny/ osobiście zwalnia dziecko z części zajęć.
6. Indywidualne kontakty: 
371) ewentualne wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy
wychowawcze, 
2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo
słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję,
przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste; 
3) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 
4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej;
5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć
edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania. 
§ 34
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim
dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września
wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Terminy przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i wiosennych określa zarządzenie MEN w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Semestry, na które dzieli się rok szkolny w szkole, opisane są w rozdziale
Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§ 35
VI PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły
w oparciu o ustalone zasady przyjmowania.
2. Wraz z zakończeniem nauki w szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej. 
3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne
z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
384. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu
na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań,
narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
5. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu
traktowaniu lub karaniu.
6. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej
ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
7. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka
społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest
zakazane i karalne. 
8. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia
w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.
§ 36
1. Każdy uczeń ma prawo do: 
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne
oceny;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie
z zasadami WSO; 
7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków
społeczności szkolnej;
8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez
wychowawcę klasy; 
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych
w odrębnych przepisach;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;
3912) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według
zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 
14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach
osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one
praw innych;
16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności
odrabiania pracy domowej;
17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu
decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego
stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.
§ 37
1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma prawo do
zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej,
z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze
lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności
na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma obowiązek
uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one
umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
40§ 38
1. W ostatnim tygodniu nauki (zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze
szkołą.
§ 39
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez
systematyczna naukę.
§ 40
1. W szczególności, każdy uczeń ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, wobec nauczycieli,
innych pracowników szkoły jak i uczniów;
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły,
nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkoły lub klasy;
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
8) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statucie Szkoły;
(dostarczyć usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej podpisanej przez
rodziców /prawnych opiekunów w ciągu tygodnia po ustaniu nieobecności. 
9) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju lub mundurku, jeżeli taki
obowiązuje; 
10) strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych,
sprawdzianów, sprawdzianów próbnych; 
11) dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii,
12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
13) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni
szkolnej;
4114) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
15) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków
odurzających;
16) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności
powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
17) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru; 
§ 41
1. Uczniom nie wolno:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu
i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez
wiedzy i zgody zainteresowanych;
7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach
nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
8) zapraszać obcych osób do szkoły.
§ 42
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne
zgromadzone w szkole.
2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia
szkody.
§ 43
1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
i kultywować jej tradycje.
§ 44
1. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
szkolnych:
421) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub
ważną przyczyną losową;
2) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie
trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły;
3) W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach
szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia
rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności;
4) Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej
nieobecności w szkole do tygodnia obecności w szkole po okresie obejmującym
dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych;
5) Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane;
6) Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną
wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii
wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców);
7) Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu
tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców
lub rozmowy telefonicznej;
8) Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu
w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego
opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne
usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły;
9) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć
dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora
Szkoły;
10) Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich
wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca);
11) Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia;
12) W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego
przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione
i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian
frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru;
4313) Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu
choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji
oddziału;
14) Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi
Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów;
15) Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej
następnym dniu.
§ 45
1. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po
poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.
W związku z zaistniałą sytuacją zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie Rady
Pedagogiczną, która podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji uczniów. 
§ 46
1. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność
osobistą ucznia.
§ 47
1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący
w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony
dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 48
1. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:
1) spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga
wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym
i zainteresowanymi rodzicami,
2) spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas,
jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych
rodziców bądź dyrektora,
3) nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły
przy współudziale wychowawcy klasy,
4) nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga
dyrektor szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady
Rodziców,
445) zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub
wychowawca klasy bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub Przewodniczącemu
Rady Rodziców,
6) sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron
w możliwie jak najkrótszym terminie.
7) W przypadku naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, uczeń i jego rodzic
klub prawny opiekun ma prawo wnieść ustną skargę do wychowawcy klasy,
który rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 7 dni i informuje o sposobie
załatwienia sprawy wnoszącego skarg, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń
zawiadamia w razie potrzeby jego rodziców. Wnoszący skargę może odwołać się
od sposobu załatwienia sprawy przez wychowawcę przez dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły w terminie 7 dni zawiadamia wnoszącego odwołanie o sposobie
załatwienia sprawy, a w przypadku, gdy odwołanie wniósł uczeń, powiadamia
jego rodziców. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 
8) W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika lub nauczyciela,
uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo złożyć skargę pisemną do
dyrektora szkoły w terminie 14 dni od naruszenia praw. Dyrektor szkoły po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym zawiadamia rodzica
(prawnego opiekuna), gdy skargę złoży uczeń, rozstrzyga w przedmiocie skargi
w terminie 14 dni, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki ( naruszenie dóbr
osobistych ucznia) w ciągu 3 dni. W sprawach skomplikowanych,
wymagających konsultacji z organami zewnętrznymi, np. policją, termin
rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu do 30 dni. O sposobie załatwiania skargi
dyrektor informuje na piśmie ze wskazaniem uzasadnienia rozstrzygnięcia
wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę wniósł uczeń – informację
przesyła rodzicom 
( prawnym opiekunom). Od rozstrzygnięcia dyrektora rodzic ( opiekun prawny)
może wnieść odwołanie na piśmie do Kuratora Oświaty w Olsztynie za
pośrednictwem dyrektora szkoły, który przesyła skargę temu organowi wraz
z materiałami postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dn. Rozstrzygnięcie
organu odwoławczego jest ostateczne. 
45§ 49
1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą,
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
wprowadza się:
1) zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą
rodziną uczniów;
2) zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;
3) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem
szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty
te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
4) zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych.
Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed
przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie
dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o
rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie
przemocy i wymuszanie pieniędzy. 
§ 50
1. Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia:
1) na terenie szkoły podstawowej obowiązkowe jest noszenie przez uczniów
schludnego stroju w stonowanej kolorystyce np. odcienie szarości, granatu,
ciemnego błękitu, zieleni, inne, podkreśleniem mogą być białe lub pastelowe
dodatki, czysty. 
2) strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego ustalany
jest z nauczycielem;
3) strój galowy: białe bluzki-koszule, granatowe-czarne spodnie i spódnice;
4) strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych;
2. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno ono
przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy).
3. Dziewczęta i chłopców wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego obowiązuje
strój galowy, który w szczegółach ustalany jest, co roku z zainteresowanymi
uczniami.
4. Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych. Wyjątek
stanowi niska temperatura w klasie. 
46§ 51
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
1) biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie
oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;
2) wartościowe przedmioty, w tym telefony komórkowe;
2. Uczeń podczas zajęć edukacyjnych nie ma prawa korzystać z telefonu
komórkowego oraz innych osobistych urządzeń elektronicznych. 
§ 52
1. Do szkoły przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza
obwodem szkoły, jeśli w klasie są wolne miejsca.
2. Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej tego samego typu
oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której odszedł uczeń;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na
zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
promowania uczniów;
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
3. Nauka w szkole jest obowiązkowa i trwa nie dłużej niż do 18 roku życia, chyba,
że ze względu na upośledzenie umysłowe dziecko realizuje obowiązek szkolny
w innej formie zajęć w placówce specjalnej.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dyrektor szkoły za zgodą
organu prowadzącego może zezwolić na spełnienie przez dzieci mieszkające
w obwodzie danej szkoły, obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor w takich
przypadkach określa warunki nauki. 
5. Dziecko spełniając obowiązek nauki poza szkołą może otrzymać świadectwo
ukończenia poszczególnych klas danej szkoły.
6. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dziecko
zamieszkałe w obwodzie swej szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku
szkolnego oraz obowiązku nauki:
471) niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2) warunki realizacji obowiązku szkolnego w szkole zapewnia organ prowadzący
szkołę.
§ 53
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania, 
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.
§ 54
1. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy na forum klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły na forum klasy; 
3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) nagroda rzeczowa.
§ 55
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach (zgodnie z zapisem w Statucie);
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności
szkoły. 
§ 56
1. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) upomnienie Dyrektora Szkoły; 
483) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców /prawnych
opiekunów/ lub społeczności uczniowskiej;
4) nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych
przez szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek
wychowawcy;
5) nie typowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary
przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7) przeniesienie do innej szkoły, za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/.
§ 57
1. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia,
rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw
przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków,
zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze
i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 
§ 58
1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
§ 59
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w §
56 ust. 1 pkt 1: 
1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy; 
2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie
uwag.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w §
56 ust.1 pkt 2–7: 
1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy; 
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor
Szkoły, uczeń oraz wychowawca.
49§ 60
1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców –
opiekuna prawnego;
2. Kary wymienionej w § 56 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności
rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje
podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. (Ust. 2
nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub
osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje). Odpis
zawiadomienia o ukaraniu wkłada się do akt ucznia. 
3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia
i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania
oraz terminie i sposobie odwołania. 
§ 61
1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub
opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się
bez rozpoznania.
4. Odwołanie wnosi się do Rzecznika Praw Ucznia lub wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny,
Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do
wniesienia odwołania.
6. Decyzja komisji jest ostateczna.
§ 62
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby
dopuścił się przewinienia określonego w § 55.
§ 63
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt
ucznia po roku nienagannego zachowania.
50§ 64
1. Przepisów § 59 – 63 nie stosuje się do procedury karnego przeniesienia do innej
szkoły.
§ 65
1. Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły:
1) Rada Pedagogiczna danej szkoły może skierować wniosek do Dyrektora
Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję
w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej
szkoły:
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły; 
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu
i narkotyków; 
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności
szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
5) kradzież; 
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności
szkolnej; 
8) czyny nieobyczajne; 
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu
bomby; 
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania
wcześniejszych środków dyscyplinujących; 
11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 
12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do
innej szkoły.
51§ 66
1. Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu ucznia do innej szkoły:
1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym
zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest
karane z mocy prawa (kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa
ścigania; 
2) Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu,
zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły;
3) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia
mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw
Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu
Uczniowskiego;
4) wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia, jako członka społeczności szkolnej. Podczas
przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować
obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych
dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych
karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej itp. 
5) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,
podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy;
6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły;
7) Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady
Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 5
dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady
Pedagogicznej;
8) w przypadku niepełnoletniego ucznia dyrektor kieruje sprawę do Kuratora
Oświaty,
9) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają
i podpisują rodzice lub prawny opiekun; 
10) w przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do
rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie
listem poleconym;
5211) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu
wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej
doręczenia;
12) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać
na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji tej
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej
wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a..
VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 67
ZADANIA NAUCZYCIELI
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz
odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć
szkolnych; 
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego
programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form
organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom
zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do
aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór
odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 
3) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych
środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc
w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny); 
4) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy
i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie
rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
535) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań
przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
zawodach;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,
rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
7) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
8) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady
Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach
metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN ,
OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze
szkolnym planem WDN; 
10) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji,
kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 
11) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą
przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności
w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów
Kodeksu Pracy;
12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła
zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe
dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych
dokumentów;
13) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie
godności osobistej ucznia;
14) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
15) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
16) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania.
54§ 68
ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków
rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa
i zaufania; 
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami; 
4) wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia
nad samodoskonaleniem; 
5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
6) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do
współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
7) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
8) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad
wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania
w domu;
9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi
w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec
uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych
technik uczenia się; 
5511) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania
trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do
prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce:
zwracanie uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych,
którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie
z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn
niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do
dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym
uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy
(z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają
trudności w uzupełnieniu materiału;
13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania
właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między
uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie
atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni,
kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy,
odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,
rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie
czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności
sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie
zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły,
konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
15) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów,
okazywanie im życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne,
wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska); 
16) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 
17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie
pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do
wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez
powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami
56organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami
ducha i charakteru; 
18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o
stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole
i poza szkołą;
19) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów
w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla
uczniów; 
20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych
sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji
z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu
opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli i uzyskanych punktów, wnioskuje
w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy
współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania i
motywowania wychowanków. 
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych
dotyczących klasy: 
1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego,
lub zbiera sam;
4) wypisuje świadectwa szkolne; 
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie
z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz
uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 69
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu
bhp i ppoż..
573. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach
wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany
jest do :
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu
podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań
odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na
niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne
postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety
okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak
przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które
przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania
drzwi do sal lekcyjnych;
4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ściany, ławki i inne
urządzenia szkolne oraz by nie niszczyli roślin;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad
wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły;
8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia
dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo
uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być
wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt,
urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć
i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan
zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
587. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych
urządzeniach technicznych, pracowniach, z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na
stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu
i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń
technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki
środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
8. Nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w
których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza
zagrożenia dla bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych
przerw międzylekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa
Pożarowego w szkole i jej przestrzegać. 
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma
obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek
szkolnych obowiązującej w szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do
prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela;
2) jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma
obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek; do czasu
naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym
miejscu;
3) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
4) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala,
należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do dyrektora szkoły. Jeśli
zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. o zaistniałej sytuacji
należy powiadomić rodziców ucznia;
5) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć;
6) korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania
lekcji i po jej zakończeniu;
597) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
8) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali
lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
9) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie
zagrożenia.
14. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego w wyniku głosowania
uczniów (głosowanie jawne – zwykłą większością głosów) powołuje samorząd
klasowy;
1) w skład samorządu uczniowskiego wchodzi: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego. Można też powoływać kronikarza i skarbnika klasy,
2) zakres obowiązków dla powołanego samorządu klasowego ustala
wychowawca klasy,
3) kadencja samorządu klasy trwa co najmniej jeden rok szkolny,
4) w przypadku nie wywiązywania się uczniów (trójki klasowej) z obowiązków
wynikających ze statutu oraz bieżących poleceń wychowawcy uczeń może być
odwołany z pełnionej w samorządzie funkcji,
5) odwołanie następuje na wniosek wychowawcy lub uczniów danej klasy,
6) w głosowaniu jawnym lub tajnym uczniowie zwykłą większością głosów
podejmują decyzję o odwołaniu ucznia z pełnionej funkcji,
7) ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy;
§ 70
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na
pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy złożony przez Oddziałową Radę
Rodziców.
§ 71
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest w szczególności:
601) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz
modyfikowanie w razie potrzeby;
2) współdziałanie w celu realizacji ścieżek edukacyjnych;
3) okresowa analiza osiągnięć edukacyjnych w danym oddziale.
2. Pracą zespołu kieruje nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo w danym
oddziale.
3. Nauczyciele, którym powierzono wychowawstwo klasy tworzą zespoły
wychowawcze, pod nazwą „ grupy wiekowe” odpowiednio klasy 0 - III i klasy IV –
VI , których zadaniem jest w szczególności:
1) organizowanie spotkań skupiających do wspólnej pracy rodziców
i wychowawców, wspierających obie strony w ich trudnościach; 
2) diagnozowanie, planowanie i organizowanie środowiska wychowawczego
w obrębie danej grupy; 
3) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej,
rodzinnej lub losowej;
4) opracowywanie kryteriów oceny zachowania.
4. Nauczyciele grup pokrewnych zajęć edukacyjnych tworzą zespoły przedmiotowe.
5. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe: 
1) humanistyczny, łączący nauczycieli języka polskiego, historii, języków
obcych, religii, biblioteki;
2) matematyczno – przyrodniczy, łączący nauczycieli: matematyki i przyrody;
3) elementarny, łączący nauczycieli: oddziału „0” i nauczania zintegrowanego;
4) artystyczny, łączący nauczycieli: plastyki, muzyki, techniki, wychowania
fizycznego i informatyki.
6. Do zadań zespołu należy w szczególności: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyborów programów nauczania;
2) opracowanie sposobów badania osiągnięć uczniów;
3) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich programów nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
615) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
stymulowanie rozwoju uczniów;
6) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu
poprzez organizowanie narad, dyskusji, lekcji otwartych, itp.;
7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia;
8) diagnozowanie, planowanie i organizowanie działań mających na celu
poprawę jakości kształcenia w zakresie przedmiotów danego zespołu.
7. W celu wypełniania swoich zadań statutowych nauczyciele mogą tworzyć
zespoły problemowo-zadaniowe, zatwierdzane przez radę pedagogiczną, na
wniosek dyrektora szkoły, który określa ich główne zadania. 
§ 72
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1,
określają odrębne przepisy.
3. Zachowuje się specjalny fundusz dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) w budżecie organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty
nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkoły.
4. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze środków, o których mowa w ust.3, pkt.1, uwzględniając zasadę, że
nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu, co najmniej 1
roku.
5. Dyrektor jest zobowiązany do opracowania zakresu zadań i kompetencji
pracowników administracji i obsługi.
6. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracę nauczycieli, zabezpieczają
sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły. Przepisy ogólne zawarte są
w Regulaminie bezpieczeństwa i higieny w SP w Wiatrowcu.
62§ 73
VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PODSTAWA PRAWNA
1. Szkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Jest to system otwarty,
uwzględniający 6-letni cykl nauki, z procedurami właściwymi dla obu etapów
edukacyjnych. System zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia
2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych oraz ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Jest
skonsultowany z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, zaopiniowany przez
Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu
13 września 2007 r. 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
§ 74
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
§ 75
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole
programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
631) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali ustalonej w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym
opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
§ 76
1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco
i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
642) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ znają
kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy
podlegające ocenie;
3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji
i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
§ 77
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów na pierwszych
zajęciach edukacyjnych, a i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym
zebraniu rodziców, nie później niż do 25 września o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu
nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
4. Częstotliwość oceniania z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w
swoich przedmiotowych systemach oceniania ( PSO). 
5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowe kryteria
oceniania (PSO), szczegółowe wymagania z danego przedmiotu na poszczególne
stopnie ustalone są przez każdego nauczyciela i wynikają one z realizowanego
programu nauczania. Kopie wymagań złożone są u dyrektora i w bibliotece
szkolnej.
656. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania wszystkich prac klasowych
przez cały rok szkolny.
§ 78
1. Uczeń może otrzymać oceny za:
1) sprawdziany pisemne;
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych
na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału
określoną przez nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
c) praca klasowa dotycząca materiału z wybranego działu musi być
zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien
być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
2) odpowiedzi ustne;
3) zeszyt przedmiotowy;
4) wykonane ćwiczenia, bądź zadania praktyczne;
5) prace domowe;
6) aktywność na lekcjach;
7) dodatkowe prace (dla chętnych);
8) twórcze rozwiązywanie problemów;
9) praca projektowa.
2. Z kryteriami oceny wszystkich rodzajów sprawdzianów nauczyciel zapoznaje
uczniów.
3. W danym dniu może być tylko jedna praca klasowa. Ilość prac klasowych
w tygodniu nie może być większa jak trzy.
4. Poprawione i ocenione prace klasowe, sprawdziany, uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od podania
jej wyników (tylko jedna możliwość poprawy); poprawa dotyczy oceny
niedostatecznej i dopuszczającej.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł pisać pracy klasowej
w zapowiedzianym terminie, może ją pisać w terminie uzgodnionym
z nauczycielem.
667. Oceny z prac klasowych są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym.
8. Oceny klasyfikacyjne w dziennikach lekcyjnych i w pozostałych dokumentach –
słownie, w pełnym brzmieniu i w formie opisowej w kształceniu zintegrowanym:
1) ocena śródroczna i końcoworoczna w kształceniu zintegrowanym jest zapisana
w formie opisowej;
9. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia
uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych
odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły,
a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
10. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
11. Wymagania na poszczególne stopnie muszą być przedstawione w przedmiotowym
systemie oceniania.
12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami
„opisowymi”.
13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
§ 79
1. Ocena bieżąca:
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno
być dokonywane systematycznie;
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla
danego przedmiotu;
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki
sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
674) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia
i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie
wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut;
7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi
ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane
zadania, prace, itp.;
8) Potwierdzeniem wykonania pracy bieżącej (na lekcji, domowej) będzie zapis
słowny „sprawdzone” – „spr” – lub w formie znaku graficznego „V” – (zapis ten
potwierdza wykonanie pracy, a nie jej poprawność);
9) W ocenie bieżącej należy uwzględnić nie przygotowanie się ucznia do zajęć
edukacyjnych (np. brak pracy domowej, nagminny brak zeszytu, pomocy do
zajęć artystycznych itp.), które będzie odnotowane w zeszycie uwag. Po
trzykrotnym wpisie z danego przedmiotu, kolejny brak – to otrzymuje uczeń
ocenę niedostateczną 
2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej:
1) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub
dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
2) Nauczyciel może dać zadanie dodatkowe na ocenę celującą. Zadanie
dodatkowe oznaczone jest ‘’gwiazdką’’, nie wpływa na podniesienie oceny
w skali 1 do 5;
3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem;
4) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu
dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed
klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen
niedostatecznych;
5) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub
otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą może ją napisać w ciągu
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel
tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
686) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe,
jedną w ustalonym dniu;
7) W przypadku opuszczenia przez ucznia, co najmniej 25% zajęć edukacyjnych
nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału
realizowanego w okresie nieobecności ucznia;
3. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:
1) Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej
w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż trzy razy w
semestrze;
2) Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do
dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;
3) Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej
(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).
Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia.
§ 80
1. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne, o których mowa w Statucie, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym
wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć. 
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 3 jest obowiązany być obecny
na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy
69przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być
zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w Statucie, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ,
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
§ 81
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna; rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 
1) I semestr - IX - I 
2) II semestr - II - VI 
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na
koniec II semestru.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem
oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie
jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują
70ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej
i odnotowują ten fakt w dzienniku.
6. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują
ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej
klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.
7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej
(semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie
pisemnej.
8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków
w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.
9. Ocenę śródroczną lub roczną ustala się na podstawie uzyskanych ocen
cząstkowych (dotyczy I i II etapu kształcenia):
1) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo -
podstawą wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) jest uzyskanie minimum 3 ocen
cząstkowych.
10. Oceny klasyfikacyjne oraz semestralne, począwszy od klasy IV ustala
się w stopniach według następującej skali: 
Stopień Skrót liter Oznaczenie 
cyfrowe
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1
11. Oceny semestralne i roczne powinny być wyrażone pełnym stopniem podanej
skali, bez stosowania plusów i minusów.
12. Dla uczniów kończących etap edukacyjny wprowadza się: dyplomy z wpisem,
listy gratulacyjne do rodziców.
7113. Na koniec roku szkolnego uczniowie mogą otrzymać nagrody książkowe za:
1) wzorowe zachowanie i średnią ocen powyżej 4,75;
2) szczególne zaangażowanie w życie szkoły,
3) inne osiągnięcia uzasadnione przez wychowawcę. 
14. W edukacji wczesnoszkolnej ocena osiągnięć edukacyjnych jest oceną opisową.
1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych , o których
mowa w ust.14, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i
umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
15. W ocenianiu bieżącym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przyjęli następującą
zasadę oceniania: 
1) W klasie I
a) Ocenę opisową ze zwrotem WZOROWO otrzymuje uczeń, który aktywnie
uczestniczy w zajęciach, a jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne
zastosowanie posiadanych umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.
b) Ocenę opisową ze zwrotem ŁADNIE otrzymuje uczeń, który jest
zazwyczaj aktywny na zajęciach, a jego postępy i osiągnięcia pozwalają na
samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów o średnim stopniu
trudności.
c) Ocenę opisową ze zwrotem PRZECIĘTNIE otrzymuje uczeń, który
czasami wykazuje aktywność na zajęciach, a jego osiągnięcia i postępy
pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów o niewielkim stopniu
trudności.
d) Ocenę opisową ze zwrotem SŁABO otrzymuje uczeń, który nie wykazuje
aktywności na zajęciach, jego osiągnięcia i postępy pozwalają na
rozwiązywanie typowych zadań i problemów o elementarnym stopniu
trudności z pomocą nauczyciela (jego osiągnięcia pozwalają mu jednak na
podjęcie nauki w klasie drugiej).
e) Ocenę opisową ze zwrotem BARDZO SŁABO otrzymuje uczeń, którego
poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie
72nauki w klasie drugiej (uczeń nie jest w stanie , nawet przy pomocy
nauczyciela, wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności).
2) W klasie II i III
a) Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy pracuje doskonale, jest ambitny
i aktywny pod jakimś względem, uczestniczy w licznych konkursach
odnosząc sukcesy, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i
zainteresowania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych, złożonych
sytuacjach. W zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności korzysta
efektywnie z różnych źródeł informacji.
b) Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, gdy pracuje dokładnie,
poprawnie pod każdym względem, a jego wiadomości i umiejętności są
opanowane zgodnie z wymaganiami programowymi, rozwiązuje samodzielnie
złożone zadania i problemy, w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności
korzysta efektywnie z różnych źródeł informacji.
c) Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, gdy samodzielnie rozwiązuje typowe
zadania i problemy, jest dość systematyczny i staranny, a zakres jego
wiadomości i umiejętności jest częściowy i wymaga jeszcze uzupełnienia,
d) Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, gdy samodzielnie rozwiązuje
proste zadania i problemy, zdarza mu się popełniać błędy, pracuje z małym
zaangażowaniem, niezbyt dobrze wykonuje swoje obowiązki, a jego
wiadomości i umiejętności są na niskim poziomie osiągnięć.
e) Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy pracuje z niewielkim
zaangażowaniem, słabo wykonuje swoje obowiązki, a wiadomości
i umiejętności opanował wybiórczo lub poniżej stawianych wymagań.
f) Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, gdy najczęściej nie potrafi
samodzielnie wykonywać określonych zadań, wymaga stałej pomocy
nauczyciela, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są
niezbędne do kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej.
3) Ocena powinna zawierać: zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące
postępów w edukacji jak i w rozwoju społeczno - emocjonalnym. Ocena
kierowana jest do dziecka i do rodziców.
4) Opis postępów w edukacji dotyczyć będzie:
a) umiejętności mówienia;
73b) umiejętności czytania;
c) umiejętności pisania;
d) umiejętności matematycznych;
e) zainteresowań i umiejętności przyrodniczych;
f) aktywności artystycznej i ruchowej.
16. Nauczyciel dokonując oceny danego ucznia sam wybiera wyrażenia oceniające
dane kompetencje;
17. Ocena na świadectwie ma funkcję informacyjną.
18. Ocena opisowa na świadectwie musi być zgodna z oceną roczną wpisaną do
arkusza ocen rocznych.
19. Ocena z religii/etyki, języka angielskiego będzie według następującej skali:
1) ocena celująca 6
2) ocena bardzo dobra 5
3) ocena dobra 4
4) ocena dostateczna 3
5) ocena dopuszczająca 2 
6) ocena niedostateczna 1.
20. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na podstawie obserwacji, testów
sprawdzających wiadomości i umiejętności raz w semestrze ustalają 4 poziomy
osiągnięć umiejętności i wiadomości uczniów:
1) I – wysoki
2) II- średni
3) III- zadowalający
4) IV- niski
oraz określają procent uczniów, którzy osiągnęli określony poziom a także
nie osiągnęli poziomu niskiego (IV).
§ 82
1. Klasyfikowanie śródroczne (roczne) ucznia z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od kl. IV polega na okresowym
podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w
szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
74i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych
zajęć edukacyjnych i śródrocznej ( rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
4. Ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie
ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy), ani ukończenia szkoły.
5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
§ 83
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ
PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH
1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ustalono na
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
oraz Statutu Szkoły.
2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 
3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden
stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższą.
754. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują
oddzielne przepisy Statutu Szkoły.
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby); 
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form
sprawdzianów i prac pisemnych; 
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen
niedostatecznych; 
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,
w tym – konsultacji indywidualnych.
6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą
w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu
poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust.5,
wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi
przedmiotu.
8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia
pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na
podaniu przyczynę jej odrzucenia.
10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez
nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko
zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian
został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
7613. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej,
niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach
poprawy.
§ 84
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie
usprawiedliwionej lub na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualnych tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
11. Uchylony.
7712. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nie klasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny program lub
tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,
wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
14. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.
16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
782) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
20. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną
ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W
szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których
ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.
21. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych
ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
§ 85
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z tych zajęć;
 1) Uchylony.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez
Dyrektora Szkoły.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki,
technologii informatycznej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z
których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
5. Uchylony.
6. Tryb przeprowadzania egzaminu, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których
dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący
komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. 
797. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji. 
8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły
najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w Statucie
Szkoły według pełnej skali ocen.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
w dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i
powtarza klasę.
16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia
80edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie
programowo wyższej.
§ 86
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE
ODWOŁAWCZYM
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
1) Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
3. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
816. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
§87
OCENA Z ZACHOWANIA
1. W klasach I – III ocena semestralna i roczna z zachowania jest oceną opisową.
2. Kryteria oceniania zachowania dla uczniów I etapu edukacyjnego.
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a) punktualność – brak spóźnień,
b) systematyczne odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć,
c) sumiennie wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego oraz
wywiązywanie się z innych podjętych zadań,
d) utrzymywanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy oraz dbałość o
przybory i książki,
e) dbałość o sprzęt szkolny,
f) dbałość o czystość otoczenia i estetykę klasy,
g) dbałość o skromny i estetyczny wygląd – ubiór stosowny do okoliczności.
2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
a) udział w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole,
b) godne reprezentowanie szkoły podczas imprez okolicznościowych,
c) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,
82d) aktywność, pilność, obowiązkowość w pracy,
e) wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
f) aktywny udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i
szkolnych.
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:
a) podtrzymywanie tradycji szkoły,
b) przejawianie szacunku wobec symboli narodowych,
c) aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z tradycjami szkoły.
4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a) przestrzeganie norm i zasad funkcjonowania w grupie,
b) bezpieczne zachowanie podczas przerw,
c) pomaganie innym w miarę swoich możliwości,
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
e) dbałość o higienę osobistą,
f) nieprzejawianie zachowań agresywnych,
g) praca nad poprawą swojego zachowania.
5) Dbałość o piękno mowy ojczystej:
a) stosowanie form grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników,
b) nieużywanie wulgaryzmów,
c) wzbogacanie słownictwa poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
a) przestrzeganie klasowych zasad,
b) kulturalne zachowanie w czasie przerw i podczas wyjść poza teren szkoły,
c) kulturalne uczestnictwo w uroczystościach klasowych, szkolnych i
pozaszkolnych,
d) przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków w stołówce
szkolnej.
7) Okazywanie szacunku innym:
a) prawdomówność i szczerość wobec innych,
b) nieprzywłaszczanie cudzej własności,
c) szacunek wobec kolegów, pracowników szkoły i innych osób,
d) pomaganie słabszym w różnych sytuacjach /na wycieczce, w czasie
zabawy, w szkole/,
83e) wypełnianie próśb i poleceń nauczyciela.
2. Oceny z zachowania śródroczne i końcoworoczne od klasy IV ustala się według
skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre 
3) dobre 
4) poprawne 
5) nieodpowiednie 
6) naganne
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej
szkole po raz trzeci ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania.
6. Uchylony.
7. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno - wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji. 
1) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawca klasy,
84c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
e) przedstawiciel Rady Rodziców 
2) Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
3) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 
9. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie liczby zgromadzonych przez ucznia
punktów.
10. Ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z wychowankiem.
Wychowawca zasięga opinii klasy, Samorządu Uczniowskiego
i Rady Pedagogicznej. 
11. Wychowawca każdej klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu uwag
o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia.
12. Uczeń ma prawo znać odnotowane na jego temat uwagi. Wnioski o wpis uwagi
o zachowaniu mogą być zgłaszane przez: 
1) zainteresowanego ucznia,
2) jego kolegów,
3) pracowników szkoły.
13. Wpisu dokonuje wychowawca lub inny nauczyciel. 
§ 88
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Ustala się następującą skalę punktową z zachowania:
1) 60 pkt. i wyżej – wzorowe,
2) 50 – 59 pkt. - bardzo dobre,
3) 40 – 49 pkt. – dobre,
4) 30 – 39 pkt. - poprawne,
5) 20 – 29 pkt. - nieodpowiednie,
6) 19 pkt. i mniej – naganne.
852. Na początku roku szkolnego wychowanek otrzymuje 40 punktów, co stanowi
dolną oceny „dobre”.
3. Zgromadzenie przez uczniów powyżej 10 punktów karnych w semestrze
powoduje utratę przez niego szans na otrzymanie oceny wzorowej z zachowania
w danym półroczu. 
4. Wychowanek może otrzymać dodatkowe punkty za: 
Zadania Realizacja Ilość punktów
Wywiązywanie się
z obowiązków ucznia
Praca omowa
Przygotowanie do lekcji
Frekwencja
Udział w konkursach
przedmiotowych
1 –3
1 –3
2 – 3
3 – 5
Postępowanie zgodnie z
dobrem społeczności
szkolnej
Dbałość o mienie szkoły
Troska o wystrój i estetykę
pomieszczeń
1 – 5
1 – 5
Dbałość o bezpieczeństwo
i zdrowie własne oraz
innych osób
Promowanie kulturalnego
i bezpiecznego zachowania
się
3 – 5
Godne, kulturalne
zachowanie się w szkole i
poza nią
3 – 5
Okazywanie szacunku
innym osobom
2 – 5
5. Wychowanek może stracić punkty za: 
Zadania Realizacja Ilość punktów
Wywiązywanie się z
obowiązków ucznia
Praca domowa
Przygotowanie do lekcji
Frekwencja
1 – 3
1 – 3
1godz. nieusprawiedliwiona
1 pkt
Postępowanie zgodnie z
dobrem społeczności
szkolnej
Dbałość o mienie szkoły
Troska o wystrój
i estetykę pomieszczeń
1 –5
1 –5
Dbałość o honor i tradycję
szkoły
Przestrzeganie przyjętej
obrzędowości szkolnej
Szacunek do symboli
narodowych
Stój apelowy
1 – 3
1 – 3
2
86Dbałość o piękno mowy
ojczystej
Agresja słowna 1 – 5
Dbałość o bezpieczeństwo
i zdrowie własne oraz
innych osób
Agresja i przemoc
fizyczna
Palenie papierosów
Spożywanie alkoholu
Używanie narkotyków
Samowolne opuszczanie
terenu szkoły
Kradzieże
3 – 5
5
5
5
3
5
Brak szacunku do innych
osób
1 – 5
§ 89
IX POCZET FLAGOWY, CEREMONIAŁ, TRADYCJE I
OBRZĘDOWOŚĆ
1. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez: patriotyzm, szacunek dla
symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy: godło, flagę, barwy, sztandar i
banderę oraz hymn narodowy, szacunek dla symboli szkolnych.
2. Najważniejsze pojęcia ceremoniału to:
1) patriotyzm- miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny";
2) godło- od 1990r. wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na
głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu;
3) flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny, który składa się z 2 równoległych
pasów równej długości: górnego - białego i dolnego - czerwonego. Górny związany
jest z orłem herbowym, a dolny nawiązuje do barwy pola jego tarczy. Wszystkie
flagi wykorzystywane w administracji rządowej i państwowej na białym pasie
materiału opatrzone są godłem 
874) hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego" , wprowadzony okólnikiem
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października
1926 roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały określone w
ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 roku;
5) pieśń szkoły – „Gałąź brzózki i kaliny”, powstała w 1973 roku, słowa napisała
Natalia Kuczyńska, muzykę – Dymitr Kobalewski:
Gałąź brzózki i kaliny
I zielonej łozy krzak.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jaki kraj pokochasz tak.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jaki kraj pokochasz tak./2x
Na szerokich, na równinach
Żniwne piosnki śpiewa wiatr.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jak wiosenny kwitnie sad.
Kraj ojczysty, kraj jedyny,
Jak wiosenny kwitnie sad./2x
Na wierzchołkach gór wysokich
Słońce kładzie złoty blask.
Ku dolinom biegną drogi,
Każda droga wzywa nas.
Ku dolinom biegną drogi,
Każda droga wzywa nas./2x
6) ceremoniał szkolny- opis sposobów przeprowadzania najważniejszych
uroczystości szkolnych z udziałem flagi państwowej. Jest także zbiorem zasad
zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych. 
3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji
Narodowej, Dzień Niepodległości, inne ważne święta szkolne. 
884. Poczet flagowy w szkole wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, co roku
spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym
zachowaniu, wytypowanych przez wychowawców.
5. W skład pocztu wchodzą: chorąży pocztu- uczeń, asysta – uczennica, asysta –
uczennica.
6. Obok składu podstawowego powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”. 
7. W uzasadnionych wypadkach, za naruszenie regulaminu szkoły, Rada
Pedagogiczna może odwołać ucznia/uczennicę ze składu pocztu. W takim
przypadku dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu rady.
8. Ubiór chorążego i asysty powinien być odświętny:uczeń-ciemne spodnie, biała koszula,
uczennice- ciemne spódnice i białe bluzki.
9. Insygnia pocztu flagowego:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w
stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 
2) białe rękawiczki.
10. Insygnia pocztu flagowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością
spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego.
11. Kadencja pocztu trwa jeden rok. 
12. Ceremoniał przekazania flagi odbywa się podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego. Nowy poczet ustawia się następująco: przed sztandarem chorąży i
jego rezerwa, wzdłuż bocznych płaszczyzn sztandaru asysta. Pierwszy zabiera głos
dotychczasowy chorąży, który mówi:
 „Przekazujemy Wam tę flagę – symbol naszej Ojczyzny i Szkoły
Podstawowej w Wiatrowcu . Otoczcie ją opieką i godnie reprezentujcie
naszą szkołę.”
 Chorąży nowego pocztu odpowiada:
89 „Przyjmujemy od Was flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy o nią dbać,
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę
Podstawową w Wiatrowcu”.
 Nowy Chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg flagi, po czym
następuje przekazanie flagi, a następnie pozostałych oznak pocztu flagowego:
szarf i rękawiczek.
13. Udział pocztu flagowego w uroczystościach na terenie szkoły i poza nią. 
1) Poczet flagowy powinien uczestniczyć w najważniejszych
uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej). Obowiązkiem
uczniów wchodzących w skład pocztu flagowego jest również branie
udziału w wydarzeniach pozaszkolnych, czyli godne reprezentowanie
szkoły podczas wydarzeń, na które Dyrekcja została zaproszona wraz z
pocztem flagowym oraz uczestnictwo w uroczystościach żałobnych
pracowników i uczniów szkoły.
2) W przypadku, gdy poczet flagowy uczestniczy w uroczystościach
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, flaga powinna być
ozdobiona czarnym kirem. 
 c) Sposób udekorowania flagi kirem: czarna wstążka zaczyna się w lewym
górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie
jest określona szerokość kiru. Na fladze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego
zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 
d) W czasie uroczystości kościelnych flaga jest wprowadzana i wyprowadzana
bez podawania komend. W czasie wprowadzania flagi wszyscy wstają. Poczet
przechodzi przez kościół, trzymając flagę pod kątem 45% do przodu i staje po lewej
lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc
sztandar do pionu. 
 e) W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu flagowego nie
klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc
90cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem
45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w sytuacjach: 
- podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św.
oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu
Najświętszego Sakramentu;
-podczas opuszczania trumny do grobu;
- podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
- podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na
każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną
przemawiającą osobę.
14. Opis zachowania uczniów w trakcie uroczystości oficjalnych. 
1) Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : „Baczność! Poczet
flagowy - wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę
zasadniczą. Poczet flagowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga
przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba
trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a
flagę należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po
lewej lub prawej stronie sali, przodem lub bokiem do zgromadzonych i
podnosi flagę do pionu. Poczet flagowy może wchodzić przy dźwiękach
werbli z odpowiednio dobraną melodią. 
2) Po wprowadzeniu flagi, prowadzący podaje kolejną komendę:
„Do hymnu”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek
Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu flaga jest pochylona pod kątem 45°. Hymn
państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać
wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna). 
3) Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” –
uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 
 4) Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewana
pieśń szkoły. Prowadzący podaje komendę: „Do pieśni szkoły” 
915) Po odśpiewaniu pieśni szkoły (flaga pochylona pod kątem 45°),
prowadzący podaje komendę:„Poczet flagowy- wyprowadzić” -
zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji
wprowadzania pocztu do sali. 
6) Po części oficjalnej i wyprowadzeniu flagi powinna zacząć się część
artystyczna uroczystości.
15. Sposób zachowania pocztu flagowego.
1) Flagą wykonuje się następujące chwyty: 
a. „Na ramię”
b. „Prezentuj” 
c. „Do nogi”
2) wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie
lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku
do ramienia);
3) wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży
podnosi flagę prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia.
Następnie lewą ręką chwyta drzewce flagi tuż pod prawą i opuszcza prawą
rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca;
4) asysta flagi w postawie zasadniczej wykonując chwyt „Do nogi’ z
położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi flagą
prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się
na komendę: „Baczność”;
5) salutowanie flagą wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot
w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość
jednej stopy i pochyla flagę w przód, do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi
flagę do postawy „Prezentuj”;
6) flagę należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na
maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś
pamięci.
9216. Apele i uroczystości szkolne.
1) W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne,
uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule
i granatowe lub czarne spodnie, natomiast dziewczynki białe bluzki i
granatowe lub czarne spódnice;
2) każdy apel prowadzi najczęściej przewodniczący Rady Samorządu
Uczniowskiego i składa się z następujących części :
a) rozpoczęcia apelu: wprowadzenie flagi, odśpiewanie hymnu państwowego,
powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców
oraz uczniów.
 b) część oficjalna: 
- przemówienia Dyrektora Szkoły i gości,
- odśpiewanie pieśni szkoły, wyprowadzenie flagi państwowej,
 c) część artystyczna:
 - zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.
 - prezentacja programu artystycznego.
 d) zakończenie apelu:
 - podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.
- zakończenie uroczystości.
17. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej.
Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście - stoją na baczność. Przedstawiciele klas
pierwszych podchodzą do flagi, która stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista
trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do
salutowania dwoma palcami. Osoba prowadzącą uroczystość czyta rotę przysięgi,
uczniowie klasy I powtarzają słowa: „Ślubuję”.
1) Rota przysięgi:
Ja, uczeń Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, ślubuję:
Być dobrym Polakiem – ślubuję!
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły – ślubuję!
Uczyć się pilnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki – ślubuję!
Szanować rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanki – ślubuję!
Uczyć się tego, co mądre i piękne – ślubuję!
93Swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom –
ślubuję!
18. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez
pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty
kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w
Wiatrowcu. Bądź wzorowym(-ą) uczniem/uczennicą i dobrym(-ą)
kolegą/koleżanką.
19. Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów.
1) Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w
strojach odświętnych. 
2) Uroczystość składa się z:
a) części oficjalnej (wprowadzenie flagi, odśpiewanie hymnu państwowego,
przemówienia dyrekcji i zaproszonych gości, wręczanie świadectw z wyróżnieniem,
ślubowanie absolwentów, odśpiewanie pieśni szkoły, wyprowadzenie flagi);
b) części artystycznej przygotowanej przez klasę VI wraz z wychowawcą.
3) Na uroczystej akademii kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają
ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do flagi podchodzą
uczniowie klasy szóstej. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z
wyciągniętymi dwoma palcami. Osoba prowadzącą uroczystość czyta rotę
przysięgi, uczniowie klasy VI powtarzają słowa: „Ślubujemy”.
 a) Rota ślubowania absolwentów:
 My , Absolwenci Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu Tobie Szkoło, ślubujemy:
 Wiernie strzec Twojego honoru – ślubujemy!
 Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię – ślubujemy!
 Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej w
Wiatrowcu – ślubujemy!
Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w
dalszym swoim życiu – ślubujemy!
Zawsze pracować sumiennie i uczciwie – ślubujemy!
 Czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju – ślubujemy!
9420. Poczet:
1) wyprowadzany jest podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których
uczestniczy społeczność szkolna;
2) w skład pocztu flagowego wchodzą uczniowie klas VI, którzy wyróżniają się
pod względem nauki i zachowania;
3) przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego;
4) poczet flagowy niesie uczeń na prawym ramieniu w asyście dwóch uczennic,
galowo ubranych, z nałożonymi biało – czerwonymi szarfami / prawe ramię/
i białymi rękawiczkami;
5) poczet flagowy jest wprowadzany na komendę prowadzącego uroczystość; 
6) „ Poczet Flagowy” wprowadzić po zakończeniu uroczystości poczet
wyprowadza się na komendę prowadzącego: „Poczet Flagowy wyprowadzić ”
7) Podczas rozpoczęcia śpiewania hymnu lub pieśni szkoły, „Poczet Flagowy”
oddaje honor przez pochylenie sztandaru pod kątem 45º. Uczeń pochylający
poczet trzyma go oburącz, podnosząc drzewiec od podłoża, robiąc jednocześnie
wykrok lewą nogą. Po zakończeniu hymnu lub pieśni szkoły poczet wraca do
pozycji pionowej.
8) „Poczet Flagowy” zawsze, jako pierwszy opuszcza miejsce, gdzie odbywa się
uroczystość. 
21.Inne tradycje szkoły:
1) kronika szkoły, w której są wpisywane ważne wydarzenia z życia szkoły.
22. Szkoła kultywuje tradycje historyczne i patriotyczne współpracując z organem
prowadzącym szkołę. 
§ 90
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
4. Świadectwa i inne dokumenty wydawane przez szkołę opatrywane są pieczęcią
urzędową. 
95§ 91
1. Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzone do Statutu Szkoły
zmiany i poprawki, każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną w drodze
uchwały.
2. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organa szkoły i organ
prowadzący.
3. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze
statutem. 
4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Traci moc dotychczasowy statut Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu uchwalony
15 stycznia 2007.
7. Rada Pedagogiczna 13 września 2007 r. uchwaliła nowy Statut Szkoły
Podstawowej w Wiatrowcu. 
8. Rada Peagogiczna 28 maja 2013r. uchwaliła ujednolicony tekst Statutu Szkoły
Podstawowej w Wiatrowcu z dnia 13 września 2007r.
9. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst statutu na stronie BIP szkoły.

96 

projekt i wykonanie: INFOBART w technologii GutiCMS